Ofte stilte spørsmål

 • Vanlige spørsmål om lønn for sykepleierstudenter

  Lurer du på hva du skal ha i lønn når du som sykepleierstudent jobber innenfor helsevesenet?

  Her har laget en liten oversikt over det du bør vite før du begynner å forhandle.

 • Hvordan utbetales ubekvemstilleggene?

  Tilleggene for ubekvem arbeidstid (kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg) som ligger i en fast oppsatt turnusplan, skal omregnes til årsbeløp og utbetales med 1/12 hver måned, på samme måte som ordinær lønn. Dette må gjøres for at tilleggslønnen skal være pensjonsgivende. Ved ekstravakter vil tilleggene utbetales etterskuddsvis, det samme gjelder for helge- og høytidstillegg. Alt dette vil fremgå av lønnsslippene. Ta kontakt med lønns- og personalavdelingen eller med tillitsvalgte for nærmere forklaring.

 • Jeg har fått tilbud om stilling som avdelingssykepleier/avdelingsleder. Hvilken lønn har jeg krav på?

  Tariffavtalene har som regel ikke fastsatt noen minstelønn for lederstillinger, men noen forutsetter at ledere som minimum skal lønnes høyere enn dem de er satt til å lede. Stillingens ansvarsområde, oppgaver, størrelse på avdelingen m.m. er blant momentene som vil være av betydning for lønnsfastsettelsen, i tillegg til evt. krav om utdanning og kompetanse.

 • Jeg har gjennomført videreutdanning, og har etter dette fått noen nye og endrede arbeidsoppgaver. Gir dette rett til økt lønn?

  En slik endring kan gi rett til økt lønn. Fremgangsmåten vil avhenge av hvilke tariffavtale din virksomhet er omfattet av, og du bør ta kontakt med tillitsvalgte for videre veiledning.

 • Jeg er tilkallingsvikar og har arbeidet tilfeldige ekstravakter som assistent i 5 år. Har jeg krav på ansiennitet for dette?

  For ekstravakter uten fast forpliktende arbeidsforhold gjelder egne regler. Hvis du kun har jobbet ekstravakter vil arbeidsgiver legge sammen timene for å beregne din ansiennitet. Det totale antall timer deles på uketimetallet for stillingen du har jobbet i (35,5 eller 37,5) og dette vil være grunnlaget for den samlede ansienniteten. I KS (for ansatte i kommunesektoren) gjelder i tillegg bestemmelsen om at dersom du jobber i gjennomsnitt 14 t/uke over en periode på et halvt år, så vil dette bli ansiennitetsberegnet. I helseforetakene (sykehusene/Spekter) godskrives arbeid i deltidsstillinger fullt ut.

 • Hvordan beregnes lønnsansiennitet?

  Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år, og beregnes etter nærmere angitte kriterier fastsatt i tariffavtalene. Tidligere arbeidsforhold, omsorgstjeneste, verneplikt og fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst/foreldrepermisjon og adopsjon er noen vanlige kriterier. I tillegg kan fravær uten lønn i forbindelse med videreutdanning medregnes. Kriteriene kan variere fra et tariffområde til et annet, og du må derfor sjekke disse bestemmelsene i tariffavtalen som gjelder for arbeidsstedet. Vær også oppmerksom på at det ikke gis lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

  Ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få nærmere råd og veiledning.

 • Jeg har fast stilling som sykepleier og har nå fullført videreutdanning. Har jeg rett til lønn som spesialsykepleier?

  Du har ikke en absolutt rett til økt lønn i dette tilfellet, det vil avhenge av hvilken avtale du har inngått med arbeidsgiver i forkant eller hva som ligger i arbeidsgivers lønnspolitiske plan/retningslinjer. Dersom arbeidsgiver har etterspurt denne kompetansen, er det sannsynlig at du også vil få økonomisk uttelling for denne. Det samme vil være om arbeidsgiver har slike behov nedfelt i sine kompetanseplaner. I andre tilfeller kan det være nødvendig å be om forhandlinger for å få endret stillingskode og/eller lønn. Ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få råd og veiledning.

 • Jeg ser at arbeidsgiver har gitt meg 4 års ansiennitet, men jeg mener selv at jeg har 10 år. Hvordan skal jeg gå frem?

  Dersom du ikke har skrevet under på arbeidsavtalen, kan du be om en gjennomgang ved å kontakte personalavdelingen. Dersom du har undertegnet arbeidsavtalen, og dermed akseptert vilkårene for ditt arbeidsforhold, kan det være vanskelig å få gjort noe med dette, med mindre arbeidsgiver har gjort en åpenbar feil. Et eksempel her kan være tidligere yrkeserfaring som du har sendt inn dokumentasjon på ved ansettelsen, og som arbeidsgiver har oversett i utregninga av din ansiennitet. Dersom du ikke har levert dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold, omsorgstjeneste, verneplikt eller lignende ved tilsetting, må du levere slik dokumentasjon og be om at dette også medregnes. Ny ansiennitet blir beregnet fra tidspunktet arbeidsgiver mottok dokumentasjonen (du vil normalt ikke få etterbetalt lønn for perioden før du leverte dokumentasjonen). Du kan også ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for videre hjelp, råd og veiledning.

 • Jeg har fast helgestilling, og full ansiennitet. Nå er jeg ferdig utdannet sykepleier, og fortsetter hos samme arbeidsgiver som sykepleier i full stilling. Hva skjer med ansienniteten min?

  Tariffavtalene i KS (kommunesektoren) er tydelig på at ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet. Det samme gjelder i staten. I helseforetakene (sykehusene/Spekter) godskrives arbeid i deltidsstillinger fullt ut, slik at tidligere opparbeidet ansiennitet også vil gjelde i din nye stilling.

 • Jeg får beregnet høyere lønnsansiennitet i kommunen enn ved sykehuset. Hvorfor?

  Det kan være ulike bestemmelser om lønnsansiennitet i de ulike tariffområdene. I de offentlige sykehusene gjelder overenskomsten mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund, mens i kommunene er det hovedtariffavtalen mellom KS og Norsk Sykepleierforbund som gjelder (Oslo kommune har egen overenskomst). Selv om du får beregnet ulike lønnsansiennitet, kan du forhandle selve lønnsnivået.