Jordmorforbundet

Jordmorforbundet

Siste nyheter fra Jordmorforbundet

Kommunene bør sikre at gravide, barn og ungdom får faglig forsvarlige helsetilbud.

Oppdaterte FHI anbefalinger for helsestasjon, svangerskapsomsorgen og skolehelsetjenesten. Sist oppdatert den 27.08.20

«Kommunene bør opprettholde svangerskapsomsorg og barselomsorg etter anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen og for barselomsorgen»

Webinar- En styrket fødselsomsorg!

26.8 arrangerte vi et webinar som vi valgte å kalle "En styrket fødselsomsorg". Vi hadde over 150 deltagere og programmet er noe vi er stolte av. 

Forlengelse av takstendringer som følge av koronasituasjonen

På grunn av koronasituasjonen ble det i mars og april innført flere midlertidige takstendringer for jordmødre, fastleger og andre behandlere. Det skal bidra til god og målrettet pasientoppfølging også under koronapandemien. Nå forlenges endringene.

HOD har sendt ut pressemelding 25.august om forlengelse til 1. november 2020 av de midlertidige takstendringene på grunn av koronasituasjonen. Les mer her: 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-midlertidige-takstendringer/id2736930/

Bestill deg et flott navneskilt!

Jordmorforbundets medlemmer og studentmedlemmer kan nå bestille seg navneskilt med vår logo, til sterk rabatterte/avtalte priser i Gymo sin nettbutikk.

 

 

Håndbok for jordmødre avvikles

Landsstyret i Jordmorforbundet NSF bestemte på styremøte våren 2020 av Håndbok for jordmødre avvikles. Her kan du lese om bakgrunnen for begrunnelsen.

Møte i Helse- og omsorgsdepartementet 23.6.20

I forkant av nyheten om gjennomslag for jordmødrene, i henholdvis justert oppdragsdokument og nytt oppdrag til Helsedirektoratet om revidert veileder for fødselsomsorgen, tok NSF og Jordmorforbundet initiativet til et møte med HOD for å diskutere anbefalingene i rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem". 

Er du vår nye prosjektleder?

Stillingen som prosjektleder for jordmorprosjektet blir ledig fra høsten. Kunne du tenke deg en ny utfordring?

NSFs innspill til Helsedirektoratet om partners tilstedeværelse under fødsel

Vi er i en ekstraordinær situasjon med behov for en rekke justeringer i vårt helsevesen kontinuerlig. Pandemisituasjonen har endret seg i positiv retning, og NSF så derfor behovet for vurdering av endrete retningslinjer når det gjelder partners tilstedeværelse i forbindelse med fødsel. Dette innspillet sendte NSF 12.mai til Helsedirektoratet:                                                                                                                                              

FHIs råd om personlig smittevernsutstyr under fødsel og ved ultralydundersøkelser av gravide

Jordmorforbundet er kjent med at det har vært mye diskusjon i miljøet rundt hvilket nivå av personlig smittevernsutstyr (PPE) som bør brukes i ulike situasjoner. NSF henvendte seg derfor 22.april til FHI med spørsmål om dette. Her er forkortet versjon av spørsmålene med svar fra FHI, samt kortversjon av anbefalinger av smittevernutstyr basert på ny veileder av NGF utarbeidet 25.mai i samarbeid med FHI:

 

Jordmor med asylsøkere blant dine pasienter?

NSF har fått en henvendelse fra Folkehelseinstituttet. De ønsker å komme i kontakt med jordmødre og sykepleiere som har erfaring med å ha asylsøkere som pasienter, og som kan tenke seg å svare på et enkelt spørreskjema.

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Jordmorforbundet mener helse- og omsorgstjenestene må styrkes og utvikles i kjølvannet av koronakrisen. Det har blitt tydelig hvilke enorme samfunnsmessige kostnader manglende beredskap i helsetjenesten kan ha, dersom de ikke er tilstrekkelig forberedt og bygget opp.

Den internasjonale jordmordagen 5.mai

Lite visste vi, ved inngangen til året, at en hel verden virkelig skulle få øynene opp for vår betydning. Vi hadde planlagt ulike markeringer av året for å synliggjøre yrket vårt men da pandemien nådde Norge, hadde vi plutselig alles øyne på oss. 

Helsedirektoratets Webinar 11. mai om svangerskapsomsorgen

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Norsk forening for allmennmedisin, Jordmorforbundet og Dnj inviterer til webinar for jordmødre og fastleger som tilbyr svangerskaps- og barselomsorg 11. mai kl 14.00 – 15.30.

Folkehelseinstituttet har vurdert NSF og Jordmorforbundets forespørsel om smittevern i fødsel

FHI har mottatt og besvart Jordmorforbundets og NSFs forespørsler vedrørende bruk av personlig beskyttelsesutstyr (PPE) under vaginal fødsel relatert til covid-19

Viktig informasjon om lønnsoppgjøret 2020

Alle tariffavtaler er forlenget til 15.9.20, det betyr at alle frister er tilsvarende forlenget. Hvis man ønsker å være omfattet av NSFs tariffavtalte for lønnsoppgjøret 2020 må man melde seg inn innen 15.9.20 og være utmeldt annen forening før 15.9.20. 

