Varslingsplikt - eg?

Stina varsler

av Stina Gustafsson, seniorrådgiver og jurist, NSF Rogaland

De fleste sykepleiere vet at med autorisasjon følger også en varslingsplikt. Ikke like mange er kjent med hva det egentlig innebærer å ha varslingsplikt – eller bakgrunnen for at det er pålagt varslingsplikt. Hva er det egentlig vi skal varsle om?

Stramme rammebetingelser for utøvelse av sykepleie

NSF Rogaland får mange henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten og i helseforetak om stramme rammebetingelser for utøvelse av sykepleie. Vi hører om marginal sykepleierbemanning, og røde tall i budsjetter. I tillegg framkommer det i media saker om enkeltskjebner hvor det stilles spørsmål om pasienter har fått den pleie og omsorgsfull hjelp de har krav på og burde ha fått. Vårt inntrykk er at sykepleierne gjør en formidabel innsats for pasientene/brukerne av helsetjenester, ofte til tross for marginale ressurser og knapp tid til å utføre sykepleie.

Lov om helsepersonell §17

Tillitsvalgte melder ofte sin bekymring til NSF Rogaland. Bekymring for kvalitet og pasientsikkerhet, og bekymring angående helsetjenester som er i nedre grense for sykepleiefaglig forsvarlighet. De ønsker bistand til å melde sin bekymring til leder/arbeidsgiver.

Noe som kanskje ikke får like mye fokus er plikten sykepleiere har til å varsle eksternt. Lov om helsepersonell §17 sier:

«Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet.»

Vi husker at vi lærte noe om dette under sykepleierutdanningen, men «ka då ittepå»?

Får tilsynsmyndighetene, Statsforvalteren og Statens Helsetilsyn, i tilstrekkelig grad  informasjon «om forhold som kan medføre fare for pasientens sikkerhet»? Hva ligger i dette begrepet? Hvilke «forhold» skal sykepleiere varsle om? Og hva kan være en fare for pasienters sikkerhet?

For å finne ut mer er det nyttig å lese forarbeidene til lovbestemmelsen. Forarbeidene sier forholdene må være slik at det er sannsynlig at pasientens helsetilstand forverres eller at pasientene påføres skade, smitte o.l. Med «forhold» menes for eksempel rutiner og teknisk utstyr, men også mangler i organiseringen av tjenesten, herunder manglende helsepersonell. Det kan også være saker der enkeltpersoner, på grunn av manglende personlige eller faglige kvalifikasjoner, representerer en alvorlig fare for pasientens sikkerhet. For eksempel på bakgrunn av psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk eller manglende faglige kvalifikasjoner.

Bestemmelsen søker å ha en preventiv effekt, nemlig å hindre skade på pasient. Derfor er det tilstrekkelig at forholdet representerer en risiko, hvilket betyr at skade ikke behøver å ha skjedd før varslingsplikten inntrer.

Mulighet for anonym varsling

Helsepersonell kan melde anonymt. Slik informasjon blir også vurdert av tilsynsmyndighetene, selv om anonymitet ofte vil gjøre det vanskelig å undersøke forholdet og følge det opp. Men dersom det senere skulle komme tilsvarende opplysninger fra andre, vil den anonyme informasjonen kunne være av stor betydning.

Helsepersonell bør selvfølgelig også ta opp slike forhold internt. Det er imidlertid ikke et krav at helsepersonellet har gått tjenestevei for at saken skal kunne varsles om eksternt og eventuelt følges opp av tilsynsmyndighetene.

Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten følger for øvrig også av arbeidsmiljøloven § 2-4, den såkalte varslingsbestemmelsen. For annet personell enn helsepersonell vil det være denne bestemmelsen som regulerer retten til å varsle.

Hvordan varsle?

Hvordan bør en sykepleier gå fram hvis en opplever forhold som beskrevet ovenfor?

Det kan det være lurt å be om bistand fra HTV/TV eller fra fylkeskontoret i slike saker. Ellers gjelder det å beskrive forholdet godt og eventuelt legge ved dokumentasjon. Slik dokumentasjon kan være utskrift fra internt meldesystem, for eksempel hvis saken har blitt meldt internt først uten at tilstrekkelige tiltak er iverksatt for å bedre forholdene. Vær oppmerksom på at det ikke skal gis informasjon om taushetsbelagte opplysninger, det følger av bestemmelsen.