Ny regjering – nye muligheter

Ingvild Kjerkol og Lill Sverresdatter Larsen

Vår nye helseminister, Ingvild Kirkhol (Ap), sammen med forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund.

Etter en spennende valgkamp der det lenge så tett ut mellom blokkene, ble resultatet klart: Vi fikk en ny regjering. En ny sammensetning på Stortinget og ny regjering betyr endringer i maktbalansen. For oss i Norsk Sykepleierforbund (NSF) betyr ikke det så mye i måten vi jobber på, vi arbeider alltid med påvirkningsarbeid på tvers av partiene. Det betyr likevel endringer i hvem vi samarbeider med. Relasjoner er viktig for oss når vi ønsker å oppnå våre politiske mål.

Ikke alle fagforeninger er partipolitisk nøytrale. Norsk Sykepleierforbund er det. Det ser vi som en stor styrke, fordi vi til enhver tid kan snakke og ha et samarbeid med de politikerne og de partiene som er interesserte i å samarbeide med oss. For oss er sakene og de mål vi ønsker å oppnå alltid viktigere enn politisk farge. Det betyr også at vi ikke må begynne helt på nytt med å bygge relasjoner når det blir et regjeringsskifte, selv om vi har hatt gode forbindelser og samarbeid inn i den forrige regjeringen.

Vi har i forrige stortingsperiode samtidig jobbet parallelt med påvirkningsarbeid av opposisjonspartiene. Vi har jevnlig hatt gode samtaler med både Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og FrP, og samarbeidet med dem alle fra sak til sak. Det tror jeg lønner seg nå som det ble regjeringsskifte.

En ny regjering og et nytt stortingsflertall gir mange nye muligheter – også for oss.

Noe av det første og viktigste de to samarbeidende partiene i regjeringen gjorde var å lage en regjeringserklæring. Hurdalsplattformen er en avtale mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet om hva de vil oppnå. De vil bruke denne erklæringen som et styringsverktøy i de neste fire årene. Derfor var det viktig for oss hva som kom inn i regjeringserklæringen. Det er mye vi kunne ønske oss at sto der. «Høyere lønn til sykepleiere» står så klart øverst på ønskelisten. Det er helt urealistisk å få inn, det hadde begge partiene vært helt klare på i valgkampen. Derfor var akkurat det punktet både uklokt og bortkastet å spille inn.

NSF gjorde en taktisk vurdering da vi skulle bestemme oss for hvilke saker vi skulle spille inn til regjeringsplattformen. Vi ønsket å ha med saker som ville utgjøre en stor forskjell for sykepleiere og for helsetjenesten. I tillegg ønsket vi at det vi spilte inn skulle være såpass nært det vi anser som de to partienes verdier og ideologi, slik at sannsynligheten for at de ville inkludere våre forslag skulle være høy. Så visste vi at det var ekstremt mange som sendte inn forslag, så vi ville holde vårt innspill kort og presist, slik at sannsynligheten for at hele innspillet ble lest og forstått økte. Vi prioriterte derfor å spille inn tre punkter: Beholde og rekruttere livsviktig kompetanse, øke finansieringen av sykepleierutdanningen og oppdatering av reglene for yrkesskadeerstatning.

Vi sendte ikke bare inn våre innspill skriftlig, og ferdig med det. Innspillet ble fulgt opp med møter med sentrale personer i begge partiene. Det var viktig å få forklart hvorfor akkurat disse innspillene burde med, men det er også bra for NSF å så tidlig som mulig få et forhold til både ledere, nestledere og andre med viktige posisjoner i regjeringspartiene. Bra for oss, men også bra for dem. De ønsker å gjøre en god jobb. Da er vi gjerne der for å hjelpe dem med det.

I tillegg har vi offentliggjort våre innspill i media. Både Dagens Medisin og Sykepleien har omtalt dem. I tillegg ryddet Dagsavisen plass til en litt mer kreativ måte å formidle kravene våre på:

Lill Sverresdatter Larsen regjeringsforhandlinger fritt etter Prøysen
Du skal få ei ny regjering som rein og ubrukt står....<br>Det er utfordrende å komme på i media når alle andre også vil vises. Da hjelper det å være litt kreativ.

Det ser ut til at vår innsats har gitt resultater. I Hurdalsplattformen er det tatt med formuleringen som vi mener langt på vei møter våre krav:

Beholde og rekruttere livsviktig kompetanse

Det er flere formuleringer i regjeringserklæringen som innebærer en satsning på personell med fokus på å beholde og rekruttere.

