Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP®)

Av Kathryn Mølstad, 18.09.2015

ICNP er en internasjonal terminologi utviklet for elektroniske informasjonssystemer og innholder: Sykepleiediagnoser, tiltak og resultater; et redskap for kvalitetssikring og strukturering av sykepleietjenestens dokumentasjon av helsehjelp. 

Hva er Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP)?

ICNP er et felles språk for sykepleietjeneste som beskriver sykepleiepraksis.  ICNP skal understøtte dokumentasjon av sykepleietjenestens helsehjelp ved å utvikle standarder for pasientgrupper og situasjoner på tvers av diverse områder i helsetjenesten. Dette vil bidra til kunnskapsbasert praksis, kontinuitet og pasientsikkerhet.

ICNP er oversatt til norsk -(klikk på English øverst på siden, velg Norwegian og få den norske versjonen).

ICNP gir:

  • EPJ-systemer som er pasient- og brukervennlig, som støtter arbeidsprosesser, og bidrar til pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis
  • Pasientbehandlingen og omsorgen får en gullstandard basert på utvikling av kunnskapsbaserte veiledende planer.

  • Dokumentasjon, kommunikasjon og informasjonsutveksling av høy kvalitet i et språk som pasientene forstår og som bidrar til kontinuitet.

  • Myndighetene og andre bruker statistikk hentet fra EPJ- systemer som bidrar til at det foreligger informasjon om sykepleietjenesten som påvirker praksis, utdanning, ledelse og politikk for hele helsetjenesten.  

  • Utveksling av helseinformasjon om sykepleietjenesten lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 ICNP inn i elektronisk pasientjournal(EPJ)

NSF mener at ICNP skal integreres i elektronisk pasientjournal (EPJ). ICNP er: fleksibel, dynamisk, helhetlig og pasientvennlig. Klinisk praksis vil kunne sammenlignes på tvers av kliniske praksisområder, pasientgrupper, geografi og/eller tid når helsehjelp dokumenteres ved bruk av ICNP.

NSF har som målsetting at ICNP integreres i sykepleietjenestens dokumentasjon av helsehjelp. Et felles nasjonalt språk (terminologi) vil øke pasientsikkerhet, kontinuitet og kvalitet og identifiserer sykepleietjenestens bidrag i tverrfaglige samarbeid i helsetjenesten.

I det pågående pilotprosjektet for utprøving av standardiserte kunnskapsbaserte planer og bruk av ICNP (se høyre side), er ICNP integrert i ACOS sitt elektroniske pasientjournalsystem for helse- og omsorgstjenesten i kommunene, CosDoc. Alle leverandører av elektroniske pasientjournalsystemer for helse- og omsorgstjenesten i kommunene har blitt invitert til å delta i prosjektet.

ICNP brukes også i PPS Cappelen Damm.