Rehabilitering

NSFs Faggruppe av sykepleiere i rehabilitering

Er du interessert i rehabilitering? Da bør du bli medlem av NSFs faggruppe av sykepleiere i rehabilitering(FSRH)! Vi oppfordrer alle medlemmer og andre til å sende oss til å sende oss fagstoff, forslag til litteratur og prosjektbesvarelser som er relavant for rehabilitering. Jobber du med en brukerundersøkelser i et prosjekt eller noe annet som er interessant for faget? Vet du om nyhetsartikler eller noe som skjer i rehabiliteringsfaget eller ønsker du å dele erfaringer fra din enhet/avdeling? Send oss et tips.

Siste nyheter fra Rehabilitering

Hva er viktig for DEG?

Kjære medlemmer!

Brenner du for utvikling av rehabiliteringsfaget?

DIN kompetanse og engasjement ønskes til vår fagdag i Trondheimsområdet til høsten!

 

 

Invitasjon til seminar om ICNP 29-30 november 2018 på Gardemoen.

Er du interessert i dokumentasjon og teknologisk utvikling? Vi håper du vil bidra med dine kunnskaper til å utvikle ICNP til bruk i helsetjenesten!

Utlysing av restmidler! Kort søknadsfrist

Medlemmer i faggruppen kan søke midler til faglige utviklingstiltak. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet. Søknad på vedlagt skjema sendes innen 27.10 til FSRH17@gmail.com 

 

 

Rehab -2018, 22.-24.01.18 i Trondheim

Rehabiliteringskonferanse med spennende og viktig fokus!

http://www.fagligforum.no/REHAB-2018-2018.01.22-2018.01.24

 

 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Som vedlegg til Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017, la regjeringen fram sin "Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering". Planen gir en oversikt over hovedutfordringene på feltet og fastlegger kortsiktige og langsiktige strategier for å møte disse utfordringene. 

Regjeringen ønsker å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får mulighet til å leve et aktivt og mest mulig selvstendig liv til tross for sykdom og funksjonstap. En viktig forutsetning for å oppnå dette er at brukernes ressurser tas i bruk på nye måter, med økt fokus på mestring i hverdagslivet og på den enkeltes erfaringskompetanse. I forarbeidene til opptrappingsplanen ga brukerne tydelig uttrykk for at tjenestene må legge større vekt på det friske og på hva den enkelte selv klarer og ønsker. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/oppt rappingsplanrehabilitering.pdf

 

 

Nye rettigheter til fritt rehabiliteringsvalg fra 1. juli 2017

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan nå velge fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasienter-kan-fritt-velge-sted-for-rehabilitering/id2563309/

Stipend

Kunne du tenke deg å delta på en konferanse, hospitere, skrive en artikkel eller på andre måter oppdatere deg innen rehabiliterings fagfeltet? Faggruppen deler ut stipend på inntil 5000 kr! Neste søknadsfrist er 1. november.  

 https://www.nsf.no/okonomisk-stotte/artikkelliste/573838

"Ja vi kan!" En konferanse om hvordan fremme motivasjon og livslyst

FSRH arrangerte 26.09.16 fagkonferansen "Ja vi kan!"på Clarion Hotel& Congress Oslo Airport. Det var over 70 deltagere som dro inspirerte der ifra etter å ha hørt på dyktige og motiverende foredragsholdere!

Workshop om sykepleierens rolle i rehabilitering

27.5.16 arrangerte NSF workshop vedrørende sykepleierens rolle i rehabilitering. Interessen for å delta var stor og NSF måtte utvide antall deltakere i workshopen. 18 sykepleiere innen ulike fagfelt innen rehabiltering deltok.

Prosjekt "Sykepleierens rolle i det tverrfaglige teamet"

NSF utlyser årlig prosjektmidler som kan søkes via faggruppene. I 2015 søkte og fikk Haraldsplass diakonale sykehus prosjektmidler via FSRH. De ønsket å sette fokus på sykepleiernes rolle som administrator /koordinator og deltaker i tverrfaglig team. Nå er prosjektet ferdig og vedlagt følger prosjektrapporten.

Generalforsamling 26.9.16

FSRH avholder generalforsamling 26.9.16 Saker meldes styret innen 20.8.16. FSRH har behov for nye styremedlemmer. Kan det være noe for deg? Gjennom styrearbeidet er du med å fronte og utvikle sykepleiefaget innen rehabilitering. Som "betaling" vil du få faglig påfyll, kurs og nettverk i hele Norge.

"Sykepleieren som påvirker innen folkehelsearbeidet" 31.mai -1.juni 2016

NSF arrangerte i vår to kurs med tittelen ”Sykepleier som påvirker innen folkehelsearbeidet” hvor fylkesledere, medlemmer i fylkesstyrer tillitsvalgte og medlemmer i faggruppestyrer var invitert til å delta. Det var lagt opp til et program som var variert og spennende.

Fagkonferanse i rehabilitering 26.09.16

Ja, vi kan!

En konferanse om hvordan fremme motivasjon og livslyst i rehabilitering .

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 26.09.16