Arbeid på kveld, natt, søn- og helgedager

Kvelds- og nattarbeid

Nattarbeid er i arbeidsmiljøloven definert som arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. 

Forskning har vist at nattarbeid kan ha flere uheldige helsemessige konsekvenser. For å verne arbeidstakere mot helsemessige belastninger, fastsetter arbeidsmiljøloven at nattarbeid som hovedregel ikke er tillatt. I helsesektoren er nattarbeid nødvendig, og er derfor tillatt. 

Arbeidsmiljøloven gir deg rett til helsekontroll dersom du hovedsakelig utfører arbeid om natten. Helsekontrollen skal være gratis. Du skal få tilbud før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. 

Kvelds- og nattillegg

Tariffavtalen gir rett til ekstra betaling når du arbeider på kveld og natt. Hva du får i ubekvemstillegg bestemmes av hvilket tariffområde du tilhører.

 • Spekter: 28 % av timelønnen, minimum kr 70,- pr. time for turnusarbeidere. Tillegget gis ut vakten lende, dog ikke lenger enn kl. 08.00
 • KS: Minst kr 56,- pr. time for turnusarbeidere på kveldsvakt, og 25 % av timelønnen (minimum kr. 70) fra kl. 21.00 til kl. 06.00
 • Oslo kommune. 40% for turnusarbeidere (NB! andre regler for de i fast natt-tjeneste)
 • Virke Spesialist: 28 % av timelønnen, minimum kr 70,- pr. time for turnusarbeidere
 • Virke Helse og Sosial: Minst kr. 56,- pr. time kveldsvakt, og 25 % av timelønnen (minimum kr. 70) fra kl. 21.00 til kl. 06.00
 • NHO: Minst 25 % av timelønnen, minimum kr. 65 for arbeid mellom kl. 21.00 - 06.00

I Spekter, KS, Virke Helse og Sosial og NHO er beløpene minimumsbeløp, slik at det kan avtales høyere tillegg i den enkelte virksomhet. 

Tillegget utbetales mellom kl. 17 og kl. 06, i Virke spesialist til kl. 07.00 og Spekter helse er det ut vaktens lengde, dog ikke lenger enn kl. 08.00.

Vi mener

Sykepleiere har allerede en høy belastning av helgearbeid. «Å jobbe helg» er ikke en lørdag i måneden, det er som regel både fredag kveld, lørdag og søndag. Hver tredje helg. Det er belastende.  

Arbeid på søndager og helgedager

Arbeid på søndager og helgedager er som hovedregel ikke tillatt etter arbeidsmiljøloven. Helsesektoren har unntak fra dette da det er behov for døgnkontinuerlig drift.

Helgedager omfatter:

 • Helligdagene 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2 pinsedag, 1. og 2. juledag
 • Høytidsdagene 1. mai og 17. mai

Helligdager og høytidsdager omtales ofte som “røde dager”.

Hvis du har jobbet på en søn- eller helgedag, har du etter loven rett til fri den påfølgende søn-/helgedag. Det er vanlig med egen turnus i forbindelse med helligdager, slik at ekstra fridager kan plasseres inn. For å kunne samle fridager i forbindelse med helligdagsturnus, kan tillitsvalgte avtale gjennomsnittsberegning av søn- og helgedager i stedet for å følge lovens hovedregel.

Vi mener

Vi mener at sykepleiere ikke skal måtte jobbe oftere enn hver tredje helg. Begrunnelsen er først og fremst hensynet til de ansattes helse, og velferdsmessige behov. 

Lørdags- og søndagstillegg

Tariffavtalen gir rett til ekstra betaling for arbeid på søn- og helgedager (helgetillegg). Beløpet avhenger av hvilket tariffområde du tilhører.

 • Spekter: 26 % av timelønnen, minimum kr 70,- pr. time
 • KS: 22 % av timelønnen, minimum kr. 70
 • Oslo kommune: Kr 50,- pr. time (Kr 100,- pr. time forutsatt 19 helger eller mer)
 • Virke Spesialist: 26 % av timelønnen, minimum kr 70,- pr. time
 • Virke Helse og Sosial: 22 % av timelønnen, minimum kr. 70
 • NHO: Minst 22 % av timelønnen, minimum kr.57

Helgetillegg utbetales mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag.

