Kirkelig arbeidsgiver (KA)

Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtalene er bygger på avtaleverket i KS-området, men avtalene er tilpasset kirkelig sektor. KAs medlemmer er pr. i dag kirkelige styringsorgan - kirkelige fellesråd og menighetsråd, barnehager, stiftelser og ulike organisasjoner.

Avtaler for tariffområdet

Garantilønn fra 1. mai 2023

Ansatte med 3 års høyere utdanning:

Ansiennitet (år)Ansiennitets-tilleggGarantilønn
0470 400
611 000481 400
810 700492 100
1041 300533 400
16 8 700542 100

Ansatte med 4 års høyere utdanning:

Ansiennitet (år)Ansiennitets-tilleggGarantilønn
0501 900
65 800507 700
86 100513 800
1045 800559 600
1626 500586 100

Tidligere tariffoppgjør

 • 2023

  Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 5,4 %. Dette er på nivå med sammenliknbare tariffområder.

  Ansatte i kirkelige fellesråd får et generelt tillegg fra 23 800 til 38 000. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet.

  Til ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn gis et lønnstillegg på 4,9 %.

  Artikkel om lønnsoppgjøret i KA 2023
  Nemndsavgjørelse om tilleggslønn i Den norske kirke
  Protokoll fra forhandlingene

  Minstelønn i 2023

  Ansatte med 3 års høyere utdanning:

  Ansiennitet (år)Ansiennitets-tilleggGarantilønn
  0470 400
  611 000481 400
  810 700492 100
  1041 300533 400
  16 8 700542 100

  Ansatte med 4 års høyere utdanning:

  Ansiennitet (år)Ansiennitets-tilleggGarantilønn
  0501 900
  65 800507 700
  86 100513 800
  1045 800559 600
  1626 500586 100
 • 2022

  Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 3,84 %. Dette er på nivå med sammenliknbare tariffområder.

  Ansatte i kirkelige fellesråd får et generelt tillegg fra 12 000 til 34 000 pr. 1.5.2022. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet.

  Til ansatte i stillinger uten fastsatt minstelønn gis et lønnstillegg på 2,6 % pr. 1.5.2022.

  Artikkel om lønnsoppgjøret i KA 2022

 • 2021

  Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 2,82 %. Dette er på nivå med sammenliknbare tariffområder.

  ansatte i kirkelige fellesråd gis det et generelt fra 10 000 til 21 000 pr 01.05.2021. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet (se protokoll).

  Artikkel om lønnsoppgjøret i KA 2021

  Protokoll fra forhandlingene i KA 2021

 • 2020

 • 2018

   - Vi er lettet over å ha kommet til enighet om ny tariffavtale med KA, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA etter at meklingen ble avsluttet natt til onsdag 19.september. NSF har 25 medlemmer i området.

  Den nye tariffavtalen viderefører i store trekk de bestemmelsene som lå der fra før. Den økonomiske rammen for oppgjøret er i tråd med resultatet i sammenliknbare tariffområder. Det var ikke lønnskrav som gjorde at forhandlingene brøt sammen før sommeren.

  - Det har vært viktig for oss å sikre arbeidstakerorganisasjonenes medvirkning på utviklingen av lønnssystemet i KA. Unios medlemsforbund ønsker partssamarbeid velkommen. Slike prosesser er avgjørende for gode og bærekraftige avtaler, sier Unios forhandlingsleder.

  Partene skal arbeide videre i partssammensatte utvalg, fram mot neste hovedtariffoppgjør. I disse utvalgene vil arbeidstakerorganisasjonene og KA sammen se nærmere på blant annet lønnssystemet for ulike arbeidstakergrupper. Aktuelle tema for dette arbeidet er: videreføring av lønnskompensasjon for bortfall av boplikt, bestemmelser om tilleggslønn, garantilønn for unormerte stillinger (stillinger uten ansiennitetsstiger), vurdere innplassering av spesialprester og eventuell utvidelse av ansiennitetsstige for prostiprester.

  Alle lønnstillegg er gitt som sentrale tillegg. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.

  1. Alle ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) får et tillegg på 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene.

  2. For ansatte i fellesråd/menighetsråd gis sentrale tillegg fra 1.august 2018. Lønnsgruppene 3, 4 og 5 har fått lønnstillegg fra kr 5500 til kr 6800. Tilleggene vil variere avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende fra 1. august 2018.

  3. Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn (unormerte stillinger i fellesråd/menighetsråd) gis et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. august 2018. Dette omfatter ikke ansatte som lokalt er knyttet til lønnsgruppe 1 til 5.

  Det vil fra 1.5.2019 bli innført et nytt punkt i tariffavtalens kapittel om lederlønn. Vi anerkjenner arbeidsgivers behov for dette, men innføring av det nye systemet og praktiseringen av det vil forutsette enighet mellom partene.

