Mange viktige gjennomslag – nå starter jobben!

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

- Selv om det er mye bra i regjeringsplattformen, er det flere ting som må konkretiseres og arbeides videre med, mener forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

"Vi må slå ring om helsetjenestene, og pasientsikkerheten må være lik i hele landet" sa Støre.

– Det er vi helt enige i, og det er mange viktige gjennomslag for helsepolitikken i regjeringsplattformen. Nå gleder vi oss til å starte samarbeidet med den nye regjeringen, er forbundslederens første reaksjon etter å ha bladd gjennom helsedelen i Hurdalsplattformen.

Mye av det Norsk Sykepleierforbund spilte inn til arbeidet med regjeringserklæringen, finnes igjen i Hurdal-erklæringen. Les om våre krav til den nye regjeringen.

- Vi er glad for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser at de tar sykepleie og fremtidens helsevesen på alvor, ved å si at de vil gå gjennom finansieringssystemet som per nå underfinansierer helse- og sosialfagutdanningene – deriblant sykepleierutdanningen, sier leder i NSF student, Edel Taraldsen.

Må jobbes videre med

Selv om det er mye bra i plattformen, er det flere ting som må konkretiseres og arbeides videre med, mener forbundslederen. Dette er komplekst arbeid, og NSF skal bidra konstruktivt videre, slik at gode intensjoner kjapt gjøres om til tiltak som virker. Larsen trekker fram noen særlig viktige seire for helsetjenestene og velferdsstaten:

Økt bemanning i helse og omsorg

Her har de foreslått flere konkrete tiltak som vil få stor betydning for landets helsetjenester, som egen opptrappingsplan for heltid, god bemanning i eldreomsorgen og nye nasjonale tiltak for å sikre rekruttering av sykepleiere.

Det er et klokt grep å nedsette en helsepersonellkommisjon, med representasjon fra partene, helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene, for å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.
Det er veldig bra at den stadig mer krevende bemanningssituasjonen i helsevesenet tas på alvor. Sykepleiermangelen er alvorlig, og går ut over befolkningens rett til trygge og gode helsetjenester mange steder i landet. Å gjøre noe med helsepersonellmangelen er noe av det viktigste regjeringen gjør framover.

Yrkesskade

Det er positivt at regjeringsplattformen vil forbedre reglene om yrkesskade og yrkesskadeforsikring. Dette er noe vi har spilt inn til arbeidet med regjeringserklæringen, og vi anser dette som et viktig arbeid for likestilling i arbeidslivet.

Vi etterlyser et punkt om kvinners arbeidshelse og at det settes i sammenheng med yrkesskadereglene.

Etterlengtet løft for barselomsorgen

NSF har i en årrekke jobbet for bedre føde- og barselomsorg, og endelig får vi flere viktige gjennomslag.

I regjeringsplattformen står det at de skal legge frem en ny stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet som omfatter både bemanning, følgetjenesten, heltidsstillinger for jordmødre og en ny finansieringsmodell på fødeavdelingene som premierer faglig kvalitet. Det er veldig bra, men det er merkelig at svangerskapsomsorgen ikke skal inn i denne stortingsmeldingen.

Tar psykisk helse på alvor

Norsk Sykepleierforbund mener at det er viktig å få på plass flere lavterskeltilbud, raskere hjelp, mer fokus på unges psykiske utfordringer og økt bruk av kompetansen til flere fagpersoner på feltet, slik som sykepleiernes rolle.

Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, med en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri. Ap og Sp lover gratis psykisk helsehjelp for alle til og med 25 år. I tillegg skal skolehelsetjenesten styrkes. Det er med andre ord tydelig at denne regjeringen vil ha psykisk helse som et av sine satsningsområder.

Finansiering av sykepleierutdanningene

Vi har spilt inn behov for å bedre finansieringen av sykepleierutdanningene, både bachelor og master. Sykepleierutdanningene er ikke spesifikk nevnt, men det står i erklæringen at de skal gjennomgå finansieringssystemet slik at det fremmer det brede samfunnsoppdraget.

Det er både viktig og riktig at finansieringssystemet for høyere utdanning blir gjennomgått slik at vi får et finansieringssystem som styrker både kvaliteten og kapasiteten i undervisning og praksisstudier i sykepleierutdanningen i hele landet.

Å styrke sykepleierutdanningene økonomisk er en forutsetning for å kunne utdanne sykepleiere og spesialsykepleiere med en kompetanse og i et antall som er i tråd med utviklingen i helsetjenesten

Økt finansieringsgrad kan bidra til mer veiledning i praksisstudiene, teknologi til å bedrive mer simuleringstrening og flere lærerressurser til å utdanne flere sykepleiere. Det er avgjørende viktig for å nå måltall i utdanningen, samt sikre kvaliteten i helsetjenestene for framtiden.

Les Hurdalsplattformen her.

Les mer om vårt politiske arbeid.

Edel Marlén Taraldsen
Edel Marlen Taraldsen Edel Marlén Taraldsen
Edel Marlen Taraldsen
- Vi er glad for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser at de tar sykepleie og fremtidens helsevesen på alvor, sier leder i NSF student, Edel M. Taraldsen.