NHO

Bedriftene i NHO sysselsetter om lag 442 000 ansatte innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. NHO har flere landsforeninger som ivaretar medlemsbedriftenes bransjeinteresser.

Norsk Sykepleierforbunds medlemmer er i stor grad ansatt i bedrifter som er medlem av landsforeningene NHO Service og Handel/NHO Geneo innenfor områdene helse og omsorg, sykehotell, ambulanse, bedriftshelsetjeneste, bemanning og rekruttering, attføring, forvaltning og service.

NSF har siden 2010 hatt hovedavtale med NHO og er part i avtale 527 – Pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO Service og Handel som avtalemotpart.

Avtaler for tariffområdet

Minstelønnssatser med virkning fra 1. april 2023 Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Sykepleier:

Ansiennitet (år)Minstelønnssats
0468 000
2473 000
4485 325
6495 725
8505 725
10556 500
16569 000

Spesialsykepleier:

Ansiennitet (år)Minstelønnssats
0507 000
2512 000
4526 325
6531 725
8541 725
10581 000
16599 000

Sykepleier med mastergrad:

Ansiennitet (år)Minstelønnssats
0537 000
2542 000
4556 325
6561 725
8571 725
10614 000
16643 000

Tillegg for ubekvem arbeidstid

Kveldstillegg
kl. 17 - 21
Kr. 56 per time
Nattillegg
kl. 21 - 06
Minst 25 % av timelønnen, minimum kr. 65
Lørdags- og søndagstillegg
kl. 00 lørdag til 24 søndag
Minst 22 % av timelønnen, minimum kr.57
Helge- og høytidsdag100% av timelønnen

Om NHO, Pleie- og omsorgsoverenskomsten

 • Lønnssystemet

  Med lønnssystem mener vi den struktur og de prinsipper som legger rammene for hvordan lønnsfastsettelsen skal foregå og hvordan lønnen fastsettes. Overenskomsten bygger på at det skal etableres en lokal lønnspolitikk i bedriften innenfor de bestemmelser som følger av Hovedavtalen og av Pleie- og omsorgsoverenskomsten.

  Pleie- og omsorgsoverenskomsten omfatter et minstelønnssystem som avtales mellom de sentrale parter NSF og NHO/NHO Service.  Lønns- og forhandlingssystemet er regulert i overenskomsten, bilag A. Det er avtalt minstelønnsnivåer for sykepleier og spesialsykepleier ved henholdsvis 0, 2 og 4 års ansiennitet. Det er ikke fastsatt noen øvre grense for lønnen. Ansiennitetsbestemmelser er også regulert i bilag A. 

  Det er sentralt avtalt minstenivå for kvelds- og nattillegg, helgetillegg og helligdags- og høytidstillegg. Disse kan partene på bedriften bli enige om å endre.

  Ved tilsetting kan ingen lønnes under minstelønn ut i fra den ansienniteten man har. Det er imidlertid ingen ting i veien for å avtale høyere lønn enn dette.

  NSF lokalt kan i den enkelte bedrift inngå bedre avtaler enn det som følger av de sentrale bestemmelsene både for lønn og ulempetillegg.

  I forbindelse med de sentrale forhandlinger er det vanlig at det både fastsettes økte minstelønnssatser og at det gis generelle tillegg.  I dette tariffområdet blir det ikke avtalt noen pott til lokale forhandlinger. Dette er et forhandlingstema mellom de lokale parter innenfor de kriterier overenskomsten oppstiller, jfr. Pleie- og omsorgsoverenskomsten, bilag A Lokal lønnsfastsettelse. 

  Det skal føres forhandlinger mellom bedriften og NSFs tillitsvalgte hvert år for å fastsette årets lønnsregulering. Forhandlingene skal omfatte bedriftens lønnsevne basert på økonomi, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne. De lokale partene skal bli enige om gjennomsnittlig regulering samt prinsipper for fordeling.