Vi ønsker deg velkommen som nytt medlem i NSF og Jordmorforbundet!

Jordmorforbundet er bekymret for økt vold i nære relasjoner samt gravide og foreldres psykiske helse

Jordmorforbundet er bekymret for økt vold i nære relasjoner samt gravide og foreldres psykiske helse nå som mange familier er ekstra presset med økt samvær, isolasjon, permitteringer og usikkerhet. Vi oppfordrer gravide til å ta tidlig kontakt med jordmor.

Beordring på jobb under foreldrepermisjon

Jordmorforbundet er kontaktet av jordmødre og annet helsepersonell som er usikker på om de som har født barn kan bli beordret på jobb i foreldrepermisjon under pandemien. Vi har fått dette vurdert av våre eksperter i forhandlingsavdelingen.

 

Helsedirektoratet : Oppdatert om Svangerskapsomsorg og Koronavirus

Norsk Gynekologisk Forening, Jordmorforbundet og Den norske Jordmorforening har samarbeidet med Helsedirektoratet om å få på plass oppdaterte råd for svangerskapsomsorgen i koronatiden.

Arbeidstilsynet om Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Sist oppdatert: 27. mars 2020

FHI med oppdaterte råd for helsepersonell som er gravide

Folkehelseinstituttet har nå oppdatert sine råd for helsepersonell som er gravide etter innspill fra Legeforeningen og Jordmorforbundet der vi ba om en tydeliggjøring av regelverket slik at vi hindrer at gravid helsepersonell eksponeres for smitte av koronaviruset.

 

Nasjonal veileder: Håndtering av gravide med mistanke om eller påvist Covid19

Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening bestående av fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). De har også innlemmet anbefalinger utarbeidet av nyfødtleger i samarbeid med FHI.

Tilbud om tjenestestøtte til Jordmødre

Jordmorforbundet samarbeider med RBUP og Landsforeningen 1001 og støtter nytt tilbud om tjenestestøtte til jordmødre for å bidra til at gravide og barselkvinner får det best mulig i denne spesielle tiden.  

Kjære jordmødre -tusen takk for fantastisk innsats!

Jordmødre gjør en formidabel innsatsen i kampen mot den største oppgaven den norske helsetjenesten har møtt i fredstid. Vi er en av de viktigste ressursene i arbeidet med å ta vare på gravide under en pandemi og sørge for at ikke smitte spres. Det er derfor helt avgjørende at jordmødre har en forsvarlig arbeidssituasjon.

Jordmor på jobb i Corona tider

Det er utrolige dager å jobbe på sykehus fortiden. Ja, jeg er jordmor og Corona skaper mye fortvilelse og litt sorg. Vi har sperret sykehusene for å beskytte oss alle. 

Jordmødre får utvidet takst for telefon- og videokonsultasjon

Det ble enklere for fastleger å gjøre telefon- og e-konsultasjoner med utvidete takster fra 16. mars. Jordmorforbundet gikk i dialog med Helsedirektoratet for å få på plass en lignende avtale med utvidet takst for jordmødre. 

Amming og korona - råd til helsepersonell

Nasjonal kompetansetjeneste har i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk barnelegeforening utarbeidet en anbefaling om amming og COVID-19 for helsepersonell.

Helsedirektoratet om prioriteringer av helsetjenester for gravide under Koronakrisen i Norge

Helsedirektoratet har kommet med utkast til råd til helse- og omsorgstjenesten, slik at alle sykehus og kommuner skal likebehandle pasienter i Norge i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Jordmødre trenger tilgang til videokonsultasjoner under koronapandemi

NSF og Jordmorforbundet har vært i kontakt med helsemyndighetene for å få på plass løsninger for videokonsultasjoner.

Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning, midlertidig

Her kan du lese hvordan det vil påvirke jordmorutdanningen!

Helsedirektoratet: Oppdatering i retningslinje for svangerskapsomsorg

Viktig info fra Helsedirektoratet til Jordmorforbundet i 16. mars:

 

Pandemi og sikkerhet på jobben som jordmor

Takk for den jobben du gjør i en krevende tid.
Vi gjør alt vi kan for å sikre deg og dine rettigheter, samt bidra med kunnskap til helsemyndighetene sånn at du fortsatt kan ta vare på andre.

Jordmorforbundet kontaktes daglig av jordmødre som er bekymret for å bli smittet av koronaviruset eller smitte andre på jobben. -Pandemien fører til et stort informasjonsbehov, sier Hanne Charlotte Schjelderup. 

Informasjon til fødende under pandemi

Det er igangsatt en rekke tiltak fra Helsedirektoratet i forhold til pågående pandemi. Her er litt kort informasjon til deg som snart venter barn. Vær oppmerksom på at råd er generelle og vil ha lokale variasjoner på landets fødeavdelinger. Råd kan endres: Hold deg oppdatert på www.fhi.no

Viktig informasjon om koronaviruset

Informasjonen om koronasituasjonen kan endre seg raskt og det er derfor viktig å søke oppdatert kunnskap hos myndighetene om hva som gjelder. Nettsidene til HelsedirektoratetFolkehelseinstituttetHelsenorge og regjeringen er alltid oppdatert. 

