Høringssvar: Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Lill Sverresdatter Larsen

NSF har levert høringsinnspill til Barne- og familiedepartementet vedrørende tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet, med innspill fra Landsgruppen av helsesykepleiere og Barnesykepleierforbundet.

Vi er generelt positive til intensjonen med forslaget. Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fastlegen bør involveres i vurdering av behov for kartlegging og videre oppfølging.

Kartleggingen bør ha et klart helsefremmende fokus. Psykisk og fysisk helse må sees i sammenheng, og fysisk helse bør vies mer oppmerksomhet i kartleggingen.