Lønn

  • Å forhandle lønn krever forberedelser og at du har satt en grense for hva du vil akseptere. Her er noen tips om hva du bør være oppmerksom på - og hvordan du selv best kan påvirke egen lønn.

   Ved ansettelse

   Det er ved ansettelse i ny stilling du har de beste mulighetene til å påvirke egen lønn. Når tilbud om stilling foreligger er du i en gunstig forhandlingsposisjon idet arbeidsgiver da gir tydelig uttrykk for at det er deg og din kompetanse som er deres førstevalg. Arbeidsavtalen skal minimum inneholde følgende:

   Ansiennitet – et forhandlingsspørsmål

   Ansiennitet og lønn er to sider av samme sak. Jo lenger ansiennitet du får godskrevet, jo høyere lønn får du og du vil raskere oppnå lønnsøkning senere. De ulike tariffavtalene har minstebestemmelser på områdene, vi anbefaler derfor at du sjekker Tariffavtalen for ditt område. Ved ansettelse i sykehus får du vanligvis godskrevet all arbeidserfaring og ansiennitet fra privat sektor. Fra mai 2022 vil også dette være gjeldene for kommunene.

   Hva kan du kreve?

   Det er ingen øvre grense for lønnskrav, men det kan være lurt å sjekke ut hva som er lønn for tilsvarende stilling i andre kommuner og virksomheter i regionen. De lokale hovedtillitsvalgte i NSF Nordland har relativt god oversikt over dette, og et besøk på vår hjemmeside kan være til stor hjelp.

   En vanlig fremgangsmåte når du har fått et lønnstilbud du ikke er tilfreds med, er å gi tilbakemelding til arbeidsgiver. I tilbakemeldingen kan du for eksempel skrive: du takker for tilbud om stilling - og skriver at du er interessert i å begynne hos dem, men at lønnstilbudet ikke var helt i tråd med hva du forventet. Du kan så angi hvilke forventninger du har og eventuelt begrunne disse og be arbeidsgiver vurdere din tilbakemelding med tanke på å komme med et nytt tilbud. På den måten viser du at du har forventninger om høyere lønn, samtidig som du ikke har sagt ifra deg tilbudet om arbeidsgiver ikke kommer deg i møte.

   Ikke skriv under før alt er avtalt!

   NSF anbefaler ingen medlemmer å inngå arbeidsavtaler uten at lønn og ansiennitet er avtalt. Det skal gå frem av avtalen hva som konkret er din årslønn fra tiltredelsestidspunktet, og hvilken ansiennitetsdato du har fått godskrevet. Om du er i tvil om hvorvidt du har fått rett ansiennitet ber du om en skriftlig fremstilling av beregningsgrunnlaget slik at du har mulighet for å kontrollere dette selv.

   Allerede ansatt - hvordan stille lønnskrav?

   Det er ikke bare ved ansettelser sykepleiere er i posisjon til å stille lønnskrav. De fleste arbeidsgivere har en lønnspolitisk plan som sier at det skal være en naturlig sammenheng mellom lønnsutvikling og kompetanse, ansvar og funksjon. Det betyr at kan stille lønnskrav om du har ervervet deg ny kompetanse, eller fått nye oppgaver eller utvidet ansvar i jobben du allerede har. I slike tilfeller kan du ta kontakt med din lokale tillitsvalgt for å undersøke hvordan du stiller lønnskrav på din arbeidsplass.

   Be om lønnssamtale

   Noen tariffavtaler har bestemmelser som gir ansatte rett til lønnssamtale med nærmeste leder, vi anbefaler derfor at du sjekker Tariffavtalen for ditt område. Du kan ha med tillitsvalgte og samtalen skal ha fokus på hva som skal til for at du skal sikres best mulig lønnsutvikling. Det skal skrives referat fra samtalen.

  • Hva er overtid, merarbeid og forskjøvet arbeidstid, når kan det brukes og hvilken godtgjøring utløser det? Dette er noen av spørsmålene vi på fylkeskontoret ofte får fra medlemmer og ledere. I linken under finner du utfyllende informasjon om disse temaene:

  • Tariffavtalen gir rett til ekstra betaling når du arbeider på kveld og natt, søn- og helgedager. I linken under finner du utfyllende informasjon om gjeldende satser: