Stipender

NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus
Artikler om temaet

NSF-SPoR inviterer til skriveseminar på Metochi studiesenter, Lesbos, Hellas. Mai 2020

NSF-SPoR inviterer til skriveseminar for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Faggruppen arrangere årlige skriveseminar for våre medlemmer, som et medlemstilbud. På dette skriveseminaret kan vi tilby våre medlemmer veiledning, hjelp og støtte til å omarbeide oppgaver til artikler som egner seg for publisering.

Se vedlagte invitasjon (OBS: fortsatt ledige plasser)

Utlysning av stipend til NSF-SPoR medlemmer

Styret har i 2020 beslutte å prioritere stipend til medlemmer i faggruppen. 

Tilbud om skriveseminar 2019

NSF-SPoR og NAPHA inviterer til skriveseminar for sykepleiere innen psykisk helse og rus, i november og desember 2019. 

Se vedlagte invitasjon. 

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi 2019

NSFs årlige budsjett avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi 2018

Sentralt fagforum v/arbeidsutvalget (AU) deler hvert år ut fagurviklingsmidler. Etter hovedtildelingen av fagutviklingsmidler i juni, gjenstår en rest på vel 220 000 kroner. Dette er midler du kan søke!

NSF-SPoR sprer informasjon til medlemmer og nettverk med oppfordring om å søke restfagutviklingsmidler. Søknadsfrist er 15. november, og AU vil behandle søknadene i sitt møte 27. november. 

Se søknadsmal og utlysningsbrev med kriterier. 

MRK kriteriene og at eventuelle søknader skal vurderes og prioriteres av det sentrale styret i NSF-SPoR.


Søknaden sendes styret ved leder: espengrolland@gmail.com snarest muligEtter vurdering vil søkanden videresendes til AU.

 

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse

Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse utlyser et stipend på kr. 50.000.

Stipender

 

NSF-SPoR anbefaler våre medlemmer å søke NSF sentralt om stipend.

Se: www.nsf.no/kurs--og-konferansestotte

Tilbud om skrivekurs januar 2017

NAPHA i samarbeid med SPoR inviterer til skrivekurs for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Kurset egner seg for alle som har lyst til å skrive om sin egen praksis og dele dette med andre.

Se vedlagte invitasjon

Jan Kåre Hummelvoll – æresmedlem i SPoR

Styret i NSF SPoR vedtok på sitt styremøte i april 2014 å utnevne Jan Kåre Hummelvoll til æresmedlem i faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Marie Lysnes stipend 2013

Marie Lysnes stipend tildeles en sykepleier som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen av sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter.

Søknads frist 1. mai.

Psykiatrisk sykepleier May Bente Hagen ble tildelt stipend på kr 75 000 fra Marie Kristofa Lysnes’ stiftelse.

Stipendet ble på landskonferansen i Trondheim delt ut for andre gang.

Marie Lysnes arbeidet gjennom et langt liv for å heve kvaliteten på sykepleier-utdanningen og sykepleie innen det psykiske helsefeltet.Stipendet tildeles en sykepleier som arbeider eller planlegger å arbeide med et prosjekt som vil styrke utdannelsen av sykepleiere gjennom økte forskningsbaserte og kliniske innsikter og praktiske ferdigheter.

 May Bente Hagen har skrevet masteroppgaven: «Vold i nære relasjoner i lys av barnets rettigheter og statens ansvarsforpliktelser – en etisk analyse av den norske statens oppfyllelse av sine forpliktelser i forhold til art. 19 i Barnekonvensjonen

Hun planlegger nå å skrive en lærebok om miljøterapi i forhold til pasienter utsatt for vold i nære relasjoner i oppveksten, sammen med professor i psykisk helsearbeid, helseetikk, António Barbosa da Silva.

May Bente Hagen framholdt i sin takketale at behandling av psykiske lidelser som følge av vold i nære relasjoner er tilfeldig, og til dels mangelfull. Hun vil derfor bruke både kunnskap fra arbeid med masteroppgave, personlige erfaringer med vold, samt sine erfaringer som bruker av psykisk helsetjeneste til å skrive en lærebok som kan øke kunnskapen hos sykepleiere og andre som arbeider med mennesker som sliter med senskader etter vold i nære relasjoner.