WHO: "Mangelen på helsepersonell er en tikkende bombe"

Lill Sverresdatter og Howard Catton

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen og International Council of Nurses generalsekretær Howard Catton.

 – Helsepersonellkrisen som beskrives i WHOs rapport setter press på politikerne om hastetiltak. Det gjelder i alle land. Vi må både sørge bedre for vår egen beredskap og unngå å tappe andre land for sykepleiere, mener NSF-lederen.

Den kritiske mangelen på helsepersonell blir svært tydelig belyst i rapporten “The Health and Care Workforce in Europe: Time to Act”, som ble lagt frem av WHO. Mer spesifikt så peker rapporten på utfordringer som:

 • beslutningstakeres manglende vilje til å utdanne nok sykepleiere
 • ujevn fordeling av sykepleiere mellom ulike distrikter
 • høy alder blant enkelte grupper sykepleiere

År med pandemi har forsterket utfordringsbildet ifølge rapporten. Følgende punkter ble trukket frem som særlig forverret som følge av COVID:

 • økt sykefravær
 • økt utbrenthet
 • flere psykiske problemer
 • større ønske om å forlate yrke

Bekreftes av kolleger globalt

I Norge mangler vi 6600 sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Det er ingen annen yrkesgruppe vi er i nærheten av å mangle like mange av. Tre av fire ordførere sier sykepleiere er den vanskeligste yrkesgruppen å rekruttere, og SSB framskriver at sykepleiermangelen i Norge bare vil øke i takt med den demografiske utviklingen.

– Jeg kjenner jo de dystre tallene her i Norge på rams.  WHO slår alarm om mangelen på helsepersonell. Vi vet at bildet er det samme og under stadig forverring også globalt, sier Sverresdatter Larsen.

Sverresdatter Larsen ble nylig valgt til leder for alle sykepleierne i Norden (SSN). Som SSN-president har hun lytteposter i hele Europa. De bekrefter at sykepleierkolleger sliter med det samme som WHO-rapporten fastslår.

– Det må settes inn tiltak, og det haster. Kollapser helsevesenet, kollapser alt, mener Sverresdatter Larsen.

Handle umiddelbart

Ved lanseringen i september beskrev WHOs regiondirektør for Europa, Hans Kluge, funnene i rapporten som en «tikkende bombe». Han fikk applaus og støtte fra International Council of Nurses (ICN). ICNs generalsekretær Howard Catton sa følgende:

– WHO-rapporten fremhever det alvorlige presset sykepleiere og annet helsepersonell står i. ICN er bekymret for rapportens funn, og mener den bør være en sterk oppfordring til alle regjeringer om å handle umiddelbart for å skaffe mer helsepersonell. Hvert land bør være selvforsynte med sykepleiere for å møte egen befolkningens helsebehov. Vi støtter WHOs tipunktsplan, avslutter Catton.

WHOs tipunktsplan:

 1. Innordne utdanning i tråd med befolkningens behov og krav til helsetjenestene
 2. Styrke faglig utvikling slik at helsepersonell har nødvendig kunnskap og kompetanse
 3. Utvide bruken av digitale verktøy som støtter helsepersonell
 4. Utvikle strategier for å rekruttere og beholde helsepersonell i distriktene
 5. Fremme et arbeidsmiljø som skaper en sunn balanse mellom arbeid og privatliv
 6. Beskytte den fysiske og psykiske helsen og velværet til helsepersonell  
 7. Bygg lederskapskapasitet for styrking og planlegging av arbeidsstyrken
 8. Bedre datainnsamling og analyse gjennom å bedre systemene for helseinformasjon
 9. Øke offentlige investeringer i utdanning, utvikling og beskyttelse av arbeidsstyrken
 10. Optimalisere bruken av midler til innovativ politikk for arbeidsstyrken