Etiske dilemmaer

Illustrasjon av to helsepersonell som diskuterer etisk dilemma

Yrkesetiske dilemmaer

Etikk på 1-2-3

 • 1. Hva forstår vi med moral og etikk?

  Både moral og etikk handler om verdier og normer. Verdier er det du verdsetter; det som virkelig er viktig for deg. Normer er krav og føringer som er gitt i lover, forskrifter, regler mv.

  Vi kan si at:

  Moral er praksis. Det kommer til uttrykk i det vi gjør; i de verdier og normer vi praktiserer. Moralen har sin basis i hva vi oppfatter som godt eller ondt, rett eller galt, rettferdig eller urettferdig. Min moral vises f.eks. når jeg unnlater å presse pasienten til å ta livsnødvendige medisiner som han motsetter seg. Eller når jeg blir sittende ved sengen hos den døende pasienten, selv om andre pasienter og andre oppgaver krever meg.

  Etikk er refleksjon. Det kommer til uttrykk i vår refleksjon om hvorfor en handling er riktig; våre verdimessige argumenter for en handling. «Hvorfor er dette riktig? Hvordan kan jeg begrunne det?»

  For å fortsette på eksemplene i forrige avsnitt: Hva er mine etiske argumenter for at det var riktig ikke å tvinge pasienten til å ta de livsnødvendige medisinene som han motsatte seg å ta? Og hva var mine etiske argumenter for at det var riktig å bli sittende hos den døende pasienten, selv om det gikk på bekostning av andre pasienter og oppgaver jeg hadde et ansvar for?

  Man kan tenke seg moral som praksis og etikk som teori. Eller vi kan si at etikk er moralens teori.

  Etikk brukes om teorier som forklarer hva som er riktig eller galt, godt eller vondt, mens begrepet moral brukes for å forklare praktisk bruk av etikken.

  Moral handler som sagt om det praktiske livet og hvordan man lever i samspill med medmenneskene, og hvilke verdier man ønsker å leve etter. Kort sagt viser moral hvilket menneskesyn man har.

 • 2. Hva er et etisk problem?

  Etiske problem har noen typiske kjennetegn:

  • Avgjørelsen som skal fattes oppleves som viktig av de involverte
  • Det er (betydelig) usikkerhet/tvil om hva som er riktig avgjørelse
  • Det er ulike, kanskje direkte motstridende, interesser her
  • Det er et dilemma; ingen av alternativene framstår som åpenbart bedre enn andre, du må ofte velge mellom to onder

  Et etisk problem formuleres ofte som et normativt spørsmål: «Skal jeg…?» «Må jeg….?» «Bør jeg….?»

  Vi kan i hovedsak argumentere på tre måter i drøfting av  et etisk problem:

  • NORM-argumentasjon: Det avgjørende er at handlingen skal være i samsvar med normen
  • SINNELAGS-argumentasjon: Det avgjørende er den handlende personens holdning og væremåte
  • KONSEKVENS-argumentasjon: Det avgjørende er at resultatet av handlingen gir (stor) positiv effekt

 • 3. Sykepleiernes etikkgrunnlag

  De etiske retningslinjene for sykepleiere i Norge, som stort sett samsvarer med de internasjonale retningslinjene, er en svært viktig norm.

  Våre retningslinjer bygger blant annet på omsorgsetikk. I stedet for vektlegging av regler og prinsipper, vektlegger omsorgsetikk verdier som medfølelse og omtanke; det er omsorgen og ansvaret for pasienten som er i fokus. Omsorgsetikken legger vekt på relasjonen mennesker imellom og ansvaret man har for hverandre.

  Men også de fire bioetiske prinsipper er gitt betydning i sykepleie.  Ofte kommer en langt i å kaste lys over en etisk ladet situasjon ved å se på hvordan hvert prinsipp er involvert i situasjonen. Man skal handle ut fra en riktig spesifisering og balansering av de fire prinsippene: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke skade, og rettferdighet.

  Også flere lover gir viktige normer for sykepleiere i etiske drøftinger, bl.a. helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Nyttige veier videre