 

 

Arrangementer i Jordmorforbundets regi avlyses eller utsettes

Møter og kurs, samt større arrangementer i vår avlyses eller utsettes for å hindre spredning av koronasmitte. 

Regjeringen prioriterer kvinnehelse!

Jordmorforbundet var tilstede på Stortinget når regjeringen lanserte sin nye strategiplan for å styrke kvinnehelse. -Vi er fornøyd med at regjeringen lytter til oss og starter opp en viktig offentlig utredning, NOU, om kvinners reproduktive helse, kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.

Vervekampanje!

Frem til 1.4. 20 har vi vervekampanje hvor du kan vinne fine premier som weblisens til GynZones plattform og Jordmorboka!

Årsmøte i Jordmorforbundet Østfold

26.2 besøkte vi årsmøtet til Jordmorforbundet Østfold, som ble holdt på Kalnes. 

Engasjerte jordmødre lokalt er avgjørende for oss, og dere får til masse!

Nettverksamling

Pga pågående koronasmitte og helsepersonells viktige rolle for å hindre spredning og bidra ved alvorlig sykdom, avlyses nettverkssamlingen.

 

Engasjerte jordmødre samles for faglig og sosialt påfyll.

Riksrevisjonen kommer for å presentere funn i ny rapport om jordmortjenesten, kommer du?

 

Besøk hos jordmorstudentene i Stavanger

Det første kullet med jordmorstudenter ved Universitetet i Stavanger har startet opp, og denne uken var vi på besøk!

Helseministerens sykehustale 2020

I sin sjuende sykehustale trakk helseminister Bent Høie frem fysisk arbeidsmiljø og høy arbeidsbelastning i sykehus. – Ansett flere jordmødre, sier Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup.

Besøk hos jordmorstudentene i Tromsø

Endelig var det tid for besøk til jordmorstudentene i Tromsø. Årets kull er det første masterkullet i Tromsø, vi gratulerer!

videoen som illustrerer jordmors kompetanse og arbeidfelt.

I forbindelse med sykepleiernes og jordmødrenes år 2020 fikk vi laget denne flotte videoen som illustrerer jordmors kompetanse og arbeidfelt.

Se video som er en del av #JordmoKan kampanjen.(link is external). Verdens helseorganisasjon har utpekt 2020 til sykepleiernes og jordmødrenes år.

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et strålende 2020!

2020 er det sykepleier- og jordmoråret; Jordmorforbundet er klare. 

 

Fagkveld i Møre og Romdsal

Møter med medlemmer rundt om i det ganske land er noe av det kjekkeste vi gjør! Onsdag denne uken var vi på fagkveld i Møre og Romsdal. 

Riksrevisjonens rapport bør være en alvorlig vekker for helseministeren

I dag publiserte Riksrevisjonen en urovekkende rapport etter å ha kontrollert og undersøkt flere av landets helseforetak. Rapporten viser knallrøde tall og betegnes som alvorlig. Kontrollen viser at foretakene har store bemanningsutfordringer. Rapporten slår fast at jordmormangelen har innvirkning på kvaliteten på fødselsomsorgen og pasientbehandlingen.

GynZone sutureringskurs i Stavanger

Igjen fullbooket på kort tid, sutureringskurs er tiltrengt! 

Velkommen nye jordmødre!

Om en knapp måned er et nytt kull med ferdig utdannede jordmødre klare til å bli våre kollegaer. Det må selvfølgelig feires. 

Perinataldagene i Kristiansand

7-8.11 ble de 32. Perinataldagene avholdt i Kristiansand. Arrangør er Norsk Perinatalmedisinsk Forening. Det er en norsk interessegruppe bestående av neonatologer, obstetrikere, nyfødtsykepleiere og jordmødre. Om lag 200 deltagere fra alle yrkesgrupper var samlet for faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av yrkesgrupper.

Forbundsstyrets forslag om å støtte tredelt foreldrepermisjon ble nedstemt av landsmøtet i NSF

Jordmorforbundet fikk viktig gjennomslag under NSFs landsmøte. Vi anbefalte NSFs landsmøte at mor må sikres 8 måneders fødselspermisjon i tråd med Helsedirektoratets anbefaling. Nylig kom forskningsrapporten om at økt fedrekvote i 2009 ikke gir målbare utslag på kvinners lønn og karriere. Forbundsstyrets forslag om å støtte tredelt foreldrepermisjon ble nedstemt av landsmøtet.

