Medlemsinformasjon

 • Kriterier for tildeling av midler til fagkurs

  Tildeling
  Norsk Sykepleierforbund avsetter årlig midler til Fagkurs for tillitsvalgte og tildeles etter søknad til Fylkeskontoret.

  Stipendets omfang
  Landsmøtet 2015 vedtok at ordningen med tilskudd fagkurs for Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte utvides til også å omfatte fylkesstyremedlemmer inkl. 1.vara og lokale faggruppeledere.  

  Endelige kriterier ble vedtatt av Forbundsstyret i sak 29/2016:  

  1. Fylkesleddet kan innvilge søknad om fagmidler fra tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, fylkesstyremedlemmer inklusive første varamedlem og lokale faggruppeledere med inntil kr 5000,- pr. kurs samt dekning av reiseutgifter.  
  2. Tildelingen forutsetter at det legges frem avslag på søknad om midler til fagkurs fra arbeidsgiver.  
  3. Søknad om fagmidler kan kun innvilges til den som har vært i aktuelt verv i minimum to år på søknadstidspunktet.

  Søkere
  Ved prioritering av søkere, vil søknadene fordeles i henhold til ansiennitet i vervet.
   
  Søkere som tidligere har mottatt stipend prioriteres ikke ved andre gangs søknad før etter 2 år.

  Søknad
  Søknaden må inneholde:
  Dokumentasjon av tiltak det søkes til(kurs el.lign.)
  Dokumentert avslag på søknad om midler til fagkurs fra arbeidsgiver.
  Ved søknader i forbindelse med studiereiser må det vedlegges bekreftelse fra arrangør/besøkssted
  Oversikt over reisekostnader
  Eventuelle endringer i planen/forfall må meldes til fylkeskontoret i så god tid som mulig.

  Oppgjør
  Det er ønskelig at mottaker av midler kan referere fra sitt kurs/studietur på en TV-konferanse/medlemsmøte/innlegg til hjemmesiden etc.
   
  Oppgjør foretas elektronisk via Visma med vedlegg/kopi av aktuell dokumentasjon.

  Ragne Quinteros, fylkesleder
  Bente Liv Hagen, nestleder ­