UpsideDown - slik gjør vi det i Sandnes

Forrside2

Ingunn Lindefjeld (t.h) og Tone H. Antonsen er virksomhetsleder og assisterende virksomhetsleder ved Enhet for sykehjem i Sandnes kommune

Det skjer spennende utviklingsarbeid blant ledere og over tusen ansatte i sykehjemmene i Sandnes. For å møte den nære fremtids utfordringer vil de organisere arbeidet på nye måter. Bedre ressursutnyttelse av kompetanse er målet, og involvering av de ansatte er en av metodene for å nå dette målet. Denne uken var det duket for UpsideDown, gruppearbeid og postit-lapper i hopetal

-Vi har kalt selve dagen for UpsideDown  fordi vi nå snur om på arbeidsmetodene. Dette innebærer en endring i de ansattes arbeidsoppgaver slik at alle som jobber i våre sykehjem får brukt sin kompetanse på rett måte og til rett tid og sted, forklarer virksomhetsleder for sykehjem Ingunn Lindefjeld, som legger til at inspirasjonen til UpsideDown-dagen også må tilskrives Diana Ross' hit med samme navn.

Å snu om på arbeidsmetoder innebærer endringer – og endringer kan være skummelt. Som et ledd i ufarliggjøringen – og for å sikre gode prosesser og best mulig resultat - var nærmere 120 ansatte fra samtlige av kommunenes sykehjem tirsdag samlet i byens gamle brannstasjon.

Upside Down
Virksomhetsleder Ingunn Lindefjeld ønsker velkommen til en spennende dag. (Foto: NSF Rogaland)

Etter et inspirasjonsforedrag fra Yummy Mummy, Veronica Simone Fjeld - som gjorde sin entre' til høylydte toner fra nettopp Diana Ross og Upside Down, var det duket for gruppearbeid. Et gruppearbeidsom som fremstod godt forberedt og gjennomtenkt.

Assistenter fagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere fra samme avdeling hadde fått lekse og visste hva som var forventet av dem – og 18 såkalte fasilitatorer sto klare til å bistå de 29 gruppene som spredde seg rundt om i den tidligere brannstasjonen.

Ørene til bakken…

Gruppene brukte tiden før lunsj skulle til å beskrive hvilke oppgaver de gjorde i løpet av en vakt.  Ivrige hender hev seg over postit-lapper; assistentene hadde sin farge, fagarbeiderne sin farge og høyskole hadde sin farge. Når lappene var på plass på veggen kunne man se hvordan flere oppgaver ble utført av alle gruppene.

-Modellen må tilpasses lokale forhold som type avdeling og pasientenes kompetansebehov. Derfor er det ansatte ved samme sykehjem som sitter i gruppene. Høyskoleutdannet er satt i egne grupper siden de jobber i team, forklarer assisterende virksomhetsleder Tone Hilde Antonsen.

-Det er svært viktig for oss å lytte til erfaringene og tankene de ansatte har rundt oppgavedeling – både på de sykehjemmene som allerede har innført kompetansemodellen og på de sykehjemmene som står for tur.

Lapper 1
Hvem gjør hva når tid hos oss? (Foto: NSF Rogaland)

Etter lunsj begynte ryddejobben. Da skulle gruppene se på oppgavene som var notert ned og plassere lappen på enten høyskole, fagarbeider, assistent, velferdsteknologi eller andre-kolonnen – alt etter hvem som hadde kompetanse til å utføre oppgaven.

Lapper2
Det ble mange postit-lapper etter hvert.. (Foto: NSF Rogaland)

På den måten ble det synliggjort at mange av oppgavene som i dag ble utført av en type kompetanse kunne utføres av annen kompetanse. Når alle lappene var fordelt ble de tatt bilde av, og fasilitatorene kastet seg over excel-skjemaene sine for å kategorisere disse i mulig fremtidig oppgavedeling.

Etterarbeid
Dataoverføring - fra penn, papir og post-it til PC og Excel.. (Foto: NSF Rogaland

Fagteam + Høyskoleteam = Kompetansemodellen

Det som allerede er bestemt er at kompetansemodellen skal bestå av ett høyskoleteam og flere fagteam ved de enkelte sykehjemmene. Lindefjeld og Antonsen forklarer:

Fagteamet er det de fleste gjenkjenner som avdelingen. De sikrer den daglige driften sammen med avdelingsleder. De fordeler pasienter, oppgaver og andre aktiviteter slik det er hensiktsmessig på hver vakt, og får bistand fra høyskoleteamet i oppgaver som trenger sykepleiefaglig kompetanse. Fagarbeidere er primærkontakter for pasientene. Frem til nå har det vært høyskole som har vært ansvarlig på vakt. I modellen er det en fagarbeider som har rollen som vaktansvarlig . Den har ansvar for rapport, pasientfordeling og kontakt med høyskoleteamet.

Høyskoleteamet jobber på tvers av avdelinger. De er en del av den totale bemanningen, og vil i denne modellen utføre oppdrag som krever sykepleiefaglig kompetanse. Teamet bruker arbeidslister for å få oversikt over hvilke oppdrag som skal utføres for hver vakt. Oppdragene på arbeidslisten varierer fra avdeling til avdeling. Høyskoleteamet er sekundærkontakter.

Look to Bergen….