Bli med i Jordmorforbundet

Jordmor eller jordmorstudent som vil bli medlem i Jordmorforbundet? Ta del i vårt aktive fellesskap. De fleste jordmødre i NSF velger å være medlem i Jordmorforbundet. Vi kjemper for et trygt fødetilbud og gode arbeidsvilkår. Jordmorforbundet er aktive og synlige i saker som angår jordmødrene i landet. Støtt vårt arbeid for en sterk og tydelig jordmorprofesjon. Vi er avhengig av støtte og medlemmer for å styrke vår felles kamp! Send sms innmelding med kodeord Jordmor til 02409 for å bli medlem.

 

Høie svarer på jordmorbekymring-nå skal jobbsituasjonen kartlegges

 

Viktig beskjed! Du oppfordres til å delta på vår nasjonale medlemsundersøkelse som er sendt deg på mail. Jordmorforbundet arbeider for at kvalitetskrav i norsk fødselsomsorg skal følges opp.

Sutureringskurs i Bodø

14.10 arrangerte Jordmorforbundet i samarbeid med GynZone sutureringskurs for jordmødre og jordmorstudenter, i Bodø. Kurset ble raskt fulltegnet og det var med iver deltagerne møtte opp til kurs.

Jordmorforbundet er fornøyd med gjennomslag i Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2020 er lagt fram. -Jordmorforbundet NSF har gjennom vårt innspill krevd øremerking til flere jordmødrene i kommunene. Vi er godt fornøyd med at vi nok en gang har fått gjennomslag for våre krav. Dette viser at regjeringen mener alvor når de har sagt at de skal styrke jordmortjenesten kommunalt, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup. -Det er gledelig at regjeringen bevilger 40 millioner til å ansette flere jordmødrene i kommunene. Samtidig er vi bekymret over nok et år med for stramt sykehusbudsjett og frykter konsekvensene for fødselsomsorgen på landets fødeinstitusjoner.

Inspirerende konferanse for ledere og fagjordmødre i Trondheim.

Over 50 deltagere fylte konferanselokalet til randen med forventning! Målet for dagen var å gi deltagerne inspirasjon til å utvikle tjenestene våre, informasjon om mulighetene og oppdatert kunnskap på noe av det siste som rører seg innenfor forskningen.

Ledelse av jordmortjenesten i en digital tidsalder- kan teknologi og ny kunnskap styrke jordmortjenestene våre?

Jordmorforbundet er fornøyd med viktig gjennomslag for en tryggere fødselsomsorg!

Jordmorforbundet har, med leder Hanne Charlotte Shjelderup i spissen, over en lang tidsperiode varslet myndigheter og politikere om problemene innenfor fødselsomsorgen knyttet til bemanning, følgetjeneste og finansiering. Helseminister Bent Høie krever nå et jordmødres arbeidssituasjon skal kartlegges og at det skal gjøres en rekke tiltak for å sikre en tryggere fødselsomsorg.

Seminar om helseberedskap i Stortinget

19.6 inviterte Senterpartiet ulike yrkesgrupper til seminar om helseberedskap i kommunene. Hensikten var å få innspill i forkant av kommunevalget om hva som bør gjøres for å sikre trygghet og helseberedskap i kommunene. Innenfor dette temaet var fokus både kommunale tjenester og samhandlingen mellom kommuner og helseforetak.

Arendalsuka 2019

Arendalsuka omtales som Norges største politiske møteplass. Det er en uke med politiske arrangementer i stort antall, arrangert av mange ulike aktører. Jordmorforbundet var med å arrangere to debatter den dagen som ble regnet som helsedagen.

Helseminister Bent Høies statssekretær Anne Grete Erlandsen inviterer til hastemøte om bemanningen på landets Kvinneklinikker

Departementet viser til henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet den 17.6.19 og 26.6.19 om bemanning på kvinneklinikkene. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen vil gjerne møte Jordmorforbundet og Dnj for et møte om bemanning på kvinneklinikkene.

Jordmorforbundet i møte med Sex og Samfunn.

Jordmorforbundet har ofte samarbeidsmøter med andre aktører og i juni møtte vi igjen Sex og Samfunn.

Jordmorforbundet NSF – en suksesshistorie

Antall medlemmer har økt med 80 prosent. Mer synlighet i mediene. Flere politiske gjennomslag på vegne av jordmødre, barselkvinner og deres familier. Faggruppen Jordmorforbundet NSF har vokst seg både store og sterke de siste årene og er rett og slett en suksesshistorie.

Siste nytt om lønnsutviklingen etter sommerens lønnsforhandlinger for jordmødre i NSF

NSFs forhandlingsledere, forhandlingsavdelingen og fylkeskontor arbeider for at jordmødre skal ha en lønnsutvikling som gjenspeiler yrkesgruppens kompetanse og ansvar. NSF er opptatt av trygge gode arbeidsforhold for våre jordmødre.

Endringer i jordmortakster per 1.7.19

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i jordmortakster fra 1.7.2019.

Velkommen nye jordmødre

Forrige uke var det duket for avslutningssermonier for to kull med nyutdannede jordmødre.

GynZone kurs i Bergen

14.5 arrangerte Jordmorforbundet sutureringskurs i Bergen i samarbeid med lokalgruppen for Jordmorforbundet i Hordaland. 15 kursister fra Hordaland møtte entusiastisk opp til en dag vi vet er svært populær blant våre medlemmer. Kurset ble fulltegnet på under ett døgn!

