Har du et etisk dilemma?

Av NSF, 06.07.2020

Vi i Rådet for sykepleieetikk har et mål vi svært gjerne vil oppnå, og det er at alle sykepleiere og sykepleierstudenter skal vite om oss. Vårt mandat er å styrke etisk praksis i sykepleietjenesten.

Dette er noe vi virkelig brenner for, men om vi skal lykkes er det viktig at dere sender oss etiske dilemma som gir oss kunnskap om utfordringene her og nå. Og forhåpentligvis vil vår gjennomgang gi noe fornuftig tilbake til dere. Alle får svar på innsendte saker.

En satsing på etikk i helse- og omsorgstjenestene det være seg i kommunene eller i sykehusene, er det samme som å satse på god praksis. Og det er vel det alle ønsker seg? God praksis gjør hverdagen levelig for medarbeiderne, og det bidrar til kvalitet i pasientbehandlingen. Det er gode og svært enkle verktøy vi kan bruke når en refleksjonsgrupper skal etableres. Ta kontakt om dere behøver drahjelp.

Hva er et etisk dilemma?

Et etisk dilemma inneholder en verdikonflikt. Ulike verdier kommer i konflikt, og det blir vanskelig å bedømme hva som er det beste. Det virker som det blir galt uansett hva vi gjør. Når løsningen ikke er opplagt, har vi et etisk dilemma.

Profesjonsetikken gir en pekepinn på hvilke verdier som bør vinne fram. Hva er den beste løsningen? Etiske refleksjonsgrupper er helt nødvendig der det er pasienter. I møte med lidelse og tunge byrder er det ikke likegyldig hvilke verdier og holdninger som gjør seg gjeldende hos oss sykepleiere. De yrkesetiske retningslinjene er selve ryggraden i sykepleieyrket. Derfor er de et godt tema når vi samles til undervisning og faglig oppdatering. Ja, kanskje til og med på sommerfesten! Vi klarer oss ikke uten ryggraden!

Rådet for sykepleieetikk


Vår mailadresse er: sykepleieetikk@sykepleierforbundet.no