  Bedriften skal ha en bevisst lønnspolitikk som er kjent. Det kan gis individuelle tillegg etter den enkeltes kompetanse, dyktighet, resultatoppnåelse og stillingens ansvars- og arbeidsområde. De som tilegner seg relevant tilleggskompetanse av betydning for stillingen og med normert varighet på minst 6 måneder, kan på dette grunnlag ta opp spørsmål om lønnsjustering i de årlige lønnsforhandlinger.

  Hvis partene lokalt ikke kommer til enighet i lokale forhandlinger, har både hovedavtalen mellom NHO og NSF samt Pleie- og overenskomsten bestemmelser om hvordan uenigheter skal behandles.  

  Det er også viktig å understreke enkeltmedlemmets forhandlingsposisjon ved tilsetting/endring av stilling. Det er i denne sammenheng viktig å være nøye med argumentasjon og dokumentasjon – slik at det er enkelt å forstå hvordan arbeidsgiver kan nyttiggjøre seg den enkeltes kompetanse og utdanning i den stillingen man søker. Det er ikke nok å fortelle hvilken utdanning, kurs og erfaring man har. Man bør også fortelle hvordan man anvender dette daglig til arbeidsgivers, pasientenes, pårørendes, og kollegers beste.

 • Forhandlingsbestemmelser

  Forhandlingsbestemmelsene i dette tariffområdet fremkommer av Hovedavtalen samt Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Forhandlingsbestemmelsene sier noe om hvilke muligheter man har for å kreve ulike lokale forhandlinger.

  Sentrale forhandlinger
  I hovedtariffoppgjøret annet hvert år avtaler de sentrale partene en fornyet overenskomst som skal gjelde for ny tariffperiode som består av to avtaleår. I hovedtariffoppgjøret forhandles det både om  lønnstillegg og revidering av selve overenskomsten. Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom de sentrale parter om lønnsregulering for 2. avtaleår, det vi kaller mellomoppgjør. Da forhandler de sentrale parter i hovedsak om lønnsreguleringer.

  I de sentrale tariffoppgjørene forhandles det blant annet om størrelsen på et generelt tillegg, altså hvor mye som gis til alle samt regulering av de ulike satsene i minstelønnsnivåene. Hvor mye disse øker, kan variere både mellom de ulike stillingsgruppene og mellom de ulike ansiennitetstrinnene. I NHO-området forhandles de sentrale tariffoppgjørene enten som forbundsvise oppgjør eller som samordnede tariffoppgjør. Det er LO/NHO som forhandler først i dette området og som avgjør hva slags type oppgjør som skal gjennomføres.

  Lokale forhandlinger
  Lokale forhandlinger gjennomføres i tråd med Pleie- og omsorgsoverenskomsten, bilag A. Det avsettes ingen sentralt avtalt pott, men forhandles om den samlede rammen for lønnsoppgjøret i den enkelte bedrift. Det er klart uttrykt i overenskomsten at det skal gjennomføres forhandlinger. NSF lokalt kan i den enkelte bedrift inngå bedre avtaler enn det som følger av de sentrale bestemmelsene både for lønn og ulempetillegg. Det er viktig at den samlede økonomiske kostnaden for arbeidsgiver ikke avviker fra det tariffområdet bedriften er konkurranseutsatt fra. I motsatt fall vil det kunne oppstå konkurransevridning. Det skal føres forhandlinger mellom bedriften og NSFs tillitsvalgte hvert år for å fastsette årets lønnsregulering. Forhandlingene skal omfatte bedriftens lønnsevne basert på økonomi, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne. De lokale partene skal bli enige om gjennomsnittlig regulering samt prinsipper for fordeling.  

  Overenskomsten regulerer hva slags opplysninger de tillitsvalgte har rett til å få utlevert. Dette er nødvendig for å kunne være likeverdige parter i forhandlingene. Bedriften skal ha en bevisst lønnspolitikk som er kjent. Det kan gis individuelle tillegg etter den enkeltes kompetanse, dyktighet, resultatoppnåelse og stillingens ansvars- og arbeidsområde. De som tilegner seg relevant tilleggskompetanse av betydning for stillingen og med normert varighet på minst 6 måneder, kan på dette grunnlag ta opp spørsmål om lønnsjustering i de årlige lønnsforhandlinger.