Jordmorforbundet invitert til Stortingets spørretime

Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup og prosjektleder Helene Normann Furnes ble invitert av SVs helsepolitikere til å overvære Stortingets spørretime. Helseminister Bent Høie måtte svare på en rekke spørsmål fra SV, Ap, Sp og Rødt om utviklingen av landets føde- og barseltilbud.

Jordmødre tar ansvar for kvinnehelse - Jordmorforbundet ser til Sverige

Som et ledd i Jordmorforbundets ønske om å utnytte jordmødres fulle kompetanse er det helt naturlig for oss å se til Sverige. Barnmorskemottagningen (BMM) Mamma Mia Søder tok imot styret i Jordmorforbundet NSF da vi reise på studiebesøk til Stockholm for å se på den svenske modellen mars -19.

Bunadsgeriljaen på plass utenfor Stortinget!

I forbindelse med at initiativtaker til Bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, hadde flere møter på Stortinget i dag møtte flere bunadskledde geriljamedlemmer opp for å vise sin støtte til saken. Fra Jordmorforbundet møtte blant andre Tuva Falch Skrondal og Sara Thommesen opp for å protestere mot nedleggelse av fødeavdelinger.

Jordmorforbundets kvinnehelse seminar!

10.4.19 samlet Jordmorforbundet 30 jordmødre fra kommuner og sykehus i hele landet, som jobber med eller skal i gang med arbeid rundt kvinnehelse/prevensjon/celleprøver.  Flotte foredrag og en engasjert forsamling gjorde dagen svært vellykket.

Videreutdanning i ultralyddiagnotsikk for jordmødre - 20 år!

2. april feiret videreudanning i ultralyddaignostikk for jordmødre 20år!

Store auditoriet på St. Olavs kvinne-og barnklinikk var arena for jumileumssymposiet, og var fylt av ultralyd jordmødre, studenter, gynekologer og foredragsholdere.

Jordmorforbundet møter regjeringspartiet Høyre for å drøfte utfordringer og felles løsninger for fødselsomsorgen og styrket kvinnehelse

Jordmorforbundet samarbeider tett med regjeringen og Høyre for å styrke arbeidet og sikre en rekke tiltak for en bedre kvinnehelse og en trygg fødselsomsorg. For å lykkes med dette vil regjeringen stimulere til et løft for jordmortjenesten og sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet. Høyre vil også utdanne flere jordmødre.

Sutureringskurs for jordmødre

Denne uken har Jordmorforbundet NSF i samarbeid med GynZone arrangert sutureringskurs for jordmødre og jordmorstudenter, i Oslo. Fokuset på å forebygge fødselsrifter er stort i Norge, og Jordmorforbundet ønsker å bidra til at jordmødres kunnskapsnivå og kompetanse øker på dette området.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon.

Høring av forslag til endringer i abortloven - regelverk for fosterreduksjon. Jordmorforbundet ønsker gjerne  innspill fra våre medlemmer. Sendes til jordmor@nsf.no innen 27.03.19

Jordmorforbundet markerer kvinnedagen 8. Mars

I morgen feires 8. Mars og vi er stolte av at vi i Jordmorforbundet og NSF har lang tradisjon for å markere den internasjonale kvinnedagen​. Mange steder i landet går NSFs trommekorps fremst i 8. mars toget. I lys av barselopprøret i 2018 som er like aktuelt i dag, og opprør mot sentralisering av fødetilbud som mobiliserer sterkt og bredt, oppfordrer vi deg til å delta på de lokale arrangementene rundt om i landet.

Jordmorforbundet holdt tale på Stortinget for SVs stortingspolitikere og rådgivere

SV ba om møte med Jordmorforbundet på grunn av en rekke presseoppslag der forbundet har rettet søkelys på dagens utfordringer i fødsels- og barselomsorgen. Jordmorforbundet la vekt på bemanningsutfordringer, økonomiske kutt på bakgrunn av finansieringsmodellen til foretakene, nedleggelser av fødetilbud og utfordringer jordmødre nå møter med omlegging av finansiering av følgetjenesten i vårt innlegg på Stortinget.

Rettighetene utvides ved dødfødsel

Endring av praksis fra 1. mars 2019 medfører at en dødfødsel som skjer i 22. svangerskapsuke eller senere kan gi rett til foreldrepenger eller engangsstønad.

Fakkeltog for Ullevål sykehus i Oslo

Jordmorforbundet deltok i fakkeltog sammen med 500 mennesker som trosset vinterkulda og protesterte mot nedleggelse av Ullevål sykehus i Oslo.

Gjør kloke valg i vårt jordmorarbeid

Legeforeningen har invitert Jordmorforbundet til å engasjere seg i Gjør kloke valg kampanjen.

I vårt jordmorarbeid skjer både over- og underforbruk av helsetjenester. Begge deler har uheldige konsekvenser både for kvinner, barn vi behandler og for samfunnet. Mer er ikke alltid bedre.           

