2020 - kanskje det viktigste året noensinne?

Bistand

Våre sykepleierkolleger i Rwanda og Malawi har kjempet mange kamper og vunnet flere av dem i 2020. Foto: Lameck Kwalimba, National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM).

2020 ble et annerledes år for oss alle. Til tross for at vi måtte finne nye måter å jobbe på – også i det internasjonale bistandsarbeidet – har pandemien vist oss at det å ha sterke sykepleierforbund er viktigere enn noen gang. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har bistått våre søsterforbund i Malawi og Rwanda, som har vunnet frem med flere viktige kampsaker.

Trygge arbeidsforhold og en lønn å leve av

Med allerede sterkt pressede, underbemannede og ressurssvake helsesystem er koronapandemien en prøvelse også i Malawi og Rwanda. Mangelen på smittevernutstyr har i 2020 preget mye av arbeidet til våre søsterforbund, Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) og National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM). I Malawi gikk sykepleierne og jordmødrene til streik under slagordet «Hvis dere [myndighetene] beskytter oss, kan vi beskytte dere». I fellesskap klarte de å bedre sikkerheten på arbeidsplasser mange steder i helsevesenet.

Da pandemien traff, var 50 prosent av sykepleierstillingene i Malawi ubesatt. Det malawiske helsesystemet har lenge vært underfinansiert, og det har ikke vært penger i budsjettene til å ansette flere og kvalifiserte sykepleiere.

NONMs utrettelige påvirkningsarbeid mot nasjonale myndigheter bar endelig frukter, og de fikk gjennomslag for at myndighetene på sikt skal ansette 2000 nye sykepleiere – av disse ble 755 ansatt i 2020. Dette var viktig, ikke bare for Malawis evne til å håndtere pandemien, men også for å redusere noe av trykket på de få sykepleierne som er på jobb, og for å ivareta pasientsikkerheten.

Samtidig var det viktig å sikre at sykepleierne fikk kompensasjon for lange skift og høy risiko, en lønn å leve av. En del av kravet til NONM i forhandlingene med Malawiske myndigheter var derfor også en økning av risikotillegget til sykepleiere og jordmødre.

En sykepleier i Malawi tjener mellom 170 og 360 dollar måneden, avhengig av utdannelsesnivå. At NONM fikk gjennomslag for en økning i risikotillegget, fra 2,5 til 70 dollar måneden, utgjør derfor en betydelig økning i inntekt. Som et resultat av vedvarende forhandling fikk NONM også gjennomslag for at dette tillegget skulle gjøres permanent og gjelde alle helsearbeidere i Malawi.

Å motarbeide "fake news" og stigma

I Rwanda, som så mange andre steder, var de første månedene av pandemien preget av mye feilinformasjon og fake news rundt Covid-19. Det rådet også stor usikkerhet rundt smittetall og smitterisiko blant sykepleiere. For å sikre tilgang til oppdatert og riktig informasjon om Covid-19, og på den måten også motarbeide stigma knyttet til smitte, brukte RNMU sin egen organisasjonsstruktur og intern kultur for frivillighet til å opprette et nettverk av Covid-19 kontaktpersoner.

Slik fikk RNMU regelmessig hentet inn oppdatert oversikt over blant annet smittetall og status på beholdningen av smittevernutstyr, som igjen gjorde det mulig for dem å følge opp medlemmene sine på en god måte. For RNMU var denne informasjonen også viktig inn i påvirkningsarbeidet opp mot nasjonale myndigheter, blant annet for å sikre utstyr og bemanning.

RNMU har også vært en viktig aktør i arbeidet med å slå ned på feilinformasjon og stigma knyttet til Covid-19. 

Resultater i kampen for like rettigheter

Selv om koronapandemien har påvirket mye av RNMU og NONM sitt arbeid i 2020, har begge forbundene holdt oppe trykket også i andre påvirkningssaker. RNMU har for eksempel fortsatt arbeidet med å sikre sykepleiere og jordmødres rett til lønnsutvikling og forfremming basert på utdannelse og arbeidsinnsats. Tidligere var praksis at sykepleiere og jordmødre fikk lønn ut ifra hvor i helsevesenet de jobbet, og utsiktene for lønnsvekst og forfremmelse var dårlige. I kombinasjon med at alle helsearbeidere kan omplasseres rundt i landet avhengig av bemanningsbehov, var dette en viktig årsak til at sykepleiere og jordmødre forlot yrket.

Arbeidet med å sikre sykepleiere og jordmødre det som ofte refereres til som horisontal forfremming, startet allerede i 2016. Det er en praksis som andre deler av offentlig ansatte i Rwanda har nytt godt av siden 2010. At RNMU har fått gjennomslag for at denne retten også skal gjelde innen helsesektoren har vært med på å befeste stillingen deres som en viktig politisk aktør, noe som også vises i medlemsvekst.   

Siden henholdsvis 2006 og 2012 har vi samarbeidet med sykepleierforbundene i Malawi og Rwanda. Vi har bidratt til å ivareta sykepleieres og jordmødres vilkår knyttet til utdanning, faglig utvikling, organisering, lønn og sikkerhet på arbeidsplassen – samt å påvirke samfunnsforholdene til det beste for befolkningens helse. 

NSFs bistandsarbeid

Vi har vært engasjert i internasjonalt bistandsarbeid siden 1980-tallet. I inneværende periode samarbeider vi med sykepleierforbundene i Rwanda (Rwanda Nurses and Midwives Union, RNMU) og Malawi (National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi, NONM)

Vi bistår organisasjonene med å utvikle sin egen faglige kapasitet, øke innflytelsen på nasjonale myndigheter og heve kompetansen hos sine medlemmer.

Fra sykepleierorganisasjon til sykepleierorganisasjon.

Ønsker du å vite mer?