Det står at regjeringen vil nedsette en helsepersonellkommisjon, med representasjon fra partene, helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene, for å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet. De skriver at de vil utarbeide en egen opptrappingsplan for heltid og god bemanning i eldreomsorgen. Videre skal de satse på modeller med økt grunnbemanning og mindre vikarbruk som tiltak for å styrke rekruttering og få ned sykefravær i eldreomsorgen. Vurdere nye nasjonale tiltak for å sikre rekruttering av sykepleiere til særlig rekrutteringssvake distriktskommuner.

Vi anser det som helt selvsagt at vi skal være representert i en slik helsepersonellkommisjon. Det er positivt at de vil ha en opptrappingsplan for heltid og god bemanning. Vi kommer til å følge med på om det samtidig kommer en finansiering på plass for at kommunene skal kunne øke bemanningen. Særlig tiltak for å sikre rekruttering i distriktet er bra, men jeg undrer meg på hva som her er distrikt? Sykepleiermangelen er framtredende i hele landet, også i byene. Dette kommer vi til å følge opp.

Økt finansiering av sykepleierutdanningen

Her finner vi ikke sykepleierutdanningen spesielt nevnt, men det hadde jeg egentlig ikke regnet med heller. Det som derimot står, bør kunne forstås som at også finansieringen av sykepleierutdanningene skal utredes:

De skriver at regjeringen vil føre en ambisiøs og offentlig kunnskapspolitikk og bygge sterke profesjonsutdanninger av høy kvalitet i hele landet. De vil også gjennomgå finansieringssystemet slik at det fremmer det breie samfunnsoppdraget til lærerstedene, ivaretar en desentralisert struktur og bidrar til bedre studiekvalitet og livslang læring.

De vil legge fram en stortingsmelding om profesjonsutdanningene og også trappe opp antallet studieplasser for områder med særlig stort kompetansebehov, som læreryrket, sykepleie, realfag, IKT og medisin.

NSF vil være på ballen hele veien. Finansieringen av sykepleierutdanningene er avgjørende viktig for kvaliteten på utdanningen, og også for antall sykepleierstudenter som gjennomfører studiet. En stortingsmelding om profesjonsutdanningene vil gi oss mange muligheter på innspill, høringsuttalelser og påvirkning. Det er noe vi vil følge tett.

Yrkesskadeerstatning

Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de vil forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring. Det er veldig positivt, og av stor betydning for alle de sykepleiere som blir skadet på jobb på en måte som ikke kvalifiserer til yrkesskadeerstatning.

Selv om kjønnsperspektivet er fraværende i det de skriver, er dette en stor seier for NSF. Å få yrkesskadereglene revidert har vært et krav som vi har jobbet i årevis for å få inn i statsbudsjettet. Nå skal vi passe på at regjeringen innfrir sin egen regjeringsplattform, og faktisk tar dette punktet inn i statsbudsjettet.

NSF vil være tett på

Alt i alt er Hurdalsregjeringen full av gode intensjoner og fine formuleringer. Det kan være et stykke mellom intensjoner og konkrete, politiske vedtak. Regjeringen er bare noen dager gammel. De skal få lov til å være nye, vi skal gi dem både tid, rom og tillit til å prestere.

Vi skal samtidig være tett på dem, minne dem både om sine egne formuleringer i Hurdalsplattformen og egne valgløfter. Vi skal både spille ball, gi dem hjelp til å få faglig innsikt, tilby faktaopplysninger og argumenter - og vi skal være vaktbikkje.

Jeg har allerede snakket med vår nye helseminister, Ingvild Kjerkol, flere ganger. Vi skal snart ha vårt første offisielle møte. Forbundsstyret i NSF har fått møte både den nye komiteleder for helse- og omsorgskomiteen, Tone W. Trøen (Høyre) og fraksjonsleder i komiteen, Cecilie Myrvold (Arbeiderpartiet). Vi har hatt møter med SVs nye helsepolitiske talsperson, Marian Hussain. Flere møter med politikere er planlagt.

Vi har sendt gratulasjoner og ønsket den nye regjeringen og alle nye stortingsrepresentanter lykke til med viktig arbeid. Norsk Sykepleierforbund lover å følge dem tett og gleder oss til samarbeidet.

Les mer om vårt politiske arbeid.

Tone W. Trøen og forbundsstyret
Leder for helse- og omsorgskomiteen, Tone W. Trøen, møtte i forrige uke NSFs forbundsstyre.