Regjeringen vurderer ny finansiering av den kommunale jordmortjenesten

Jordmorforbundet er svært fornøyd med at Helsedirektoratet nå skal i gang med å vurdere finansieringen av tjenester ytt av jordmor til gravide og barselkvinner i kommunene. Jordmorforbundet har bidratt sterkt til dette gjennom vårt krav om statlig finansiert jordmortjeneste kombinert med normtall for å sikre en styrket kommunaljordmortjeneste.

Besøk til jordmorstudentene

En del av jordmorsatsningen vår er at vi besøker alle studentene som starter på jordmorutdanningene ved de foreløpig fem studiestedene i landet. Under besøkene forteller vi om Jordmorforbundet og NSF, og har en åpen dialog om det studentene er opptatt av.

Viktige seire for Jordmorforbundet i ny regjeringsplattform

I regjeringsforhandlingene på Granavollen ble partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF enige om en ny regjeringsplattform. -Jordmorforbundet har krevd en styrket jordmortjeneste, trygg fødselsomsorg og økt utdanning av flere jordmødrene. Vi er godt fornøyd med viktige gjennomslag for våre krav, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

Fravær av tiltak for å møte store utfordringer i landets føde- og barseltilbud i Høies sykehustale 2019

Statsminister Erna Solberg benyttet nyttårstalen til å dele sin bekymring for at det fødes for få barn her til lands. Det gir et tydelig signal om at det er et satsningsområde for regjeringen. Jordmorforbundet stiller seg da undrende til at Helse- og omsorgsministeren ikke nevner områdene kvinnehelse/føde- og barselomsorg med ett ord i årets sykehustale.

Publisering av jordmorfaglige artikler på sykepleien.no

Jordmorforbundet har vært med i et pilotposjekt der målet har vært å øke antallet fagartikler som publiseres og bedre kvaliteten. Fra 2019 kommer ikke lenger tidsskriftet Jordmora ut i papirform, men samarbeidet om digitale fagartikler i jordmorfag består på sykepleien.no

Ny leder av jordmorprosjektet

Hanne G. Steien har gjennom flere år ledet jordmorsatsningen i NSF. Nå har nye muligheter kommet hennes vei og Helene Normann Furnes har overtatt stillingen.

Velkommen nye jordmødre!

I dag uteksamineres en flott gjeng nye jordmødre fra Kjeller. For 2 uker siden arrangerte vi en avslutningsmiddag for dem for å markere slutten på utdanningen og ønske dem velkommen som kollegaer.

Jordmorforbundet jubler over 40 millioner øremerket til styrket jordmortjeneste i landets kommuner

Høyre, FrP, Venstre og KrF er nå blitt enige om statsbudsjettet for 2019. -Jordmorforbundet har krevd øremerking til jordmødrene og vi har fått gjennomslag for våre krav. Dette viser at regjeringen mener alvor når de har sagt at de skal styrke jordmortjenesten kommunalt, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Vi er fornøyd med at regjeringen nå dobler øremerkete midler fra 20 til 40 millioner til å ansette flere jordmødrene i kommunen.

Jordmorforbundet i møte med Helsedirektoratet om takster for Jordmødre

Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup var tirsdag denne uken i Helsedirektoratet sammen med HELFO for å diskutere blant annet endringer takstsystemet for jordmødrene i kommunen. Helene Normann Furnes og jurist Lars Petter Eriksen var også tilstede på møtet fra NSF. 

Jordmorforbundet på Arbeiderpartiets seminar om kvinnehelse i Stortinget

Arbeiderpartiets helsefraksjon arrangerte i dag et kvinnehelse seminar på Stortinget som et ledd i å utarbeide en nasjonal kvinnehelse strategi. Helsepolitikerne Tuva Moflag, Ingvild Kjerkhol og Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) er her på bildet sammen med Helene Normann Furnes fra Jordmorforbundet NSF.

Jordmorforbundet er pådriver for at kvinner med fødselsskader skal få erstatning

Jordmor Carola Karl Urvik fra Jordmorforbundet bidro sterkt til å rette søkelyset på urett behandling av kvinner som får avslag på erstatning etter fødselsskader. Nå skal saken opp til behandling på Stortinget. 

BAM stipend komite har hatt førjulsmøte

Nestleder i Jordmorforbundet Kristin Holanger sitter i BAM komiteen sammen med Kjersti Kellner og Nina Schmidt. De har nå hatt gjennomgang og vurdert hvem som skal tildeles stipend i år.

Jordmorforbundets syn på abortloven og tillatt praksis av fosterreduksjon

Abortloven er en norsk lov som regulerer adgangen til svangerskapsavbrudd. I disse dager diskuteres både abortgrense, ordlyd i abortlovens paragraf 2c og  tillatt fosterreduksjon.

Suppleringsvalg til styret oktober 2018

Nytt fra nominasjonsleder Berit Pettersen: Den 23.oktober ble det klart hvem dere har stemt frem som styremedlem og tre varamedlemmer i styret til Jordmorforbundet.

