Forsvarlighetsvurdering av turnus - en lovpålagt plikt

Forsvarlighetsvurdering4

av Arild Berland, rådgiver, NSF Rogaland

En slik forsvarlighetsvurdering er en lovpålagt plikt, men tilbakemeldinger fra NSFs tillitsvalgte tyder på at det er en plikt det syndes mot ved alt for mange virksomheter. 

Turnusen – sykepleiernes viktigste verneutstyr 

Forskningen er entydig. Det å arbeide til ulike tider av døgnet, lange vakter og korte hviletider øker risikoen for en rekke helseplager. I tillegg vil lange vakter også innebære økt risiko for ulykker og feilbehandling.  

Arbeidsmiljøloven er tydelig på at uansett arbeidstidsordning skal ikke denne påføre arbeidstakerne uheldige eller psykiske belastninger, eller redusere sikkerheten på arbeidsplassen. (aml §10-2 (1) ) Og at dette ansvaret for å redusere helserisikoen ved turnusarbeid best mulig påhviler arbeidsgiver. 

«Arbeidsgiver skal alltid vurdere om arbeidstidsordningen er forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, velferd og sikkerhet. Det gjelder også når det er inngått avtaler om arbeidstidsordninger i tariffavtale, eller ved særlige unntak fra arbeidstidsbestemmelsene» 

Som vi ser er kravet om forsvarlighetsvurdering (ofte kalt risiko-og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse) en skal-bestemmelse. Det er altså ikke noe arbeidsgiver kan velge å se bort fra. 

En god turnus som reduserer helserisikoen ved turnusarbeid, er det beste verneutstyret en turnusarbeider kan ha! 

Tillitsvalgtes rolle 

Tillitsvalgte har en sentral rolle i turnussamarbeidet og turnusprosessen. De skal delta i selve forsvarlighetsvurderingen sammen med arbeidsgiver og verneombud – samtidig som de ved å inngå en skriftlig turnusavtale og godkjenne turnusen skal sikre en turnus som er best mulig for flest mulig av medlemmene. 

Kunnskap om arbeidstid generelt - og helserisikoen ved turnusarbeid spesielt - er en forutsetning for å ivareta den rollen og det ansvaret på en forsvarlig måte. NSF har derfor retningslinjer som sier at tillitsvalgte som skal signere turnusavtaler/godkjenne turnuser må ha gjennomført et tre dagers langt arbeidstidskurs før de kan gjøre dette på selvstendig grunnlag. 

Tillitsvalgte og arbeidsgiver er likeverdige parter i en turnus. Det vil si at om NSFs tillitsvalgte mener at turnusen ikke er tilstrekkelig forsvarlighetsvurdert – eller at NSF ikke deler arbeidsgivers vurdering om at turnusen ivaretar helse og sikkerhet på en god nok måte, kan den tillitsvalgte la være å inngå avtale/godkjenne turnusen. 

Forsvarlighetsvurdering1
Ved Helse Stavanger har de utarbeidet et egnet verktøy for forsvarlighetsvurdering av turnus

Når forsvarlighetsvurdere turnus? 

En forsvarlighetsvurdering skal ifølge Arbeidstilsynet gjøres ved etablering av nye turnuser og ved endring av eksisterende turnuser 

Det bør også gjøres regelmessige evalueringer– for eksempel årlig – for å avdekke uforutsette, uheldige belastninger som følge av arbeidstidsordningen. 

Både forsvarlighetsvurderingen og evalueringen skal gjøres i samarbeid med verneombud, arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Hvordan forsvarlighetsvurdere turnus? 

Virksomheten bør utarbeide rutiner og prosesser for hvordan turnussamarbeidet med tillitsvalgte og involvering av verneombud skal være – både på overordnet nivå og ved det enkelte arbeidssted. Her må det komme frem når i prosessen man skal foreta endelig forsvarlighetsvurdering, hvordan man skal gjøre det og hvilke verktøy man skal bruke i dette arbeidet. Det finnes mange ulike skjema og mal’er man kan bruke for å vurdere grad av risiko – det viktigste er at partene ved virksomheten er enige både om hva som skal vurderes, hvordan risiko skal beskrives og hvilke konsekvenser som skal følge av de ulike risikovurderingene. 

Naturlige vurderingspunkter er hvorvidt det er samsvar mellom bemanning, kompetanse og oppgaver, lengden på vaktene, antall A-D-skift, antall vakter på rad og lengden på friperioder. 

Forsvarlighetsvurdering3
Arbeidstilsynet har en egen hjemmeside om plikten til forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger

…når det skranter.. 

Tilbakemeldinger fra NSFs tillitsvalgte tyder på at helseforetakene har langt bedre rutiner og prosesser enn kommunene når det kommer til forsvarlighetsvurdering av turnus. Ved SUS tok de skikkelig tak i dette først etter at arbeidstilsynet hadde utført en revisjon og gitt dem pålegg om veiledning og om å implementere forsvarlighetsvurdering for ansatte som går i turnus. Fem av seks helseforetak fikk samme pålegg. 

Når det gjelder kommunene er NSF Rogalands inntrykk at det fortsatt er de færreste som kjenner til arbeidsgivers ansvar for systematisk kartlegging og vurdering av aktuelle risikofaktorer – og at arbeidsgiver har ansvar for å vurdere om arbeidstidsordningene er forsvarlige. Vår oppfordring til både tillitsvalgte og verneombud å etterspørre arbeidsgivers rutiner for forsvarlighetsvurdering. 

Om kommunen ikke har slike rutiner kan en slik henvendelse utgjøre starten på gode samarbeidsprosesser for hvordan vi skal utføre forsvarlighetsvurdering i vår kommune.