Heltid

Heltidsbarometeret

Vi er opptatt av at sykepleiere skal tilbys hele stillinger. Vårt heltidsbarometer viser hvor mange utlyste sykepleierstillinger i Norge som er heltid og deltid. Du kan sjekke andelen i din kommune, ditt fylke eller ditt helseforetak, og se utviklingen siden 2017.

Heltidserklæringen i KS

Norsk Sykepleierforbund, KS, Fagforbundet og Delta er enige om at heltidskultur er helt avgjørende for å sikre god kvalitet, bedre arbeidsmiljø og tilstrekkelig kompetanse i helse- og omsorgssektoren.

Vi har derfor inngått en heltidserklæring som et ledd i arbeidet med å utvikle en heltidskultur, og har etablert nettsiden heltid.no (denne er dessverre under revisjon). som en informasjonskanal om temaet.

Vår politikk

Norsk Sykepleierforbund mener at heltidsarbeid skal være en rettighet og må oppnås uten økt helgebelastning.

Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Dersom du er deltidsansatt og jobber ut over din stillingsstørrelse, kan du ha rett til å få utvidet stillingen din tilsvarende det du faktisk jobber.

Denne rettigheten følger av arbeidsmiljøloven § 14-4a.

Bestemmelsen lyder

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2. 

Bestemmelsen gir deltidsansatte som jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid de siste 12 måneder, rett til stilling tilsvarende deres faktiske arbeidstid i denne perioden. 

En typisk situasjon vil være der hvor en arbeidstaker har arbeidet ekstravakter/merarbeid i tillegg til en deltidsstilling. Retten til stillingsutvidelse gjelder uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet for merarbeid.

Bestemmelsen får imidlertid ikke anvendelse i situasjoner hvor du som arbeidstaker arbeider utover din faste stilling gjennom en avtalt, midlertidig stilling, for eksempel i et vikariat. 

Vilkåret for rett til utvidet stilling er at arbeidstaker jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid i de siste 12 månedene. I dette ligger at merarbeidet har vært utført med en viss hyppighet, og at det har vært en noenlunde stabil bruk av merarbeid.

Dersom merarbeidet bare har vært utført rent sporadisk, for eksempel i forbindelse med ferieavvikling eller lignende, vil vilkåret «jevnlig» ikke være oppfylt. Det må også ha vært et visst innslag av merarbeid i den ordinære driften i virksomheten. Det er ikke nødvendig at merarbeidet har vært spredt jevnt utover hele referanseperioden. Vilkåret må vurderes skjønnsmessig ut fra en konkret vurdering.

Dersom vilkåret om jevnlig merarbeid er oppfylt, gir bestemmelsen rett til en stillingsstørrelse som tilsvarer den arbeidstiden vedkommende faktisk har arbeidet i 12 måneders perioden. Merarbeidet vil ofte kunne variere noe i omfang fra uke til uke, og faktisk arbeidstid vil da måtte fastsettes ut fra den gjennomsnittlige arbeidstid i 12 måneders perioden.

En sykepleier som er fast ansatt i 50 prosent stilling, har i løpet av de siste 12 måneder jevnlig arbeidet ekstravakter (merarbeid) som i gjennomsnitt tilsvarer 30 prosent stilling. Sykepleieren vil i dette tilfellet kunne ha krav på å få utvidet sin faste tilling til 80 prosent.

Bestemmelsen gir rett til stillingsutvidelse i den type stilling som vedkommende faktisk har utført merarbeidet i. Også det nærmere innholdet i stillingen, slik som plassering av arbeidstid og arbeidssted, skal gjenspeile det merarbeid som er utført i perioden.

Dersom merarbeidet har vært utført på et eller flere andre enheter/avdelinger enn sykepleierens hovedarbeidssted, må vedkommende akseptere at stillingsutvidelsen omfatter arbeid på disse enhetene, dersom arbeidsgiver ønsker dette. På samme måte vil en sykepleier som har tatt ekstravakter på helger/kveld/natt kunne bli tilbudt stillingsutvidelse med tilsvarende omfang av ubekvemme vakter.

Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

Bestemmelsen fastsetter et unntak fra retten til utvidet stilling i de tilfeller der arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger foreligger et behov for merarbeidet. 

Arbeidsgiver må legge fram informasjon som gjør det mulig for arbeidstaker og eventuelt Tvisteløsningsnemnda å etterprøve arbeidsgivers påstand. Det avgjørende vil være hvorvidt og i hvilken grad arbeidsgiver kan sannsynliggjøre at virksomheten ikke lenger har behov for merarbeidet i tiden framover.

Dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det bare vil være bruk for en del av merarbeidet, eksempelvis at kun 50 prosent av merarbeidet trengs neste år, innebærer dette at den deltidsansatte vil ha krav på stilling tilsvarende denne delen.

Hvordan fremme krav om utvidet stilling

Dersom du mener at du har rett til utvidet stilling, kan du sende krav om dette til din arbeidsgiver. Et forslag til brev til arbeidsgiver finner du under her. Dersom du har behov for bistand, ta kontakt med tillitsvalgt.

Legg gjerne ved lønnsslipper og arbeidsplaner som dokumentasjon på kravet.

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Dersom du er deltidsansatt kan du ha fortrinnsrett til en utlyst stilling i virksomheten.

Rettigheten følger av arbeidsmiljøloven § 14-3.

(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.

(2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

(3) Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14-2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.

(4) Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14-3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Bestemmelsen gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiveren foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsrett innebærer altså en rett for den deltidsansatte til å gå foran andre søkere selv om vedkommende ikke er best kvalifisert.

Tvisteløsningsnemnda

Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse.

Hvordan kan du bringe en sak om fortrinnsrett inn for nemnda? Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. Saken må fremmes skriftlig.

Informasjon om hvordan saken oversendes Tvisteløsningsnemnda og hvilke opplysninger som må fremgå finner du på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Frister

Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte skal fremmes senest 4 uker etter at arbeidsgiver avslo arbeidstakers krav.

Arbeidsform og avgjørelser

Tvisteløsningsnemnda behandler innkomne tvister fortløpende, på grunnlag av partenes skriftlige fremstilling og sakens øvrige opplysninger.

Tvisteløsningsnemndas vedtak fattes med alminnelig flertall og skal begrunnes.

Tvisteløsningsnemnda er en tvungen tvisteløsningsform. Det vil si at tvister på de aktuelle områdene ikke kan bringes inn for en alminnelig domstol før de har vært behandlet i tvisteløsningsnemnda.

Alle vedtakene fra Tvisteløsningsnemnda i fulltekst kan du laste ned her.

Ofte stilte spørsmål om heltid og deltid

 • Jeg er fast ansatt i 75 % stilling som sykepleier. Nå er det ledig en 100 % sykepleierstilling i avdelinga. Har jeg rett til å få denne?

  Som deltidsansatt har du fortrinnsrett til utvidet stilling, fremfor at arbeidsgiver ansetter eksterne søkere. Fortrinnsretten er betinget av at du er kvalifisert for stillingen og at det ikke innebærer vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Hva som utgjør en vesentlig ulempe vil være en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

  Du bør derfor søke på den ledige stillingen og henvise til fortrinnsrettsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver plikter å drøfte spørsmålet om fortrinnsrett med deg, før det tas beslutning om ansettelse i stillingen. Dersom arbeidsgiver avslår kravet, har du mulighet til å sende saken til tvisteløsningsnemnda. Du finner mer informasjon om tvisteløsningsnemnda på Arbeidstilsynets hjemmesider. Du kan også ta kontakt med din tillitsvalgt eller ditt fylkeskontor for nærmere veiledning.

 • Jeg jobber deltid i en fast 65 % stilling og tar i tillegg hyppige ekstravakter. Er det noe jeg kan gjøre for å få større fast stilling?

  Dersom du i løpet av de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet ut over din faste stillingsstørrelse, kan du ha rett til utvidet stilling tilsvarende den arbeidstiden du faktisk har hatt i perioden. Dersom du mener at du oppfyller kravet om jevnlig merarbeid, bør du fremsette skriftlig krav om stillingsutvidelse til arbeidsgiver. Her finner du mer informasjon om fremgangsmåten. Dersom arbeidsgiver avslår kravet, kan saken sendes til tvistløsningsnemnda. Du kan også ta kontakt med din tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt eller fylkeskontor for nærmere veiledning.

 • Jeg er deltidsansatt. Når har jeg krav på overtidsbetaling?

  Du har rett til overtidsbetaling når du arbeider utover det som er fastsatt for full stilling pr. dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller pr. uke. I henhold til tariffavtalene skal dette tillegget være minst 50 prosent.

 • Jeg er fast ansatt i 100 % stilling, men ønsker å jobbe litt mindre en periode fordi jeg har små barn. Har jeg rett til dette?

  Arbeidsmiljøloven gir deg rett til redusert arbeidstid når du av bestemte grunner har behov for det, blant annet som følge av omsorg for små barn. Forutsetningen er at arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som utgjør en vesentlig ulempe må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom du får avslag på slik søknad, kan saken sendes til tvisteløsningsnemnda for avgjørelse. Ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for nærmere veiledning.