 • 2017

  LØNNSGRUPPE 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
  1. Stillinger uten særskilt krav om utdanning 286 500 292 000 294 800 297 800 305 900 352 200 389 200
  2. Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger 331 300 337 700 340 900 344 400 355 800 394 200 399 200
  2B. Fagarbeider med ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning 351 300 357 700 360 900 364 400 375 800 414 200 419 200
  3. Stillinger med krav om høyskoleutdanning 376 200 383 700 391 200 396 200 418 100 438 300 450 500
  4. Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 405 800 414 200 422 500 428 100 437 200 469 400 487 000
  5. Stillinger med krav om mastergrad 466 800 476 500 482 100 486 900 506 900 534 700 554 200
 • 2016

 • 2014

 • 2013

 • 2012

  Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) ble i formiddag dag enige med Unio om et resultat for årets forhandlinger. Unio er godt fornøyd.

  Oppgjøret har en ramme på 4,1%. Det baserer seg på resultatet i KS, men har noen noe særpunkter. Ett av disse er at KA har 16-årstrinn for alle lønnsgrupper.

  - For oss er det gledelig at det har vært økning på 16-årstrinnet i lønnsgruppe 4, sier forhandlingsleder Leiv Sigmund Hope. - Dette vil treffe mange av våre medlemmer.


  Økonomiske elementer:
  • Generelt tillegg på 2,7%, minimum kr 12.000,- pr 01.06.2012.
  • Økte minstelønnssatser pr 01.07.2012, se under.
  • Pott til lokale forhandlinger på 1%.Virkningsdato 01.09.2012.
  • Lørdag/søndagstillegg øker til kr 40,-/time fra 01.09.2012.

  Andre viktige punkter:
  - Partene har i tiden før oppgjøret arbeidet i en partsammensatt gruppe for å finne løsning til ”flyte oppå” – utfordringen. I dette oppgjøret er tatt inn tre elementer fra dette arbeidet:
  o Tillegg som ble avtalt ved lokale lønnsforhandlinger etter kap 4, pkt. 4. 1
  pr. 01.08.2010 skal i sin helhet komme i tillegg til ny sentral minstelønn
  pr. 01.07.2012 for berørte arbeidstakere.
  o Det er anledning til å avtale plassering i en høyere lønnsgruppe enn det som fremgår av pkt. 4.6 i HTA.
  o Stillingskoder uten fastsatt minstelønn i kapittel 4 kan lokalt knyttes til en bestemt lønnsgruppe 1 – 5.

  - Mht. lokale forhandlinger:
  o Dersom de lokale partene er enige om det, vil ikke de sentrale partene ha innvendinger mot at potten fordeles forholdsmessig til de ansatte som et generelt kronetillegg. En slik løsning forutsetter at det foreligger protokoll om dette mellom arbeidsgiver og alle forhandlingsberettigede organisasjoner.

  - Til protokollen:
  o På samme måte som i korresponderende tariffområder har partene også i KA-området sett viktigheten av å ha felles forståelse av hvordan en skal forholde seg ved innleie.
  o De er også nedsatt flere partsammensatte utvalg som i tariffperioden skal arbeide med definerte problemstillinger, bl.a. rekruttering og studiepermisjonsordninger.

  Anbefalt forhandlingsresultat.

  Nye minstelønnssatser i KA med kroneøkning og prosentøkning

  1.Nye minstelønnssatser med virkning fra 01.07.2012:

  Lønnsgruppe0 år4 år8 år10 år16 år
        
  Lønnsgruppe 1262100267200282200328300330800
  Lønnsgruppe 2302700307000310200358800361300
  Lønnsgruppe 3350900357900369900402000404500
  Lønnsgruppe 4369500376000382200430000435000
  Lønnsgruppe 5400000410000447000472700485800
       

  Økning i kronebeløp og prosent:

  Lønnsgruppe0 år4 år8 år10 år16 år
        
  Lønnsgruppe 115 300– 6,20 %15 300 – 6,07 %15 300 –5,73 %15300-4,89 %15300-4,85 %
  Lønnsgruppe 216500-5,76 %18800-6,52 %16700 –5,69 %16500 –4,82 %16500-4,78 %
  Lønnsgruppe 322100-6,72 %25900-7,80 %27000-7,87 %20500-5,37 %20500-5,34 %
  Lønnsgruppe 422100-6,36 %24700-7,03 %27500-7,75 %25000-6,17 %27500-6,75 %
  Lønnsgruppe 528000-7,53 %28000-7,33 %40000-9,83 %25100-5,61 %25 500-5,54 %