Fordømmer angrep på al-Shifa-sykehuset i Gaza

– Israels angrep på al-Shifa-sykehuset i Gaza er totalt uakseptabelt og brudd på internasjonal humanitær lov. Helsetjenesten i Gaza er offisielt destruert. Vi står i solidaritet med palestinske helsepersonell og pasienter, og fordømmer angrepet på det sterkeste. Helsetjenester og helsepersonell har en spesiell beskyttelse som må sikres uansett, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet.

Mange drepte på sykehusområdet

Mandag morgen meldte palestinske helsemyndigheter at det var funnet mange drepte, og at det var store ødeleggelser på al-Shifa-sykehuset i Gaza. Dette etter at Israel mandag morgen trakk seg ut av området etter to ukers kamper på sykehusområdet.

– Situasjonen for sivilbefolkningen i Gaza er en humanitær krise. At sykehus og helsepersonell har blitt angrepet gjennom flere måneder gjør situasjonen enda mer uholdbar. Prinsippet om medisinsk nøytralitet er urokkelig. Vi ber derfor om at alle tar til orde for umiddelbar våpenhvile og tilgang på humanitær hjelp, sier Anne Karin Rime, president i Legeforeningen.

– Alle handlinger som utsetter sivile og helsepersonell for livsfare må avsluttes. Angrep på helsepersonell og deres pasienter er et brudd på humanitærretten. Det må Israel respektere, sier Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen.

Condemns the attack on al-Shifa hospital in Gaza

The Nurses' Organisation, the Medical Association and the Psychological Association condemn Israel's attack on the al-Shifa hospital in Gaza, and call for an immediate ceasefire and access to humanitarian aid.

– Israel's attack on the Shifa hospital in Gaza is totally unacceptable and a violation of international humanitarian law. The health service in Gaza is officially destroyed. We stand in solidarity with Palestinian health personnel and patients, and condemn the attack in the strongest possible terms. Health services and health personnel have a special protection that must be protected even in war, says Lill Sverresdatter Larsen, leader of the Norwegian Nurses Organisation.

On Monday morning, Palestinian health authorities reported that many dead had been found and that there was extensive destruction at the al-Shifa hospital in Gaza. This after Israel withdrew from the area on Monday morning after two weeks of fighting in the hospital area.

– The situation for the civilian population in Gaza is a humanitarian crisis. The fact that hospitals and healthcare personnel have been attacked for several months makes the situation even more untenable. The principle of medical neutrality is unshakable. We therefore ask that everyone advocates for an immediate ceasefire and access to humanitarian aid, says Anne Karin Rime, president of the Medical Association.

– All actions that put civilians and healthcare personnel at risk must be stopped. Attacks on health personnel and their patients are a violation of humanitarian law. Israel must respect that, says Håkon Kongsrud Skard, president of the Psychological Association.