Dokumenter landsmøte

Saksnr Tittel
1 a) Landsmøtesak: Oppnevning av ordstyrere til landsmøtet
1 b) Landsmøtesak: Forretningsorden for landsmøtet 2019
1 c) Landsmøtesak: Godkjenning av innkalling til landsmøtet 2019
1 d) Landsmøtesak: Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokollen
1 e) Landsmøtesak: Forslag til saksliste NSFs landsmøte 5.-8. november 2019
1 f) Utkast til dagsplaner for landsmøtet 2019
1 g) Landsmøtesak: Oppnevning av tellekomité
1 h) Landsmøtesak: Oppnevning av redaksjons- og vedtektsutvalg
2 Landsmøtesak: Beretningen for landsmøteperioden 2016-2019
3 Landsmøtesak: OU-prosessen - Framtidig organisering av fylkesleddet i NSF
4 Landsmøtesak: OU-prosessen - behandling av vedtekter for valgt modell
4 a) Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon A: Behandling av vedtekter for Fylkesmodellen
4 b) Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon B: Behandling av vedtekter for Fylkesmodell med delt Viken
4 c) Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon C: Behandling av vedtekter for Samarbeidsområder-modellen
4 d) Landsmøtesak: OU-prosessen - Versjon D: Behandling av vedtekter for Gjeldende modell
5 Landsmøtesak: Fremtidig organisering av NSFs lokalledd - landsmøtesak fra fylkesstyret i Østfold
6 Landsmøtesak: Fremtidig organisering av NSFs lokalledd - Landsmøtesak fra fylkesstyret i Finnmark
7 Landsmøtesak: OU-prosessen og planlagt tidslinje - fra fylkesstyrene i Troms og Finnmark
8 Landsmøtesak: Revisjon av prinsipprogrammet
9 Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - overbygning
9 a) Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - delsak A: Sykepleiernes plass i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene
9 b) Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - delsak B: Organisering og ledelse av sykepleietjenesten
9 c) Landsmøtesak: Sykepleie for framtiden - delsak C: Utdanning- og forskning, kunnskapsbehov og kompetanseutvikling for sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre
10 Landsmøtesak: Overbygning - Arbeidsliv
10 a) Landsmøtesak: Arbeidsliv - delsak A: Sykepleiernes tid er nå
10 b) Landsmøtesak: Arbeidsliv - delsak B: Styrket partsamarbeid for helsefremmende arbeidsmiljø og turnus.
10 c) Landsmøtesak: Arbeidsliv - delsak C: Utviklingstrekk i arbeidslivet i kommende landsmøteperiode
11 Landsmøtesak: Gjenvalg av ledelse i NSF Student
12 Landsmøtesak: Valgperiode på 2 år for faggrupperepresentant
13 Landsmøtesak: Deling av foreldrepermisjon
14 Landsmøtesak: OU-prosess i faggruppene
15 Landsmøtesak: Endring av landsmøteperioden fra fireårig til toårig
16 Landsmøtesak: Satsing på psykisk helse og rus - fra fylkesstyret i Buskerud
17 Landsmøtesaksak: Frikjøp av HTV/TV for å utføre oppdrag for organisasjonen
18 Landsmøtesak: Utvidet valgperiode for HTV/FTV
19 Landsmøtesak: Endringer i vedtektene §13 forhandlingsapparatet - Uravstemning (FS)
20 Landsmøtesak: Økonomisk støtte til trommekorpsene - fra fylkesstyret i Oslo
21 Landsmøtesak: Oppfølging av LM-vedtak (7/2015) om møtegodtgjørelse for fylkesstyremedlemmer
22 Landsmøtesak: Innsatsområder for 2020 - 2024
23 Landsmøtesak: Økonomiske prinsipper for kommende landsmøteperiode
24 Landsmøtesak: Redaksjonell endring av vedtekter og mindre endringer uten prinsipiell betydning
26 Landsmøtesak: NSFs årsregnskap og årsberetning 2015-2018
27 Landsmøtesak: Beretning fra Rådet for sykepleieetikk