Arbeiderpartiet gir full støtte til fulle stillinger

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Det betyr ikke at vi ikke er opptatt av hva partiene mener. Tvert imot. Vi ønsker å samarbeide med alle partier, som er opptatt av helse, og som vil lytte på våre råd. Vi er derfor hyppig i kontakt med partiledere og andre politikere i alle partier. Hva partiene foreslår i sine budsjettforslag er av stor interesse for oss. Forslagene sier mer om hva partiene står for enn partiprogrammene. Partiprogrammene er fagre løfter, budsjettforslag er politikken i praksis.

I likhet med Norsk Sykepleierforbund, er Arbeiderpartiet tydelig på at de ønsker en sterk, offentlig helsetjeneste for alle, uansett hvem du er eller hvor du bor. Dette forventer vi også kommer til uttrykk i Arbeiderpartiets budsjettforslag. I den krisesituasjonen vi nå står i er pasientsikkerhet og helsetjenester for alle truet fordi kapasiteten i helsetjenesten er på bristepunktet. Vi har derfor foreslått en tiltakspakke der alle sykepleiere med deltidsstilling får tilbud om hel stilling, og dermed raskt få økt bemanning og kapasitet. Vi er derfor glade for at Arbeiderpartiet foreslår å øke deltidsstillingene for sykehusansatte til heltid, at alle jordmødre i distriktene skal få full stilling, samt 100 millioner til en opptrappingsplan for bemanning og heltid i kommunene. Ap foreslår også 96,5 millioner til kompetansemidler og rekruttering for helsepersonell i distriktet. Vi mener det er særdeles viktig at man nå prioriterer å få ansatt avansert kliniske allmennsykepleiere i kommunene. Både for å håndtere veksten av multisyke, men like viktig er å sikre samhandling mellom allmennlegetjenesten og øvrig kommunale tjenester når veksten i heldøgnsomsorg i kommunene ikke lenger skjer med vekst i sykehjemsplasser og derfor ikke har tilsynslege. NSF savner at AP har tiltak knyttet til samhandling mellom fastleger og øvrig tjeneste.

Vi har bedt om strakstiltak mot ensomhet. Økning fra deltid til heltid slik Ap foreslår vil gi høyere bemanning i kommunale institusjoner og det vil derfor bli enklere å legge til rette for sosial kontakt, gode dager og kulturtilbud, samtidig som smittevernet og faglig forsvarlighet opprettholdes. Men da må denne økningen i stillinger kommer kjappere enn det normalt gjør med en opptrappingsplan. Vi trenger bemanningsøkning nå!

Det er ikke bare i sykehjemmene at ensomhet er en utfordring. Krisen har gjort at mange har fått forverring av sin psykiske helse. Det er derfor et velkomment forslag å bevilge 100 millioner mer til lavterskel psykisk helsehjelp og støtte rundt barn og unge til neste år, i tillegg til en styrking av barn- og voksenpsykiatrien i spesialisthelsetjenesten på 150 millioner.

I likhet til Fremskrittspartiet, foreslår også Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett å øke med 1000 nye sykehjemsplasser. Vi tror ikke at de foreslåtte beløp er nok til å både bygge og drifte alle disse plassene. Det skal i tillegg rekrutteres nok kompetent fagpersonell. Vi håper at opposisjonspartiene kan finne samme her, og om dere trenger vår hjelp så stiller vi gjerne opp for å være med på å finne løsninger.

Vi er uenige med Arbeiderpartiet om kutt i Akson. Dette er alle de store pasientorganisasjonene enige med oss i. Det er på høy tid med et digitalt løft i tjenestene. Vi mener Akson vil sikre bedre samhandling for å kunne gi pasienter og pårørende en best mulig behandling og omsorg. Det handler om å legge til rette for fremtiden og det handler om pasientsikkerhet. Vi håper at Arbeiderpartiet vil invitere oss til dialog om dette, slik at vi kan få forklart hvorfor vi mener Akson er et godt tiltak.