  Hvis partene lokalt ikke kommer til enighet i lokale forhandlinger, har både hovedavtalen mellom NHO og NSF samt Pleie- og overenskomsten bestemmelser om hvordan uenigheter skal behandles.  I tillegg til lokale lønnsforhandlinger, kan partene lokalt i den enkelte virksomhet, inngå bedre avtaler om lønn og arbeidsvilkår gjennom særavtaler. Særavtaler er regulert i hovedavtalen kapittel IV.

 • Lønnspolitikk

  NSFs lønnspolitikk handler om å sette mål for lønnsutviklingen til våre medlemmer, prioritere og fordele, samt utvikle virkemidler for å nå målene. Lokal lønnspolitikk er et styringsdokument som skal uttrykke hvordan lønn kan bidra til å nå virksomhetens mål.

  NSFs overordnede lønnspolitikk fastsettes av landsmøtet som vedtar både overordnede prinsipper og innsatsområder. Innenfor disse rammene, og på bakgrunn av råd fra tariffkonferansene i de offentlige tariffområdene, vedtar forbundsstyret kravene som fremmes i tariffoppgjørene. På samme måte legger landsmøtets vedtak, og medlemsmøtene, rammene for arbeidet tillitsvalgte skal gjøre lokalt.

  NSF mener at vi må bruke alle virkemidler for å oppnå høyere lønn, og utnytte både sentrale og lokale muligheter til å forhandle lønn. Hoveddelen av lønnen skal fastsettes sentralt, men innholdet i en sykepleierstilling er ikke lik overalt, og gjennom lokale forhandlinger har man mulighet til å verdsette økt kompetanse, ansvar og innsats, samt rette opp urimelige skjevheter. NSF mener at utdanning og kompetanse er viktige kriterier, men lønnen skal også gjenspeile den enkeltes funksjon og ansvar.

  NSF mener at likelønn skal ivaretas både for den enkelte og for yrkesgruppen. Ingen enkeltpersoner skal diskrimineres, verken direkte eller indirekte. NSF arbeider også for at yrkesgruppen sykepleiere, som en kvinnedominert yrkesgruppe, ikke systematisk skal lønnes lavere enn mannsdominerte yrkesgrupper med tilsvarende utdanningslengde, kompetanse og ansvar. 

  En viktig del av NSFs lønnspolitikk er å påvirke den lokale lønnspolitikken. Fordi store deler av lønnen fastsettes lokalt, er det viktig at man arbeider for å etablere og påvirke lønnspolitikken i bedriften. Med lokal lønnspolitikk mener vi et dokument som blant annet beskriver hva som skal legges til grunn for lokale lønnstillegg og lønnsplasseringer. Det skal kunne brukes som et grunnlag både ved lokale forhandlinger og ved tilsetting.

  En god lokal lønnspolitikk bør bygge på en lønnspolitisk plan. Formålet med en lønnspolitisk plan er å gi partene et styringsverktøy i forhold til hvilken lønnspolitikk de ønsker å føre overfor arbeidstakerne i virksomheten. En lønnspolitisk plan er en plattform for partene i forhandlinger, selv om vurderinger og prioriteringer under forhandlingene kan være avvikende. Det er viktig å tilstrebe at lønnspolitikken er synlig, rettferdig, forutsigbar og kjent for alle arbeidstakerne.

