Høringsinnspill: Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede

NSF mener det er av stor betydning å anerkjenne, verdsette og ivareta mangfoldet i befolkningen. Respekt for menneskeverdet og menneskerettigheter er grunnleggende verdier i Norge.

Gjennom ratifisering av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har Norge forpliktet seg til et internasjonalt arbeid for å sikre grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Herunder likeverdige og tilgjengelige helsetjenester for alle.

Ønsker tydeligere anbefalinger

Tydeliggjøring av anbefalingene er nødvendig for å styrke rettighetene til brukergruppen og pårørende, og synliggjøre ansvarsforholdene for og i tjenestene, skriver vi i vårt høringssvar. Videre mener vi blant annet at det bør gis anbefalinger om at;

  • kommunen plikter å legge til rette for individuelt tilrettelagte botilbud i samarbeid med den det gjelder
  • det sikres høy etisk refleksjon og kompetanse, tilpasset brukernes behov hos ansatte
  • det bør presiseres krav til sykepleiefaglig kompetanse der det er særlig behov for kompetanse knyttet til brukere med krevende helseutfordringer
  • hos eldre med utviklingshemming bør tjenesteyter ha kompetanse innen geriatri og demens
  • på sykehusenes barneavdelinger bør det opprettes en egen koordinator for barn med behov for langvarig oppfølging og behandling på sykehus

Vi påpeker også behovet for sykepleiere og andre helseprofesjoner med særskilt kompetanse for å sikre god observasjon, rask helsehjelp og god oppfølging.

Les hele høringsinnspillet her (PDF).