Ingen enighet om turnusavtale mellom NSF og Arendal kommune

Av Anne Hansen Vartdal, 22.12.2016

NSF Arendal har ikke fått til enighet om turnusavtale. Her kommer vi med en redegjørelse for hvorfor NSF ikke har signert avtale om kalenderplan og rullerende turnus.

Denne høsten har blitt en krevende høst for HTV i Arendal. Men også for ledere og ansatte i kommunen.

I september sa NSF, Fagforbundet og Delta opp turnusavtale om kalenderplan i Arendal. Det ble gjennomført forhandlinger, men kun Fagforbundet, Delta og FO signerte ny turnusavtale. NSF sa nei fordi vi mente vilkårene var for dårlige, avtalen var ikke god nok. Etter at de andre organisasjonene signerte den overordna avtalen ga arbeidsgiver oss beskjed om at de ikke kunne inngå en annen avtale med NSF. NSF er en selvstendig part og mener at Arendal Kommune absolutt kan gjøre det, om de vil.

Avtalene om rullerende turnus er det arbeidsgiver som har sagt opp.

Det som har fått mye fokus er at arbeidsgiver, ensidig, bestemte at alle ansatte i helse- og omsorg skal arbeide to ekstra helger i året. NSF mener dette er gjort uten forutgående drøftinger og uten en kartlegging av behovet og konsekvensene i de enkelte avdelinger.

Arbeidsgiver viser til «Heltidserklæringen», der partene i arbeidslivet er enige om å øke andelen heltidsansatte og redusere deltid. Innføring av ekstra helg er Arendal kommunes bidrag til heltidskultur. NSF etterlyser en lokal prosess og flere virkemidler.  

Det er innholdet i turnusavtalen vi ikke er enige i.  I turnus arbeides det etter unntaksbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. I en turnusavtale skal arbeidsgiver og tillitsvalgte i fellesskap sikre god kvalitet på tjenestene og at bemanningen fremmer helse og velferd for ansatte. NSF mener at den foreslåtte overordna turnusavtalen gir arbeidsgiver vide rettigheter til å pålegge arbeidstakerne utvida arbeidstid. Blant annet inntil 16 timer pr. døgn, vakter på 12,5 t uten drøfting med tillitsvalgte. Slik vi oppfatter det vil avtalen gi arbeidsgiver «carthe blanche». Dette vil ikke gagne våre medlemmer. NSF mener at avtale om arbeidstid og hviletid må være knytta til det enkelte arbeidssted og turnus. Dette fordi arbeidsplassene er forskjellige, gir forskjellige typer tjenester og har brukere med forskjellig behov for behandling, oppfølging og hjelp. 

Avtalen har også et punkt om at hjemmevakt ikke skal regnes med i den alminnelige arbeidstida. Er dette så farlig da? Ja , når vi hører fra ansatte at det stadig er mangel på sykepleiere, og det ofte er sykepleiere de står i beita for, er vi redd for at dette er en bestemmelse som fort kan tas i bruk, og hvilket vern i forhold til hvile har sykepleierne da? Blir dette punktet tatt i bruk berører dette hviletid og fritiden for medlemmene våre. 

Arbeidsgiver sier de har kommet oss i møte angående F3 dager- fri med lønn på helg- og høytidsdager. I første utkast til avtale lå det ingen slike fridager inne. NSF mener de har kommet med et for dårlig tilbud. Vanlige dagarbeidere har 8- 10 helgedager fri med lønn i året, f.eks. dager som 2.pinsedag og 1. og 17. mai. Sykepleiere i 100 % stilling får tilbud om 3-tre- slike fridager med lønn. Går du i 50% stilling eller mindre får du ingen. Arbeidsmiljøloven (AML§10-8) sier at en som har «utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedag».  NSF er klar over behovet for å bemanne tjenestene og drifte forsvarlig i helger og høytider, men her mener vi arbeidsgiver må gi et bedre tilbud!

Overordna turnusavtale for kalenderplan gjelder ca 14 arbeidsplasser i Arendal Kommune.  På et tidspunkt valgte arbeidsgiver å si opp de resterende turnusplanene i Arendal. Dette prøvde NSF å forhindre ved å tilby prolongering (at gjeldende turnusavtaler fortsatt skal gjelde). Dette for å unngå ytterligere vanskeligheter for tjenestene, ledere og ansatte. Vi lyktes ikke med det, og det er veldig beklagelig. Dette betyr at NSF nå ikke har turnusavtaler for våre medlemmer. Det er hovedregelen i arbeidsmiljøloven som gjelder og regulerer arbeidet. 

Tariffavtalens bestemmelser om lønn er ikke berørt og betaling for overtid, forskjøvet arbeidstid og høytidstillegg er som før.

Det har vært gjentatte møter, forhandlinger/drøftinger med arbeidsgiver uten at det har kommet nye momenter til. Ansatte, på tvers av organisasjon og profesjon, har mobilisert mot politikere og media. I budsjettbehandlingen i Bystyret oppfordra politikerne organisasjonene om å samarbeide. NSF inviterte Fagforbundet og Delta til møte, uten at dette førte til noe.

Sykepleiere i Arendal kommune oppfatter seg som fleksible og imøtekommende når arbeidsgiver har behov for at de bytter vakter eller tar en ekstra helg ved sykdom.  Sykepleierne forteller at det er mangel på sykepleierkompetanse i hverdagen og at det er gap mellom oppgaver og ressurser. Ledere forteller at det er få søkere til ledige stillinger og så godt som ingen til vikariater. I «KS arbeidsgivermonitor på Agder», har Arendal Kommune meldt inn at nest etter psykolog, er det sykepleiere det er vanskeligst å rekruttere til.

NSF er ikke imot å innføre kalenderplan. Vi er, selvfølgelig, enig med arbeidsgiver i at vi må ha flere i heltidsstillinger. Arbeidsgiver skal ha ros for at de nå har tilbudt kompensasjon for økt helgearbeid, kr. 3000,- i året.  Men for å lykkes må vi bli enige om innholdet i avtalen, ha gode lokale prosesser og involvering av de ansatte.

NSF er opptatt av å få til en turnusavtale som gir akseptable og forutsigelig vilkår for sykepleiere og at kommunen skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver.  

I denne prosessen har det vært avholdt mange medlemsmøter, på arbeidsplasser lokalt og fellesmøter. Medlemmene støtter opp og ber HTV stå i dette. Sist fredag ettermiddag var det over 50 medlemmer på medlemsmøte, med klar melding til HTV og tillitsvalgte om få til en bedre avtale. Det er medlemsmøtene som gir HTV mandatet, og støtten fra medlemmene gir motivasjon og mot.