  Arbeidet med lokal lønnspolitikk, påvirkning av økonomiske rammer, nettverksbygging og samarbeid både med arbeidsgiver og andre fagforeninger bør foregå hele året hvis vi skal få et godt resultat for våre medlemmer. Skal lønnspolitikken virke etter hensikten må den ha en tydelig plass på arbeidsplassen og være kjent og forstått av alle.
  Faktaark om NSFs lønnspolitikk

De siste tariffoppgjørene

 • 2023

  Resultatet betyr at alle medlemmene ble minimum sikret et generelt tillegg på kr. 14 625. Minstelønnssatsene ble hevet med mellom kr. 26 325 og kr. 33 000 for NSFs medlemmer. Økningen var avhengig av hvilket ansiennitetstrinn en har, og hvilken stilling en er ansatt i (se satsene nederst i artikkelen). Det generelle tillegget er bakt inn i de nye minstelønnssatsene:

  Sykepleier:

  Ansiennitet (år)Minstelønnssats
  0468 000
  2473 000
  4485 325
  6495 725
  8505 725
  10556 500
  16569 000

  Spesialsykepleier:

  Ansiennitet (år)Minstelønnssats
  0507 000
  2512 000
  4526 325
  6531 725
  8541 725
  10581 000
  16599 000

  Sykepleier med mastergrad:

  Ansiennitet (år)Minstelønnssats
  0537 000
  2542 000
  4556 325
  6561 725
  8571 725
  10614 000
  16643 000

  Tillegg for ubekvem arbeidstid

  Kveldstillegg
  kl. 17 - 21
  Kr. 56 per time
  Nattillegg
  kl. 21 - 06
  Minst 25 % av timelønnen, minimum kr. 65
  Lørdags- og søndagstillegg
  kl. 00 lørdag til 24 søndag
  Minst 20 % av timelønnen, minimum kr.57 (fra 1.1.24 endres satsen til 22 % av timelønnen)
  Helge- og høytidsdag100% av timelønnen

  Kort nyhetsartikkel om lønnsoppgjøret 2023 NHO

  Protokoll fra lønnsoppgjøret 2023 NHO

 • 2022

  Lønnsnivået for sykepleiere er på linje med det som er avtalt i kommunene. I tillegg ble partene også enige om prosentvise ubekvemstillegg på natt og helg fra 1. april 2023

  Kort nyhetsartikkel om lønnsoppgjøret 2022 NHO

  Protokoll fra lønnsoppgjøret 2022 NHO

 • 2021

  Det ble oppnådd enighet om en ny minstelønnstabell, hvor partene også ble enige om et 16 års trinn

  Kort nyhetsartikkel om lønnsoppgjøret 2021 NHO

  Protokoll fra lønnsoppgjøret 2021 NHO

 • 2020

 • 2019

 • 2018

  Tariffoppgjør

  Rikslønnsnemndas kjennelse og gjennomføring av lokale forhandlinger

  Etter at Rikslønnsnemda avgjorde det sentrale resultatet av tariffoppgjøret 2018 mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund, skal det gjennomføres lokale forhandlinger i de bedriftene som er omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527. 

  NSF forventer at bedriftene i de lokale forhandlingene gir tilbud om konkurransedyktige lønnstillegg og at det samlede resultat for 2018-oppgjøret tilsvarer den økonomiske rammen i øvrige tariffområder.

  De tillitsvalgte får tilsendt nødvendig materiale for å kunne gjennomføre disse forhandlingene sammen med arbeidsgiver i den enkelte bedrift. Medlemmene må henvende seg til sin tillitsvalgt for å få nærmere informasjon.

  Rikslønnsnemnda besluttet følgende i sak 1/2018:

  1. Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom Norsk sykepleierforbund og NHO/NHO Service og Handel gjøres gjeldende fra tidspunktet for Rikslønnsnemndas kjennelse til og med 30. april 2020 med de endringer som følger av Riksmeklerens møtebok 2018 -003.
  2. Det generelle tillegget på kr 1,30 gjøres gjeldende fra arbeidets gjenopptakelse.
  3. Det generelle tillegget gjøres ikke gjeldende for ansatte som har sluttet i tiden før avsigelse av Rikslønnsnemndas kjennelse.
  4. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, overenskomstmessige endringer, herunder endringer i lønnsgruppeplassering mv. for arbeid utført i tiden før avsigelse av Rikslønnsnemndas kjennelse.

  Resultatet skal gjøres gjeldende for samtlige bedrifter som NSF og NHO har bundet til Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527. Arbeidets gjenopptakelse er 21.11.2018.

