Statistikk

Medlemstall i NSF og Unio

Antall medlemmer i NSF fordelt på medlemskapstype og tariffområde finner du her.
Antall medlemmer i Unio-forbundene fordelt på tariffområde er under utarbeidelse.

Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene.

Arbeidstid

Heltid og deltid for sykepleiere i kommunesektoren finner du her.
Merarbeid og overtid i kommunesektoren finner du her.

Heltid og deltid for sykepleiere i helseforetakene finner du her.

Likelønn

Kvinners lønn som andel av menns lønn finner du her.

Lønn etter utdanningsnivå og næring

Gjennomsnittslønn fordelt på ulike næringer og utdanningsnivå finner du her.
Historikk finner du her.

Årslønnsvekst i de største tariffområdene

Oversikten fra Teknisk beregningsvalg for inntektsoppgjørene finner du her.

For de ulike delene av kommunesektoren (kapitlene i KS), se her.

Sykefravær

Nytt datagrunnlag i 2015 gir så langt ikke SSB mulighet til å publisere det mest brukte måltallet for sykefraværet i tidligere år, sykefraværsprosenten. Foreløpig har vi ikke nyere tall enn 4. kvartal 2014. Klikk på overskriften for mer.

Pensjon

Gjennomsnittlig pensjoneringsalder og antall fordelt på pensjonstype finner du her.

I hvilke næringer jobber sykepleiere?

Antall årsverk og antall sysselsatte sykepleiere, helsesøstre og jordmødre finner du her.

Helse- og omsorgsinstitusjoner etter eier

Antall institusjoner og plasser fordelt på eierskap og fylke finner du her.

Sysselsatte sykepleieres landbakgrunn

Hva slags landbakgrunn har sykepleierne som ikke er norske? Tall finner du her.

NSFs statistikkhefter

Fram til og med 2014 utarbeidet vi statistikkhefter med informasjon om hvilke næringer sykepleiere er ansatt i, lønn, arbeidstid, aldersfordeling, sykefravær, utdanning m.m. Disse finner du her. Fra 2015 finner du disse opplysningene på statistikk-siden.