Høringssvar: NOU 2020: 17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning

Lill Sverresdatter Larsen Lill Sverresdatter Larsen Lill Sverresdatter Larsen

Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt for å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. NSF har nylig avgitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende Partnerdrapsutvalgets utredning.

Partnervold og i ytterste konsekvens partnerdrap, rammer i all hovedsak kvinner. Vold mot partner er også omsorgssvikt mot eventuelle barn i forholdet.

NSFs innspill til høringen vektlegger særlig virkemidler for å forebygge partnervold og -drap, og sykepleieres arbeid med familier der det er barn. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en avgjørende tjeneste for å avdekke vold i familier. Barn blir ofte symptombærere på dysfunksjonelle og voldelige familieforhold - derfor blir kompetanse på avdekking av slike forhold svært viktig.

NSF har vurdert høringsforslaget i samarbeid med Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) og Jordmorforbundet.