Heltid

Heltidsbarometeret

Vi er opptatt av at sykepleiere skal tilbys hele stillinger. Vårt heltidsbarometer viser hvor mange utlyste sykepleierstillinger i Norge som er heltid og deltid. Du kan sjekke andelen i din kommune, ditt fylke eller ditt helseforetak, og se utviklingen siden 2017.

Heltidserklæringen i KS

Norsk Sykepleierforbund, KS, Fagforbundet og Delta er enige om at heltidskultur er helt avgjørende for å sikre god kvalitet, bedre arbeidsmiljø og tilstrekkelig kompetanse i helse- og omsorgssektoren.

Vi har derfor inngått en heltidserklæring som et ledd i arbeidet med å utvikle en heltidskultur. Her finner du mer informasjon om dette samarbeidet.

Vår politikk

Rett til heltid har i mange år vært en viktig del av vår arbeidstidspolitikk. Vi mener at heltidsarbeid skal være en rettighet og må oppnås uten økt helgebelastning.

Rett til heltid - heltidsnorm

Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-1 b. Bestemmelsen innebærer en heltidsnorm og formålet er først og fremst å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid.

Dersom arbeidsgiver ønsker å ansette i deltidsstilling, skal behovet for deltid dokumenteres, og spørsmålet skal drøftes med tillitsvalgte før arbeidsgiver fatter beslutning om deltidsansettelse. Målet med drøftingene er å avklare muligheter for ansettelse på heltid og at partene sammen kan finne løsninger for dette.  

Ved spørsmål om heltidsnormen, kan du ta kontakt med din tillitsvalgte eller NSFs fylkeskontor.

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Som deltidsansatt kan du ha fortrinnsrett til utlyste stillinger i virksomheten. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-3. Bestemmelsen gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver ansetter en ekstern søker, en intern søker som allerede har 100 prosent stilling eller leier inn arbeidskraft. Du kan også kreve fortrinnsrett til en del av en stilling.

For å ha fortrinnsrett må du være kvalifisert for stillingen, men du trenger ikke å være best kvalifisert. I tillegg må arbeidsoppgavene i den utlyste stillingen være omtrent de samme som det du har i din deltidsstilling. Det er også en betingelse at utøvelse av fortrinnsrett ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Hva som regnes som vesentlig ulempe må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Fortrinnsretten gjelder kun for fast ansatte.

Dersom du krever fortrinnsrett til en stilling, skal arbeidsgiver drøfte spørsmålet med deg før det tas en beslutning i saken. Dersom arbeidsgiver avslår kravet om fortrinnsrett, kan du bringe saken inn for Tvisteløsningsnemda.

Saken må sendes inn til Tvisteløsningsnemda senest 4 uker etter at arbeidsgiver har avslått kravet om fortrinnsrett. Nærmere informasjon om bruk av fortrinnsretten og hvordan en sak kan oversendes Tvisteløsningsnemnda finner du her: https://www.nemndene.no/tvistelosningsnemnda/tvister-etter-arbeidsmiljoloven2/fortrinnsrett/

Alle vedtak fra Tvisteløsningsnemda finner du her: https://www.nemndene.no/tvistelosningsnemnda/vedtak-tvistelosningsnemnda/?query-vedtak=

Deltidsansatte har også fortrinnsrett til ekstravakter i virksomheten fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet. Fortrinnsretten til ekstravakter, gjelder også midlertidige ansatte.

Ved spørsmål om fortrinnsrett for deltidsansatte, kan du ta kontakt med din tillitsvalgte eller NSFs fylkeskontor.

Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Dersom du er deltidsansatt og i løpet av de siste 12 måneder jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid, kan du ha rett til å få utvidet stillingen din tilsvarende det du faktisk har arbeidet i perioden. Denne rettigheten følger av arbeidsmiljøloven § 14-4 a.  

I begrepet «jevnlig» ligger det at merarbeidet må ha vært av en viss hyppighet og omfang, det vil si at det har vært et stabilt behov for merarbeidet i løpet av beregningsperioden. Dersom du kun har hatt sporadiske ekstravakter, for eksempel i forbindelse med ferieavvikling, vil vilkåret «jevnlig» ikke være oppfylt. Det må gjøres en konkret vurdering av hva som regnes som jevnlig i hvert enkelt tilfelle.

Retten til stillingsutvidelse gjelder uavhengig av om årsaken til merarbeidet er økt arbeidsmengde, sykefravær, feriefravær eller annet. Bestemmelsen er derimot ikke aktuell dersom du arbeider utover din faste stilling gjennom en avtalt midlertidig stillingsutvidelse, for eksempel i et vikariat. 

