Høringssvar: Det handler om Norge

Lill Sverresdatter Larsen

NSF mener det må utvikles nasjonale, bærekraftige løsninger på demografiutfordringene fremover. Utjevning av inntekter mellom kommuner må kompensere for økte behov og utgifter i distriktskommunene, og de må få økonomisk handlingsrom til å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

Kommunene må føre en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og gode utviklings-/karrieremuligheter for både sykepleiere og helsefagarbeidere er avgjørende. Distriktskommuner må være flinkest i klassen på dette området.

NSF mener det er behov for å styrke den strategiske og langsiktig tjeneste- og kompetanseplanleggingen i helse- og omsorgstjenestene, og det må sikres sykepleiefaglig ledelse på strategisk nivå.  Sykepleierkompetansen må styrkes gjennom økt sykepleierandel og flere sykepleiere med masterkompetanse. Sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie, helsesykepleiere og jordmødre er særlig viktig.

Desentraliserte utdanninger i sykepleie på både bachelor- og masternivå er viktig for å sikre distriktene tilgang til sykepleierkompetanse. Desentraliserte utdanningstilbud må sikres en finansiering som gjenspeiler de reelle kostnadene, og kompenserer for merutgifter til undervisning og praksis. Det må sikres tilstrekkelig rekruttering til utdannings- og forskningsstillinger innen påkrevde fagområder slik at utdanningene holder et høyt faglig nivå.