Jordmorforbundet fikk rett tilslutt!

I lang tid har Jordmorforbundet NSF påpekt overfor Medisinsk fødselsregister at tallene de bruker på transportfødsler må være feil. Nå er det klart at Jordmorforbundet hadde rett.

Statsbudsjettet 2019 -det øremerkes 20 millioner til flere jordmødre

-Dette er en viktig seier for Jordmorforbundet som vil føre til styrket jordmortjeneste i landets kommuner, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Vi er glad for at vårt arbeid fører fram. I tillegg har vi fått gjennomslag for vårt krav om normering for jordmortjenesten og skjerpet dokumentasjon på en til en omsorg av jordmor til kvinner i aktiv fødsel.

Fortsatt plasser igjen til årets jordmorkonferanse

Meld deg på nå og du er sikret plass på jordmorkonferansen i Trondheim 22. oktober! Spre ordet og ta med deg engasjerte kollegaer til årets faglige begivenhet. Det blir felles tre retters middag søndag kveld kl 20.

Medlemseksplosjon i Jordmorforbundet

Jordmorforbundet sikrer stadig viktige gjennomslag for jordmødrene i landet! Nær halvparten av de yrkesaktive jordmødrene velger nå å organisere seg i NSF. Jordmorforbundet NSF vokser nå svært raskt og kan vise til en eksplosjon av nye medlemmer så langt i dette året.

Nytt fra leder av nominasjonskomiteen - Suppleringsvalg

Jordmorforbundets nominasjonskomite ble valgt på GF i september 2017. Leder av valgkomiteen heter Berit Pettersen og kommer i fra Tromsø. Nå skal hun gjennomføre et suppleringsvalg.

Kvinner på tvers fokuserer på barselopprøret i 2018

Jordmorforbundets nestleder Kristin Holanger ble invitert på besøk til superdamene i "Kvinner på tvers" og snakket om Barselomsorgen; hvilke muligheter har vi til å snu utviklingen? Her på bilde med engasjerte og flinke Lena fra 1001Dager #barselrevolusjonen #barselopprøret

SVs leder Audun Lysbakken i møte med Jordmorforbundet på Stortinget ga resultater

Audun Lysbakken holdt etter møtet med leder Hanne Charlotte Schjelderup sin tale til landsstyret der bedre fødselsomsorgen ble løftet fram som  ett av hovedtemaene for partiet framover. SV krever bedre jordmorbemanning og endring i finansiering av jordmortjenesten. Møtet resulterte også i en rekke store presseoppslag i landets største aviser der konsekvenser av kutt i fødselsomsorg og jordmormangel ble satt fokus på.

Endringer i takster for jordmorhjelp

Helse og omsorgsdepartementet har nå vedtatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp med virkning fra 1.oktober 2018. Dette betyr blant annet at det er vedtatt takst for jordmor som assisterer ved hjemmefødsel.

Forslag om å utvide abortgrensen til 24 uker

– Ungdomspartier som ønsker å flytte grensen for selvbestemt abort lenger enn det dagens lov tilsier, har ikke satt seg nok inn i de medisinske og etiske vurderingene ved abortgrensene. Forslaget om en abortgrense på 24 uker er uhørt og ikke gjennomførbart i virkeligheten, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet NSF til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Jordmødre til nybakte foreldre: – Ikke la mobilen komme mellom dere og babyen

Det sosiale samspillet mellom foreldre og barn har stor betydning for barnets utvikling og tilknytning. Jordmødre advarer mot at avbrytelser og delt oppmerksomhet med mobilbruk kan skape utfordringer for samspillet mellom foreldre og barn.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i jordmortakster

Endringene i takster for jordmortjenester gjelder fra 1. juli 2018.

Dagens takstsystem hindrer et likeverdig jordmortilbud i hele landet

Jordmorforbundet NSF mener at det er behov for en vesentlig utvikling av hvordan jordmortjenesten finansieres. Dagens takstsystem legger ikke til rette for nødvendig utvikling av jordmortjenesten. Finansieringen av jordmortjenesten må følge de politiske ambisjonene for tjenesten.

NSF har gjort et godt lønnsoppgjør i Spekter for Jordmødrene

En milepæl er nådd for NSF i årets lønnsoppgjør. Dette gir en solid lønnsøkning for jordmødrene i NSF ansatt på landets sykehus. Det vi har sett i dette lønnsoppgjøret er at arbeidsgiversiden i Spekter har erkjent jordmor- og sykepleiermangelen. KS henger derimot etter. Ansvaret for å sikre nok jordmødre og sykepleiere med riktig kompetanse og en forsvarlig bemanning ligger hos arbeidsgiver

Seminar om setefødsel i Drammen for jordmødre og leger

Deltagerne fikk en fantastisk mulighet til å lære seg det nyeste innen forskning på vaginale setefødsler, teste sine praktiske ferdigheter med mulighet til å få veiledning av de aller beste på området.

