Det fires på fagkompetanse år etter år...

Aud Hølland Riise

Aud H. Riise, fylkesleder NSF Rogaland (Foto: Kristin Henriksen, NSF)

av seniorrådgiver Line Waldeland 

Tallene har vist år etter år at fraværet av sykepleier ligger noenlunde stabilt, mens i år er fravær av helsefag økende og fortsatt ser vi at fag i stor grad erstattes med ufaglærte. 

NSF Rogaland har siden 2018 (med unntak av 2020) gjennomført undersøkelsen planlagt og faktisk bemanning i kommunal sektor via tillitsvalgte. Kartleggingen skjer hvert år i uke 10 og 11. Denne kartleggingen viser hvor stor del av de planlagte vaktene sykepleierne faktisk går. Undersøkelsen synligjør eventuelle avvik eller om sykepleier blir erstattet av annet personell på en tydelig måte, helt konkret fra kommune til kommune. Fylkesleder har et ønske om å legge frem resultatet av dette til ordførere i kommunene i Rogaland. I år har Rogaland fått innsendt 140 registreringer, det er en klar økning fra 2023.  

Bekymringsfullt 

I år viser resultatet at det totale avviket der en sykepleier egentlig skulle vært på vakt er 14,6%. På landsbasis ligger dette på 19%, altså igjen blir nærmere 1 av 5 vakter bemannet av andre med lavere kompetanse enn sykepleiere. Det har enten blitt leid inn annet helsepersonell, en ufaglært eller man har valgt å ikke leie noe personell i det hele tatt.  

-Dette er bekymringsfullt sier Fylkesleder i NSF Rogaland Aud Hølland Riise. Fagkompetanse kan ikke eller skal ikke erstattes av assistenter og ufaglærte. Vi vet at pasienter og brukere i den kommunale helsetjenesten ofte har kompliserte sammensatte utfordringer hvor fag spiller en viktig rolle for kvaliteten på tjenesten og tilbudet til brukeren. 

Fag erstattes ikke av fag 

Hvis vi ser nærmere på tallene i Rogaland, finner vi at i sykehjem inkludert helsehus, blir assistenter brukt 50% mer enn planlagt. Så når avviket i sykehjem på sykepleiere er -17,9% og avviket på helsefag er -14,9 % er det klart at det i høy grad er ufaglært personell som erstatter fagkompetanse. Når det gjelder hjemmetjenesten er det et sykepleieravvik på -10,2%, helsefag på -11,9%, og tallet på assistenter har her et positivt avvik på 43,1%. Igjen, det er ingen tvil om at fagkompetansen blir erstattet med ufaglærte. 

-NSF vet at det er vanskelig å rekruttere helsepersonell til kommunehelsetjeneste, da spesielt sykepleiere og spesialsykepleiere. Vi vet at sykepleiemangelen øker. Når vi i tillegg kjenner til hvilke pasienter kommunene daglig håndterer er det urovekkende at så pass mange vakter ikke er besatt av sykepleiere, og at det i høy grad er ufaglærte som erstatter fagkompetansen. NSF er derfor bekymret for pasientsikkerheten. Mangelfull sykepleiekompetanse vet vi og er en viktig faktor når det gjelder å beholde og rekruttere sykepleiere i kommunene, samt sørge for at befolkningen får faglig forsvarlige tjenester, forteller fylkesleder Riise. 

Viktig arbeid fremover 

Norsk Sykepleierforbund ønsker å fortsette arbeidet med å kartlegge planlagt og faktisk bemanning fremover. Vi trenger en årlig temperaturmåling i kommunehelsetjenesten, kanskje og på sikt i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er viktig for å sikre tilgjengelig sykepleierkompetanse og forsvarlige tjenester til innbyggerne som har behov for den type kompetanse. Det er ikke tvil om at kartleggingen har medført økt bevissthet, både blant tillitsvalgte og ledere, om hva som skjer når en sykepleier ikke er tilgjengelig.  

-Vi håper nå at politikerne også tar innover seg konsekvensen av mangelen på sykepleiere og fagpersonell, og at det ikke må skje alvorlige hendelser før de tar grep, avslutter fylkesleder Aud Hølland Riise.