Lønn og arbeidsvilkår for sykepleiere med lederansvar

Vi jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for alle våre medlemmer, også ledere.

Lønnen til sykepleiere i lederstillinger i de største tariffområdene fastsettes i stor grad lokalt. Lederlønninger følger dermed ikke vanlige stiger for ansiennitet. Det betyr at du selv må fremme lønnskrav og benytte de mulighetene som finnes for å forhandle lønn lokalt. Vi har 3200 flinke tillitsvalgte som kan hjelpe og bistå deg som leder.

Lønn for ledere

Det er to måter du kan påvirke lønnsutviklingen din: Ved tilsetting i en ny stilling, og ved å stille lønnskrav mens du er ansatt i en stilling.

Lønnen din skal stå i forhold til din utdanning, kompetanse og det ansvaret som stillingen innebærer. Ved vurdering av lønn for ledere er følgende kriterier naturlig å legge til grunn

  • stillingens kompleksitet
  • avdelingens/enhetens kompleksitet
  • døgnkontinuerlig drift
  • størrelsen på avdelingen/enheten
  • antall medarbeidere lederen har personalansvar for
  • endring i stillingens ansvars- og arbeidsområde
  • utvidet lederansvar
  • tilgang på eller fravær av fast assisterende eller stedfortredende
  • budsjett
  • virksomhetens behov for å beholde kvalifiserte ledere

Det er i varierende grad avtalt særskilte kriterier for avlønning av ledere i tariffområdene. Det kan også være avtalt særskilte kriterier for ledere enkelte steder, for eksempel i helseforetak.

Lønnsstatistikk for ledere

Fordi lederlønninger i stor grad fastsettes individuelt og forhandles lokalt finnes det i liten grad egne lønnsstatistikker for sykepleiere i lederstillinger. Den statistikken som fins er gjerne svært grovmasket, og det er ofte vanskelig å skille sykepleiere som er ledere fra andre ledere på samme utdanningsnivå.

Likelønn for ledere

Tjener du det samme som andre ledere på samme nivå som deg i virksomheten? Likelønnsbestemmelsen sier at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Om arbeidene er av lik verdi, avgjøres etter en helhetsvurdering. Det legges vekt på den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet, og andre relevante faktorer. For eksempel innsats, ansvar og arbeidsforhold.

Du kan få hjelp til å vurdere om du er utsatt for lønnsdiskriminering av din tillitsvalgt, eller du kan ta kontakt med likestillings- og diskrimineringsombudet.

Medbestemmelse og samarbeid

Du som leder har krav på å ha medbestemmelse når det gjelder dine egne arbeidsforhold. Som leder med personalansvar har du også mye ansvar for dine ansattes medbestemmelse.

Medbestemmelse og samarbeid er en sentral del den norske arbeidslivsmodellen. Ansatte har krav på medbestemmelse gjennom arbeidsmiljøloven, og hovedavtalen regulerer samarbeid med tillitsvalgt. Ledere og tillitsvalgte har ulike roller men jobber i realiteten mot samme mål: å oppnå en best mulig helsetjeneste for pasienter og ansatte.

Vårt politiske arbeid

I dag mangler det godt over 5 000 sykepleiere i Norge. Om femten år kan det mangle 28 000 i følge beregninger fra SSB. Gode lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av løsningen. Det nytter ikke å utdanne flere til sykepleieryrket, hvis man ikke greier å beholde de som allerede er der.

Et lønnsnivå som reflekterer sykepleiernes utdanning, kompetanse og ansvar, er avgjørende.

Veier videre