Om det var Diana Ross som gav inspirasjon til UpsideDown-dagen,  har Bergen kommune vært en viktig inspirasjon for innføring av selve  kompetanseteammodellen:

-I Økonomiplan 2019 – 2022 ble det på bakgrunn av et verbalforslag opprettet et Heltidsprosjekt. En del av det prosjektet var en pilot på sykepleier i team ved et av sykehjemmene i Sandnes. Bergen kommune hadde allerede høstet gode erfaringer med en slik modell, så det var naturlig for oss å se til arbeidet som var gjort der.

I 2022 ba kommunestyret kommunedirektør om å gjennomføre et prosjekt med økt grunnbemanning. De bevilgede midlene ble gitt for en periode, og det var en forventning om riggingen skal gjøre at behovet for tilskudd faller vekk og dekkes av vanlig drift.

-Det var derfor viktig for oss å sikre at vi brukte midlene til å sikre metodikken og bistå avdelingene med ressurser til endringsarbeidet, forklarer Lindefjeld

Ting tar tid

Det er ikke slik at kompetanseteammodellen beine vegen og gull og grønne skoger fra dag en.

Under gruppearbeidet ble sykepleiere fra ulike sykehjem satt i samme gruppe, og der kom det tydelig frem at modellen ble praktisert ulikt fra sykehjem til sykehjem.  Noen av sykepleierne mente modellen fungerte godt og at de fikk brukt seg selv og sin kompetanse på en mer hensiktsmessig måte enn tidligere.

Andre hadde opplevd utfordringene knyttet til behovet for kontinuitet og avdelingstilhørighet – og det var sykepleiere som opplevde hverdagen mer travel og fysisk og psykisk belastende enn før.

Det var også ulike praksis når det gjaldt kontaktpunkter mellom fagteam og høyskoleteam – noen hadde slike møter regelmessig, mens for andre hadde fagteam og høyskoleteam separate møter.

Profesjonskamp? Niks!

Når man diskuterer nye måter å jobbe og fordele oppgaver er det ikke uvanlig at dette for noen kan oppfattes som profesjonskamp.

-Det håper vi å unngå, selv om vi skjønner at det for noen kan oppleves sånn. Kompetansemodellen handler om riktig bruk av kompetanse til enhver tid for å gi et best mulig tilbud til brukerne. Oppgavedeling kan innebære at man får nye og spennende oppgaver, men kan også innebære at det vurderes som mest hensiktsmessig at andre overtar oppgaver du har hatt. Akkurat det siste kan oppleves ulikt fra person til person, sier Lindefjeld

NSFs hovedtillitsvalgt i Sandnes kommune, Torbjørg Hoslemo Hagestad har rollen som fasilitator for en av gruppene og mener dette handler mye om kultur:

-Det vil være forskjellig fra avdeling til avdeling, men fra NSFs side er ikke dette profesjonskamp. For NSF handler det om hvordan vi kan utnytte ressurser og kompetanse til beste for pasienten i en fremtid med flere pasienter og færre helsearbeidere til å pleie dem.

Hagestad mener gruppearbeidet under UpsideDown-dagen kan være et tiltak som bidrar til at kompetanseteammodellen i mindre grad oppfattes som en profesjonskamp. Hun har tro på at kommunen er på rett vei, men også hun innser at det endring tar tid.

Torbjørg
Torbjørg H. Hagestad er NFS' HTV i Sandnes - med på UpsideDown-dagen hadde hun rollen som fasilitator.

Storfornøyd

Det var en svært fornøyd virksomhetsleder som oppsummerte dagen når hun oppsummerte og avrundet dagen:

-Tusen takk for en formidabel innsats! Dere har gitt oss mange gode innspill og refleksjoner som vi kan ta med videre. Jeg vet at noen av dere er mer skeptiske enn andre til kompetanseteammodellen, og vi er helt avhengig av slike kritiske innspill også om vi skal få til en god modell. Alle vil bli lyttet til og tatt på alvor når vi nå skal gå gjennom det enorme materialet dere har levert, sa Lindefjeld til en forsamling som hadde gitt alt.

Hun minnet dem også om at de var representanter for sine respektive sykehjem og at hun håpet de nå informerte øvrige ansatte om dagen i dag og prosessen videre.

Hva nå?

Og veien videre startet som tidligere nevnt allerede før deltakerne var gått hjem for dagen. Fasilitatorene hadde tatt bilder av alle lappene og førte inn alle innspillene i det som skal bli en samlet oversikt fra eller 29 gruppene.

Allerede dagen etter var evalueringsskjema sendt ut til alle.

-Nå vil det bli satt ned en arbeidsgruppe med en representant fra hvert sykehjem i tillegg til representanter fra ledergruppen og Kompetanseteammodellens prosjektleder. Gruppens mandat vil bli utformet på bakgrunn av innhentet materiale fra UpsideDown-dagen, sier Lindefjeld

Hun er tydelig på at dette er langsiktig arbeid:

-Vi er opptatt av å møte det som kommer ,lyttende og nysgjerrig. Motstand er skapende for oss, og vi trenger å være der hvor våre ansatte er for å kunne etablere tillit og implementere denne nye arbeidsmetoden.

Og på spørsmål om hva hun mener er de viktigste verktøyene i det langsiktige arbeidet trenger ikke Lindefjeld rare betenkningstiden:

-Struktur, kommunikasjon, informasjon og langsiktig planlegging.

NSF Rogaland ønsker Lindefjeld, Antonsen og  Sandnes kommune lykke til med det viktige arbeidet de har foran seg.

Ingunn og Tone
Lykke til!