Referat prosjektgruppemøte

Møtedeltakere: Astrid Grydeland Ersvik, Bjørn Lydersen, Britt Haugan, Hans Arne Pettersen, Ine Myren, Ive Kristin Staune, Kari Tangen, Linda Lavik, Paula Lykke og Ole-Anders Stensen.

Forfall: Ingvild Gaare Olstad.

1. Godkjenning av innkalling og referat

Innkallingen ble godkjent. Referatet ble godkjent med endringer knyttet til saken om kommunikasjonsplan. Det er et ønske fra prosjektgruppa at dagsorden, referater og andre relevante dokumenter knyttet til et møte legges i en felles mappe

2. Tilbakemelding på diskusjoner og samtaler i styringsgruppa om tilbudsinnbydelsen.

Styringsgruppa ønsket å lese gjennom tilbudsinnbydelsen som prosjektgruppa hadde laget. Dette medførte at den måtte ha ekstra tid til å lese den og et ekstra møte måtte settes opp. Flere i styringsgruppa ønsket at kartleggingen i større grad skulle ta utgangspunkt i modeller som informantene og respondentene så tok stilling til. Prosjektgruppa hadde først og fremst ønsket at kartleggingen skulle ta utgangspunkt i behov, ønsker, muligheter og utfordringer knyttet til dagens organisering som prosjektet så bruker for å utforme modeller.

Dette er ikke et enten eller-spørsmål, men hvilken inngang og hensikt man har med undersøkelsen får konsekvenser. I styringsgruppen ble man enige om å innarbeide flere forslag fra deltakerne i styringsgruppa, men modeller vil bli utformet i etterkant og ikke i forkant av kartleggingen.

Det kan være aktuelt for prosjektgruppa å bruke notater fra tidligere arbeid i ROA-prosjektet om modeller, for å se om man kan utforme spørsmål knyttet til disse.

Prosessen med å utforme kartleggingen blir noe forskjøvet, men prosjektgruppa legger fortsatt opp til at den skal være ferdig 1. april og tror det vil være mulig. Undersøkelsen sendes ut 15. oktober til fem aktører: Agenda Kaupang, Fafo, Arbeidsforskningsinstituttet, Vista analyse og Sintef.

3. Sammenfatning av tilgjengelig informasjon

I forkant av prosjektgruppemøtet hadde prosjektleder laget en sammenfatning av rapportene flere rapporter som har undersøkt og evaluert faggruppene i NSF:

 • 2004: “Sluttrapport fra faggruppeutvalget”
 • 2011: Landsmøtesak 18 - “Videre utvikling av faggruppenes integrering”
 • Ressursutnyttelse, organisering og arbeidsform (ROA-prosjektet) 2014-2019
  • 2014: Prosjektmandat
  • 2016: Delrapport 1 i Prosjekt ressursutnyttelse, organisering og arbeidsform.
  • 2016: Delrapport 2 i Prosjekt ressursutnyttelse, organisering og arbeidsform.
  • 2019: Sluttrapport i Prosjekt ressursutnyttelse, organisering og arbeidsform.
 • 2019: Landsmøtesak 14 - “OU-prosess i faggruppene”
 • 2015: Agenda Kaupangs rapport “Evaluering av videre integrering av faggruppenes arbeid”

Dokumentet er en nyttig gjennomgang av hva som har blitt gjort tidligere, men prosjektgruppen ønsker en mer sammenfattet versjon som også kombinerer informasjonen fra sammenfatningen med det arbeidet prosjektgruppen tidligere har gjort knyttet til spørsmål som må undersøkes og deres egen gjennomgang av disse rapportene. Det er også viktig at prosjektet tar med seg de funnene som kan hjelpe prosjektet fremover. Det vil være nyttig om inndelingen av informasjonen er tematisk, slik sammenfatningen legger opp til.

Flere i prosjektgruppen ba om mulighet til å få mer tid på å gå gjennom sammenfatningen for å gi kommentarer. De får frist til 1. november.

4. Arbeidsgruppe obligatorisk medlemskap

I tidligere møter, spesielt 10. september, diskuterte prosjektgruppa muligheten for obligatorisk medlemskap i faggruppene. Prosjektleder mener at dette er såpass aktuelt at det er hensiktsmessig allerede nå å sette ned en arbeidsgruppe som kan se på dette, og la frem følgende argumenter for en slik arbeidsgruppe:

 • Kan øke interessen for fag og fagpolitikk.
 • Kan gjøre NSF mer attraktiv som forening – vårt faglige tilbud blir bedre kjent.
 • Kan sikre god balanse mellom ulike interesser i NSF ettersom det «tvinger» medlemmene til å tenke mer helhetlig og ikke bare f.eks. fagforening eller fag.
 • Vanskelig å se for seg en grundigere integrering av faggruppene enn å gjøre de til en det av det enkelte medlem.
 • Kan være en god måte å løse «et medlem – en stemme» problemet på.
 • Er diskutert i landsmøtesak 18 fra 2011 og pekt på som et spørsmål som bør utredes.

Følgende innspill kom i diskusjonen:

 • Obligatorisk medlemskap vil endre medlemstallene betraktelig i faggruppene. Dette kan slå veldig forskjellig ut for ulike grupper.
 • Vi har fortsatt områder innen sykepleie som ikke er dekket av faggruppene.
 • I dag vet man ikke hvem som faktisk er for eksempel anestesisykepleier, men miljøet er såpass oversiktlig at man på den måten kan kontrollere medlemskap i grupper som har krav til utdanning for medlemskap.
 • Hvordan skal man løse kontingentspørsmålet?
 • Hvordan skal man ivareta medlemmer som ønsker å være medlem av flere faggrupper?

5. Arbeidsgruppe økonomisk integrering

For noen av modellene kan det være aktuelt med økonomisk integrering av alle eller deler av faggruppene.

Følgende innspill kom i diskusjonen:

 • Skal hver enkelt faggruppe ta stilling til om de ønsker å bli økonomisk integrert?
 • Viktig å se på prosess for hvordan dette eventuelt skal gjøres.
 • Hva skjer med eventuell egenkapital faggruppene besitter?
 • Hvilke konsekvenser vil dette få for faggruppenes autonomi?
 • Hvilke konsekvenser vil det få for NSFs sekretariat og for andre eksterne aktører faggruppene og NSF samarbeider med?

Prosjektgruppen mente det var litt for tidlig å starte denne arbeidsgruppen. Prosjektleder vil gjøre flere undersøkelser og snakke med ansatte i administrasjonsavdelingen for så å komme tilbake til prosjektgruppen.