SV ønsket innspill om barselomsorgen fra Jordmorforbundet til nasjonal samling i Oslo

Jordmorforbundets nestleder Kristin Holanger og leder Hanne Schjelderup tilstede på SVs nasjonale kvinnenettverkssamling i Oslo der vi holdt tale og bidro i debatten om nasjonale utfordringer i fødselsomsorgen!

Helseminister Bent Høie i møte med Jordmorforbundet for å diskutere utviklingen i barselomsorgen

I kjølvannet av gjentatte varsler fra Jordmorforbundet og et samlet fagmiljø om en uheldig utvikling i barselomsorgen tok Helseministeren initiativ til ett møte med fagmiljøet. Temaet var barselomsorg og reduksjon i liggetid etter fødsel.

Jordmorforbundet markerer 8.mars #barselopprøret

Det nærmer seg 8.mars og vi er stolte av at vi i Jordmorforbundet og NSF har lang tradisjon for å markere den internasjonale kvinnedagen​. Mange steder i landet går NSFs trommekorps fremst i 8. mars toget. I lys av barselopprøret som mobiliserer sterkt og bredt, oppfordrer vi deg til å delta på de lokale arrangementene rundt om i landet.

First Light – Jordmorsang til Jordmorforbundet

Larvikbandet Maple Station ble i anledning Jordmorforbundets 50-årsjubileum, høsten 2017, spurt om de kunne skrive en sang om det å være jordmor. Resultatet ble den nydelige sangen «First Light», skrevet av Pål Thorstensen og sunget av vokalist og jordmor Ragni Hovland. Bandet hadde urpremiere på sangen på jubileumsmiddagen 22.september 2017. 

Lansering av Jordmorboka - Trondheim 1. februar

I anledning revideringen av Jordmorboka inviterer NSF, Jordmorforbundet og Cappelen Damm til lanserings-fagdag på NTNU i Trrondheim, torsdag 1. februar 2018. 

Helsedirektoratet vil slå sammen fire videreutdanninger for sykepleiere

I Helsedirektoratets rapport «Videreutdanning for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden?» foreslår myndighetene å slå sammen utdanningene til helsesøster, jordmor, nyfødt- og barnesykepleie til én felles master.

De reelle tallene for transportfødsler har vært underkommunisert i årevis!

Det har vært viktig for Jordmorforbundet NSF å få fram realitetene med korrekte tall for antall transportfødsler i Norge. Helseministeren og myndighetene har operert med helt andre tall enn de Jordmorforbundet NSF har funnet i Medisinsk Fødselsregister (MFR).

 

Helsedirektoratet utreder en bindende bemanningsnorm for jordmødre i helsestasjon- og kommunehelsetjenesten

Jordmorforbundet mener normtall for jordmortjenesten vil være viktig for å oppnå målet om et godt og likeverdig jordmortilbud for brukerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utrede mulige løsninger for en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, og helsestasjonstjenesten.

Regjeringen styrker helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Statsbudsjett 2018

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over en milliard kroner de siste årene. Dette har bidratt til flere jordmorstillinger. Dette er en videreføring av storsatsningen fra 2017. 

ExtraStiftelsen; søk midler til helseprosjekter og utviklingsprosjekter (FoU) gjennom LUB

Nå har ExtraStiftelsen lyst ut en ny pott med midler til helseprosjekter og til prosjekter som går inn i den nye ordning deres, kalt Utvikling. Formålet med denne nye ordningen er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter. Ordningen har også en helt ny måte å søke midler på: 15. september er det frist for en kortfattet skissesøknad, de beste skissesøknadene inviteres deretter til å levere full søknad, med frist 15. desember. Mer informasjon fra ExtraStiftelsen finner du her

Følg Jordmorforbundet NSF på Snapchat

Jordmorforbundet er endelig på snapchat og vi vil gjerne ha flere følgere. Søk oss opp på snapchat, brukernavn "nsfjordmor" eller ta bilde av snap-koden

Eva Tegnander utnevnt til æresmedlem i Jordmorforbundet NSF

Eva Tegnander ble under Jordmorforbundet generalforsamling 21. september 2017 utnevnt til æresmedlem i Jordmorforbundet NSF. Hun er den tredje i rekken som får tittelen æresmedlem.

Schjelderup gjenvalgt som leder i Jordmorforbundet

Hanne Charlotte Schjelderup er enstemmig gjenvalgt som leder i Jordmorforbundet NSF.

Keiserens nye klær og statlig kvinnediskriminering

Likestillingsloven gir ingen særrettigheter til kvinner som nettopp har født. Det trenger de. Gi mor tid med barnet skrev Gro Nylander i Klassekampen 1. august 2017

GF - sakspapirer og valg Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Nå er det kun 3 uker til årets generalforsamling med påfølgende fagkonferanse. Vi gleder oss til å treffe dere alle, og vi er stolte av å fortelle dere at det i år er over 150 påmeldte til generalforsamlingen! Sakspapirene til generalforsamlingen (GF) er sendt ut på mail til alle som er påmeldt, og legges i tillegg ut her. Her finner du også informasjon om kandidatene som stiller til valg/ gjenvalg til nytt Landstyre