Høring: forslag til gjennomføring av ny tvangslov

Lill Sverresdatter Larsen

NSF har levert høringssvar i en stor høringsrunde knyttet til innføring av nytt felles lovverk for bruk av tvang. Helse- og omsorgsdepartementet etterspør hva som må til for at det nye lovverket skal kunne gjennomføres på best mulig måte. NSF mener innføring av ny lov krever økt kompetanse, nye og bedre bygninger og bedre kommunale helse- og omsorgstjenester.

NSFs høringsinnspill bærer en bekymring knyttet til en forsvarlig innføring av loven. Er det tatt høyde for nødvendige investeringer i framskrivning av kompetansebehov og økonomiske rammevilkår for tjenesteutvikling? Vi mener innføring av nytt lovverk vil innebære ressurskrevende investeringer i tjeneste og kontrollinstanser. Det må investeres både humant og teknologisk, i kompetanse, arkitektur, kultur, ledelse, organisering og systemer.

NSF har i sitt høringsarbeid fått innspill fra Rådet for sykepleieetikk, Barnesykepleierforbundet NSF, NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, NSFs faggruppe for e-helse, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens, NSFs landsgruppe av Helsesykepleiere, NSFs faggruppe for sykepleiere i ortopedi, NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, NSFs landsgruppe av sykepleieledere, NSFs faggruppe for veiledere, NSFs tillitsvalgte, ansatte i Fag- og helsepolitisk avdeling ved NSF, og fra medlemmer i tjenestene.

Nyttige veier videre