  Det generelle lønnstillegget er lagt til minstelønnssatsene som fremkommer i tabellen nedenfor og gjelder etter Rikslønnsnemndas kjennelse:

  0 år2 år4 år6 år
   Sykepleier386 710394 116406 812413 510
   Spesialsykepleier408 928421 624454 422461 122
   Sykepleier med   mastergrad453 510463 510473 510483 510
 • 2017

  Enighet om konflikten i kreftforeningen

  NHO og NSF har kommet til enighet om et resultat for tariffoppgjøret 2017 for Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527.

  LØNN

  Rammen for oppgjøret er tilsvarende som for de øvrige tariffområder. Partene er enige om at det skal gis et generelt lønnstillegg på kr 0,50 pr time. Minstelønnssatser og personlige lønninger forhøyes med tillegget. Det vil si at tillegget utgjør kroner 975,- per år. Dette er lagt til minstelønnssatsene som fremkommer i tabellen. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2017.

  Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen som er 15. mai 2017.  Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen.

  LOKALE FORHANDLINGER
  I tillegg til det generelle tillegget, skal det skal føres lokale forhandlinger i bedriftene som er omfattet av overenskomsten. Det vises til protokollen. De tillitsvalgte vil få nærmere informasjon.

  Les protokollen fra forhandlingene i 2017 her.

 • 2016

  Pleie - og omsorgsoverenskomst mellom NHO/NHO Service og NSF 2016 - 2018

  – Det har vært en lang og krevende mekling. Vi har fått gjennomslag for å utvide stigen til en seksårsstige. Vi har også fått på plass en egen lønnsstige for sykepleiere med mastergrad, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Det betyr at det ikke blir streik ved private sykehjem i NHO-området.

  – Det er også en viktig seier for oss at 27 virksomheter nå er tariffbundet, og at medlemmene våre har fått en sentral tariffavtale gjennom arbeidsrettens kjennelse om hvem som er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten, sier Eli Gunhild By.

  – Vi har gjennom dette oppgjøret beveget oss i riktig retning, men må kjempe videre for å sikre medlemmene i NHO-området et lønnsnivå og en lønnsutvikling tilsvarende offentlig sektor.

  Forbundslederen takker alle medlemmer og tillitsvalgte som har bidratt i planlegging og konfliktberedskap i tariffområdet.

  Alle medlemmer er sikret et tillegg på minimum 2.000 kroner, enten gjennom minstelønnsheving eller et generelt tillegg. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger ved alle virksomhetene i etterkant av det sentrale oppgjøret.

  Dette er de nye minstelønnssatsene etter årets oppgjør. Virkningsdato er 1. mai.

   0 år2 år4 år6 år
  Sykepleier383 200390 606403 302410 000
  Spesialsykepleier405 418418 114450 912457 612
  Sykepleier med master450 000460 000470 000480 000
 • 2015

 • 2014

  Forhandlingene om revisjon av Pleie- og omsorgsoverenskomsten ble gjennomført 16. og 17. juni 2014 mellom NHO Service og NSF. Partene kom til enighet om et anbefalt resultat. Forbundsstyret skal behandle det anbefalte resultat og svarfrist for godkjenning er 15. august 2014.

  • Det er avtalt et generelt tillegg på kr 0,75 pr time. Tillegget samsvarer med det generelle tillegget i frontfaget.
  • Helgetillegget er økt fra kr 35,- til kr 50,- tilsvarende hovedtariffavtalen i KS.
  • Kvelds- og nattillegget er endret til samme nivå som i KS. For våre medlemmer betyr det:
   - Kr. 54,- pr. time for ansatte med inntekt over kr. 310 000 pr. år
   - Kr. 56,- pr. time for ansatte med inntekt over kr. 370 000 pr. år.
  • I tillegg er det innført divisor for årstimetall for 37,5 - 35,5 - og 33,6 timer per uke tilsvarende som man har i KS.
  • Det er foretatt økning av samtlige minstelønnssatser med kr 7000,-.

