E-VEI - Veien til den gode praksisveilederen

E-vei-trioen

Fra venstre; Ida Helene Mykkeltveit, Christina Furskog Risa og Dagrunn Nåden Dyrstad. (Foto: NSF Rogaland)

-Det å være praksisveileder kan innebære å være den viktigste personen i studentens liv når vedkommende er i praksis. Veilederen kjenner på dette ansvaret og har ønske om mer kunnskap om hvordan man skaper et trygt og godt læringsmiljø for studenten, fastslår Ida Helene Mykkeltveit, førstelektor i operasjonssykepleie og studieprogramleder for master i spesialsykepleie, anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie ved UiS

NSF Rogaland har invitert seg til Universitetet i Stavanger for å høre mer om et av deres fremste verktøy for å bedre kvaliteten på opplæringen. Mykkeltveit ønsket oss velkommen sammen med to andre kollegaer som har vært sentrale i utviklingen av E-VEI: Dagrunn Nåden Dyrstad, Intensivsykepleier, førsteamanuensis ved master i intensivsykepleie og Christina Furskog Risa, Jordmor, helsesykepleier, PhD  og studieprogramleder master jordmorfag UIS.

Trioen framsnakker mer enn gjerne en modell som kan bidra til å kvalitetssikre praksis gjennom å øke kompetansen blant veiledere:

-Kompetente praksisveiledere kan være avgjørende for studentenes læring. Det å være en ekspert-sykepleier i en avdeling der du kjenner kollegaene, oppgavene, prosedyrene, og ansvaret er ikke det samme som å være en kompetent veileder. Høy kompetanse er ikke ensbetydende med god evne til å videreformidle kunnskapen og ferdighetene til andre.

Veiledning er et eget fag, noe UiS og Helse Stavanger har tatt konsekvensen av når de har gått sammen om å utvikle et kurs bestående av e-læring og et to-dagers kurs med fysisk tilstedeværelse.

-Vi begynte samarbeidet i 2020. Målet var et praksisrettet lavterskeltilbud som supplement til studiet i profesjonsveiledning. Dette var etterspurt og tilbakemeldingene så langt har vært utelukkende positive fra både avdelingene og praksisveilederne, sier Furskog Risa

Det er gjennomført ti kurs siden den første ble arrangert høsten 2021. Til sammen har 195 veiledere for studenter i praksis på jordmorutdanningen, i intensiv-, operasjon, anestesi- og kreftsykepleie ved SUS gjennomført E-VEI. Det har også vært deltakere fra kommunen innen jordmor og kreftsykepleie.  Stadig nye veiledere viser at det fortsatt er et stort behov.

Hva er E-vei?

E-VEI er forkortelse for elektronisk opplæring i veiledning. Selve E-læringspakken består av fem moduler som gir praksisveilederen en kort innføring i teori omkring veiledning med henvisning til anbefalt litteratur. Hver modul avsluttes med refleksjonsspørsmål som kan bli brukt som utgangspunkt for den fysiske samlingen.

Modulene gjennomføres individuelt og vil totalt kunne gjennomføres i løpet av 3-5 timer. Når alle modulene er gjennomført inviteres praksisveilederne til det fysiske kurset som består av dialogbasert undervisning og simulering i små grupper hvor de sammen med praksisveiledere fra andre avdelinger utveksler erfaringer og simulere på kommunikasjons og relasjonsferdigheter. Dette kan være selvopplevde situasjoner som praksisveilederen selv har vært i, eller caser som blir introdusert fra lærerne ved UiS.

-Den første simuleringstreningen handler om det første møtet (forventningssamtalen) mellom praksisveileder og student. I dette møtet trener man på viktigheten av å ta imot studenten på en god måte slik at vedkommende føler seg velkommen og verdsatt, samt at begge parter viser gjensidig respekt for hverandre. Å skape en god relasjon og trygghet kan for noen være avgjørende for kvaliteten på både veiledningen og studentens læring –  og det er et møte der både praksisveileder og student ønsker å fremstå fra sin beste side. Gjennom simulering og påfølgende refleksjon sammen med resten av gruppen kan man bli mer bevisst på hvordan relasjonen påvirkes av det som sies og gjøres i den faktiske situasjonen, forklarer Nåden Dyrstad,

E-Vei-flyer
E-vei-modellen

Trygg veileder = økt læring for studenten

Målsetting er at deltakeren etter avsluttet kurs har kunnskaper og ferdigheter som gir en større trygghet i egen rolle som veileder, samt bidra til bedre læring for studentene i praksis:

  • Har kunnskap om hva veiledning av studenter innebærer
  • Har kunnskap om relasjonens, dialogens og refleksjonens betydning for studentens læring
  • Har kunnskap om studenters rettigheter og veileders plikter gjennom hele praksisforløpet
  • Har ferdigheter i læringsfremmende feedback/respons og samtale
  • Planlegger og gjennomfører veiledning av studenter
  • Anvender ulike veiledningsmetoder og verktøy i veiledning av studenter
  • Reflekterer over sin rolle, sitt ansvar og betydning som praksisveileder
Veiledning
Tid for refleksjon (Illustrasjonsbilde: Kåre Spanne, UiS)

Kulturendring og anerkjennelse

Tilbakemeldingene fra både praksisveiledere og avdelingene  etter to år med E-VEI er at kurset har banet vei for en kulturendring:

-           Den enkelte veileder gir uttrykk for større grad av trygghet som følge av en økt bevisstgjøring og refleksjon rundt rollen. De opplever også en større grad av anerkjennelse for den viktige jobben de har påtatt seg. Selv om vi tidvis skulle ønske at avdelingene ved SUS la enda mer til rette gjennom bl.a egne studiedager, tyder tilbakemeldingene på at lederne der er svært fornøyd med oppfølgingen og kompetansehevingen praksisveilederne får gjennom E-VEI, avslutter Furskog Risa

Torill Tegle Brådland
Torill Tegle Brådland (Foto: Cathrine Oftedahl, NRK Rogaland)

Torill Tegle Brådland er jordmor- og sjukepleiefagleg koordinator ved Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hun bekrefter at E-VEI er blitt godt mottatt i avdelingen:

- Erfarne jordmødre har tett og nærmest kontinuerlig oppfølging av studenter. De som har deltatt på E-VEI melder tilbake om inspirerende og lærerike dager med aktuelle tema, og at de får gode verktøy til bruk i veiledning av studenter. Vi tenker E-VEI forebygger veiledningstretthet og turnover og ser at det har blitt en mer positiv stemning for studenter til tross for stort veiledningstrøkk.

Faktaboks E-vei