Arbeidstid

Om sykepleieres arbeidstid

Arbeidstiden er en viktig del av sykepleiernes arbeidsvilkår. Den enkeltes arbeidstidsordning har innvirkning på helse, styring av privatliv/fritid og den faglige kvaliteten i arbeidet.

  • Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for hvordan arbeidstiden kan organi­seres. Disse er basert på kunnskap om effekter for ansattes helse, velferd og sikkerhet. 
  • Reglene for arbeidstid og fritid kan fravikes ved avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt, men loven setter noen ytre rammer for hva en slik avtale kan inneholde.
  • Sykepleiernes arbeidstid er også regulert gjennom ulike bestemmelser i tariffavtaler/overenskomster.
Artikler om temaet

Arbeidstid tredelt turnus

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble det avtalt at de nye reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for de i tredelt turnus, skulle implementeres i tariffavtalene. Det betyr at en del sykepleiere vil få en kortere ukentlig arbeidstid avhengig av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen.

Uønsket deltid - rapporter

Partene ble i tariffoppgjøret 2008 enige om å nedsette et partsammensatt utvalg som skulle vurdere ulike sider av deltid.

Brosjyren ”Fra stykkevis og delt – til fullt og helt!” er laget i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Delta og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Fra stykkevis og delt – til fullt og helt! - partssammensatt utvalgsarbeid i Spekter

Brosjyren ”Fra stykkevis og delt – til fullt og helt!” er laget i samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Delta og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Arbeidsmiljøloven § 14-3 regulerer fortrinnsrett for deltidsansatte.

Kompensasjon for ubekvem arbeidstid og forskjøvet arbeidstid

Tariffavtalene gir særskilt kompensasjon for å jobbe ut over det som regnes for å være normalarbeidstid. Kompensasjonsordningene er ment å være et slags «plaster på såret» fordi arbeidstakeren må jobbe på ubekvemme tider av døgnet eller på spesielle dager i året da folk flest har fri. 

Søndagsarbeid

Arbeid på søn- og helgedager er som hovedregel ikke tillatt. Bestemmelsen må ses i sammenheng med reglene om at den ukentlige arbeidsfri så vidt mulig skal omfatte søndag og om rett til fri annenhver søndag.

Daglig og ukentlig fritid og pauser

Mennesket har behov for tilstrekkelig og regelmessig søvn og hvile for å ta seg inn igjen etter en arbeidsøkt. Arbeidsmiljøloven inneholder regler om daglig og ukentlig fritid og hvilepauser i løpet av arbeidsdagen.

Overtid

Med overtid menes i arbeidsmiljølovens forstand arbeid som strekker seg ut over lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Arbeidsmiljøloven setter klare begrensninger for bruk av overtid. Loven inneholder begrensninger både når det gjelder adgangen til å arbeide overtid og når det gjelder antall overtidstimer.

Nattarbeid

Nattarbeid er i arbeidsmiljøloven definert som arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.  Gjennom forskning er det påvist at arbeid om natten kan ha en rekke uheldige helsemessige konsekvenser.

Arbeidstidens lengde

Arbeidsmiljøloven fastsetter at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige 9 timer pr. dag og 40 timer i løpet av sju dager. For arbeidstakere som jobber i skift- eller turnusordninger er den alminnelige ukentlige arbeidstiden kortere.