Ettersom omfang av merarbeid gjerne varierer fra uke til uke, må stillingsstørrelsen fastsettes ut fra gjennomsnittlig arbeidstid i perioden. Tolvmånedersperioden beregnes med utgangspunkt i det tidspunktet kravet er lagt frem for arbeidsgiver.

Dersom merarbeidet har vært utført på andre avdelinger enn der du arbeider til vanlig, kan stillingsutvidelsen omfatte arbeid også ved disse avdelingene. I tillegg kan en utvidet stilling ha et omfang av ubekvemme vakter tilsvarende det som faktisk er arbeidet i perioden.

Hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger er behov for merarbeidet, vil man likevel ikke ha krav på utvidet stilling. Hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det bare vil være bruk for en del av merarbeidet, eksempelvis at kun 50 prosent av merarbeidet trengs neste år, vil du ha krav på utvidet stilling tilsvarende denne delen.

Hvordan fremme krav om utvidet stilling

Dersom du mener at du har rett til utvidet stilling, kan du sende krav om dette til din arbeidsgiver. Du bør legge ved lønnsslipper og arbeidsplaner som dokumentasjon på kravet. Et forslag til brev til arbeidsgiver finner du her:

Dersom arbeidsgiver avslår kravet, kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemda. Dette må gjøres innen 4 uker etter avslaget er mottatt. Nærmere informasjon om retten til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid og om hvordan en sak kan oversendes Tvisteløsningsnemda finner du her: https://www.nemndene.no/tvistelosningsnemnda/tvister-etter-arbeidsmiljoloven2/rett-til-stilling-tilsvarende-faktisk/

Ved spørsmål om rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, kan du ta kontakt din tillitsvalgte eller NSFs fylkeskontor.

Ofte stilte spørsmål om heltid og deltid

 • Jeg jobber deltid i en fast 65 % stilling og tar i tillegg hyppige ekstravakter. Er det noe jeg kan gjøre for å få større fast stilling?

  Dersom du i løpet av de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet ut over din faste stillingsstørrelse, kan du ha rett til utvidet stilling tilsvarende den arbeidstiden du faktisk har hatt i perioden. Dersom du mener at du oppfyller kravet om jevnlig merarbeid, bør du fremsette skriftlig krav om stillingsutvidelse til arbeidsgiver. Her finner du mer informasjon om fremgangsmåten. Dersom arbeidsgiver avslår kravet, kan saken sendes til tvistløsningsnemnda. Du kan også ta kontakt med din tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt eller fylkeskontor for nærmere veiledning.

 • Jeg er fast ansatt i 75 % stilling som sykepleier. Nå er det ledig en 100 % sykepleierstilling i avdelinga. Har jeg rett til å få denne?

  Som deltidsansatt har du fortrinnsrett til utvidet stilling, fremfor at arbeidsgiver ansetter eksterne søkere. Fortrinnsretten er betinget av at du er kvalifisert for stillingen og at det ikke innebærer vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Hva som utgjør en vesentlig ulempe vil være en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

  Du bør derfor søke på den ledige stillingen og henvise til fortrinnsrettsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver plikter å drøfte spørsmålet om fortrinnsrett med deg, før det tas beslutning om ansettelse i stillingen. Dersom arbeidsgiver avslår kravet, har du mulighet til å sende saken til tvisteløsningsnemnda. Du finner mer informasjon om tvisteløsningsnemnda på Arbeidstilsynets hjemmesider. Du kan også ta kontakt med din tillitsvalgt eller ditt fylkeskontor for nærmere veiledning.

 • Jeg er fast ansatt i 100 % stilling, men ønsker å jobbe litt mindre en periode fordi jeg har små barn. Har jeg rett til dette?

  Arbeidsmiljøloven gir deg rett til redusert arbeidstid når du av bestemte grunner har behov for det, blant annet som følge av omsorg for små barn. Forutsetningen er at arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som utgjør en vesentlig ulempe må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom du får avslag på slik søknad, kan saken sendes til tvisteløsningsnemnda for avgjørelse. Ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for nærmere veiledning.

 • Jeg er deltidsansatt. Når har jeg krav på overtidsbetaling?

  Du har rett til overtidsbetaling når du arbeider utover det som er fastsatt for full stilling pr. dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller pr. uke. I henhold til tariffavtalene skal dette tillegget være minst 50 prosent.

Nyttige veier videre