  Nye minstelønnssatser inkludert det generelle tillegget på kr 0,75 per time:

  0 år2 år4 år
  Sykepleier362 193369 193381 193
  Spesialsykepleier383 193395 193426 193

  Resultatet er fremforhandlet innenfor en ramme på 3,3 prosent, som svarer til rammen i øvrige tariffoppgjør i offentlig og privat sektor.

  Pleie- og omsorgsoverenskomsten regulerer årlige lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Overenskomsten sier ikke noe om hvor mye som skal gis lokalt, men tariffsystemet i NHO legger opp til at mye av lønnsdannelsen skal skje lokalt. Resultatet for årets tariffoppgjør bygger på en forventet lokal lønnsvekst i 2014 på minimum 1 %.

  Vi planlegger eget kurs i lokale forhandlinger for tillitsvalgte i NHO-området  og rådgivere ved aktuelle fylkeskontor  15. og 16. september. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette. 

  Les pleie- og omsorgsoverenskomsten 2014-2016 her.

 • 2013

  Tariffoppgjøret 2013 mellom NHO/NHO Service og Norsk Sykepleierforbund vedrørende pleie- og omsorgsoverenskomsten.

  Forhandlingene om tariffoppgjøret 2013 i NHO/NHO Service vedrørende pleie- og omsorgsoverenskomsten ble gjennomført 13.juni 2013.

  Det anbefalte resultatet omfatter et generelt tillegg på kr 0,75 per arbeidet time, samt et lavtlønnstillegg på kr 1,40 til alle som er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten, til sammen kr 2,15 per time med virkning fra 1. april 2013. Dette utgjør kr 4193 per år. Minstelønnssatsene er regulert med tilsvarende beløp.

  De nye minstelønnssatsene er: 

  Stillinger0 år2 år4 år
  Sykepleier355 193362 193374 193
  Spesialsykepleier376 193388 193419 193

  Pleie- og omsorgsoverenskomsten regulerer at det skal gjennomføres årlige lokale forhandlinger i bedriften. 

  Her kan du lese protokollen fra 2013

 • 2012

  NSF og NHO Service kom 22. august 2012 frem til meklingsløsning 5 timer på overtid om Pleie- og omsorgsoverenskomsten 2012-2014. Dermed er årets forhandlinger for hovedtariffoppgjøret 2012 med NHO Service i havn.

  Med et generelt tillegg på 2,7 prosent har vi klart å heve minstelønnen til sykepleierne og spesialsykepleierne i NHOs sykehjem til over minstelønnen i KS-området. I kroner og øre betyr dette en økning av begynnerlønnen på 52.000 kroner.

  Nærmere om resultatet

  Med virkning fra 1. mai 2012 gis et generelt tillegg på 2,7 %

  Oppgjøret medfører endringer i minstelønn med virkning fra 1. mai. De nye satsene er:

  Generelt tillegg er inkludert i endret minstelønn.

  StillingsgrupperMinstelønn
  0 år2 år4 år
  SykepleierLønn 30.4.2011299 000319 000338 000
  Ny lønn 1.5.2012351 000358 000370 000
  Spesialsykepleier*Lønn 30.4.2011346 000357 000377 000
  Ny lønn 1.5.2012372 000384 000415 000

  * Med spesialsykepleier menes sykepleier med videreutdanning som spesialsykepleier og som er ansatt i stilling som spesialsykepleier.

  Det er oppnådd enighet om samme arbeidstidsforkortelse for medlemmene omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten som i Spekter for arbeidstid for tredelt turnusarbeid.

  Videre er det avtalt at bedriftene fra nå av forskutterer sykelønn for ansatte i 12 måneder.

  Overenskomstens minstebestemmelser for ubekvemstillegg for helg øker til 35 kroner. Tilleggene for kveld og natt øker til 45 kroner for dem med inntil 370.000 kroner i lønn og til 50 kroner for dem som tjener over 370.000 kroner.

  Møtebok mekling NHO Service og NSF 2012