I Spekter, KS, Virke Helse og Sosial og NHO er beløpene minimumsbeløp, slik at det kan avtales høyere tillegg i den enkelte virksomhet. 

Helligdagstillegg

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt for arbeid mellom kl. 12.00 og kl. 24.00 på onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften betales et tillegg på 1 1/3 timelønn pr. arbeidet time i:

 • Spekter (i enkelte B-deler er det avtalt høyere beløp)
 • KS
 • Virke Spesialist
 • Virke Helse og Sosial Overenskomsten del II, kap. 1, pkt. 5.3
 • Oslo kommune. NB! Onsdag før skjærtorsdag er ikke omfattet

Etter at spørsmålet er drøftet mellom partene lokalt, kan det i stedet for godtgjøring gis timer fri.

 • NHO: Tillegg på minst 100 % innenfor følgende tidsrom: Alle hellig- og høytidsdager mellom kl. 00.00 til kl. 24.00, samt påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften mellom kl. 12.00 og kl. 24.00

Utbetaling

Ubekvem arbeidstid som ligger i en fast oppsatt turnusplan, skal omregnes til årsbeløp og utbetales månedlig, på samme måte som ordinær lønn. Dette må gjøres for at tilleggslønnen skal være pensjonsgivende. Ved ekstravakter vil ubekvemstilleggene utbetales etterskuddsvis.

Helligdagstillegg utbetales på etterskudd.

Utbetaling av tillegg skal gå frem av lønnsslippen. Ta kontakt med lønns- og personalavdelingen eller med tillitsvalgte dersom du er usikker på om du har fått korrekt lønn.

Ofte stilte spørsmål

 • Jeg arbeider tredelt turnus. Nå har jeg fått legeerklæring på at jeg ikke bør arbeide om natten. Har jeg rett til å slippe nattevaktene?

  En arbeidstaker som av helsemessige grunner har behov for fritak fra nattevakter, har rett til det, dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som er vesentlig ulempe vil måtte vurderes konkret. Dersom arbeidsgiver avslår kravet om fritak, kan du bringe saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

  Arbeidstakere med redusert arbeidsevne har også krav på tilrettelegging, blant annet når det gjelder arbeidstid.

 • Hvor mange F3-dager har jeg krav på i en høytidsturnus?

  Dette er det ikke mulig å gi noe eksakt svar på, men hovedregelen er at dersom du må jobbe en søn- og helgedag (rød dag), skal du ha fri den påfølgende søn- og helgedagen (F3-dag). Antallet F3-dager avhenger av din konkrete turnus som beregningen tar utgangspunkt i. Arbeidsgiver og tillitsvalgte (på vegne av den ansatte) kan avtale å samle arbeid og fritid, slik at du får fri hele eller deler av høytiden. Dette nedfelles i en egen høytidsturnus. Du bør i god tid før høytiden gi beskjed om dine ønsker/behov for fritid til din leder og tillitsvalgte. Vi anbefaler deg å ta kontakt med din lokale tillitsvalgt dersom du lurer på hvor mange F3-dager du skal ha.

 • Arbeidsgiver har gitt meg fri (F4-dag) i juleturnusen i stedet for høytidstillegg. Kan arbeidsgiver bestemme dette?

  Ja, arbeidsgiver kan gi deg fri i stedet for å utbetale helligdagstillegg. Spørsmålet skal imidlertid drøftes med tillitsvalgte i forkant. Dette fremgår av tariffavtalen. Du kan ta opp hvordan helge- og høytidstillegget skal utbetales med tillitsvalgte i forkant av godkjenning av høytidsturnusen.

 • Jeg ble spurt om å endre en vakt fra dagvakt til kveldsvakt. Gir det rett til noen kompensasjon?

  Du kan ha rett til tillegg for forskjøvet arbeidstid. Dette er en kompensasjon for ulempen med å endre vakt i forhold til oppsatt turnusplan, og fremgår av tariffavtalen. Ikke alle tariffavtaler har samme bestemmelser, og du bør derfor sjekke hva som står i tariffavtalen som gjelder ved ditt arbeidssted. Ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få råd og veiledning.

Nyttige veier videre