Rehabilitering

NSFs Faggruppe av sykepleiere i rehabilitering

Er du interessert i rehabilitering? Da bør du bli medlem av NSFs faggruppe av sykepleiere i rehabilitering(FSRH)! Vi oppfordrer alle medlemmer og andre til å sende oss fagstoff, forslag til litteratur og prosjektbesvarelser som er relavant for rehabilitering. Jobber du med en brukerundersøkelser i et prosjekt eller noe annet som er interessant for faget? Vet du om nyhetsartikler eller noe som skjer i rehabiliteringsfaget eller ønsker du å dele erfaringer fra din enhet/avdeling? Send oss et tips.

Siste nyheter fra Rehabilitering

Her kan du søke fagutviklingsmidler frist 13/3-20

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4811120/17399/-Sentralt-fagforum-utlyser-midler-til-Fagutvikling--2020

Skriveverksted på Lesvos 30. august til 6.september 2020

Målgruppen for skriveverkstedet er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund med minimum mastergradskompetanse som arbeider med ulike publikasjoner. Det tilbys veiledning både individuelt og i gruppe. Det blir i tillegg avsatt god tid til eget skrivearbeid. Program og mer info om påmelding finner du her: https://www.nsf.no/skriveverksted-i-hellas/medlemskapsartikkel/1747312

Professor Ellen Karine Grov, OsloMet og Professor Bengt Eirik Karlsson, USN er hovedansvarlige for det faglige innholdet i kurset, sammen med fagsjef og førstelektor Kari Elisabeth Bugge, NSF, og universitetslektor Frank Oterholt, UiA

Prisen er kr 5600,-. Dette dekker reisekostnader Oslo-Lesvos t/r, kost, losji, kursavgift og transport t/r studiesenter.

Det er «førstemann til mølla» som gjelder. Begrenset antall plasser – så vær rask med påmeldingen 😊

 

 

 

                       

 

 

Invitasjon til seminar om ICNP 29-30 november 2018 på Gardemoen.

Er du interessert i dokumentasjon og teknologisk utvikling? Vi håper du vil bidra med dine kunnskaper til å utvikle ICNP til bruk i helsetjenesten!

Utlysing av restmidler! Kort søknadsfrist

Medlemmer i faggruppen kan søke midler til faglige utviklingstiltak. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet. Søknad på vedlagt skjema sendes innen 27.10 til FSRH17@gmail.com 

 

 

Rehab -2018, 22.-24.01.18 i Trondheim

Rehabiliteringskonferanse med spennende og viktig fokus!

http://www.fagligforum.no/REHAB-2018-2018.01.22-2018.01.24

 

 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Som vedlegg til Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017, la regjeringen fram sin "Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering". Planen gir en oversikt over hovedutfordringene på feltet og fastlegger kortsiktige og langsiktige strategier for å møte disse utfordringene. 

Regjeringen ønsker å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får mulighet til å leve et aktivt og mest mulig selvstendig liv til tross for sykdom og funksjonstap. En viktig forutsetning for å oppnå dette er at brukernes ressurser tas i bruk på nye måter, med økt fokus på mestring i hverdagslivet og på den enkeltes erfaringskompetanse. I forarbeidene til opptrappingsplanen ga brukerne tydelig uttrykk for at tjenestene må legge større vekt på det friske og på hva den enkelte selv klarer og ønsker. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/oppt rappingsplanrehabilitering.pdf

 

 

Nye rettigheter til fritt rehabiliteringsvalg fra 1. juli 2017

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan nå velge fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasienter-kan-fritt-velge-sted-for-rehabilitering/id2563309/

Stipend

Kunne du tenke deg å delta på en konferanse, hospitere, skrive en artikkel eller på andre måter oppdatere deg innen rehabiliterings fagfeltet? Faggruppen deler ut stipend på inntil 5000 kr! Neste søknadsfrist er 1. november.  

 https://www.nsf.no/okonomisk-stotte/artikkelliste/573838

"Ja vi kan!" En konferanse om hvordan fremme motivasjon og livslyst

FSRH arrangerte 26.09.16 fagkonferansen "Ja vi kan!"på Clarion Hotel& Congress Oslo Airport. Det var over 70 deltagere som dro inspirerte der ifra etter å ha hørt på dyktige og motiverende foredragsholdere!

Videreutdanning i kroppskunnskaping

Fokus på mestring, helsefremmende prosesser og empowerment.

Arbeider du med mennesker som er rammet av langvarige sykdommer, skader eller funksjonstap, eller som ikke har en diagnose men som sliter med å mestre hverdagen?

Lyst på nye utfordringer?

Undervisningsstilling i rehabilitering ledig ved Folkeuniversitetet Oslo. Les mer i vedlegget.

Nasjonal strategi for habillitering og rehabilitering

Les "Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 - 2011" her hvis du ønsker. Se vedlegg.

Nytt hefte fra Helsedirektoratet som omhandler rehabilitering og habilitering

Samhandling og et vellykket møte mellom pasient og fagpersoner fremheves som en viktig faktor for god rehabilitering. Heftet inneholder reportasjer og intervjuer med brukere og tjenesteytere som forteller om sine erfaringer. Les mer om heftet her.

Ny aktuell videreutdanning

Studiet "Funksjonshemming - aktivitet og deltagelse" tilbys nå ved Høgskolen i Bodø.