Fag, ledelse, utdanning og forskning

Landsgruppen av helsesykepleiere er opptatt av faget, ledelse, helsesykepleierutdanningen og forskning på vårt fagfelt. Fagfeltet vårt er stort og skal favne bredt. Her kan du lese mer om de ulike fagområder og de ulike utvalgene vi har i LaH.

Lederutvalget

Generalforsamlingen i 2023 vedtok å reetablere Lederutvalget i Landsgruppen av helsesykepleiere NSF. Formålet er å styrke LaH NSFs arbeid innen ledelse.

Lederutvalget jobber på oppdrag fra LaH NSF sentralstyre, og bygger på foreliggende vedtekter og handlingsplaner for LaH. Leder av lederutvalget skal være bindeleddet mellom ledere av tjenesten og sentralstyret.

Dette skal styrke kvaliteten i tjenesten for brukerne, effektiv ressursutnyttelse og bærekraftige helsetjenester gjennom å:

• Bidra til bevisstgjøring og utvikling av lederrollen i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

• Bidra til motiverte og engasjerte ledere som har kunnskap om ledelse og utvikling av faget og tjenesten

• Arbeide for likeverdig ledelse av tjenesten i landets kommuner

• Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av kunnskapsbasert praksis.

Utvalget skal bidra til styrkning av lederrollen i helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom

Lederutvalget planlegger og gjennomfører årlig lederpresymposium i forbindelse med helsesykepleierkongress.

Utarbeide innstilling til årets leder til sentralstyret basert på nominasjoner og presenterer utmerkelsen av årets leder på kongress.

Utvalget består av 3 medlemmer. Sentralstyret utnevner et styremedlem til leder av utvalget. De to andre medlemmene skal inneha lederstilling og velges på LaH NSFs generalforsamling for 2 år, med mulighet for gjenvalg.

Nåværende lederutvalg er Camilla Rørtveit, Mona Eggestad Fiskvik og Tone Dervo (leder).

Kontakt: Tone.dervo@alta.kommune.no

Merk e-post i emnefeltet med "Lederutvalget LaH"

Forskning- og utdanningsutvalget

LaH har et eget utdanningsutvalg. Formålet er å styrke LaH NSF`s arbeid innen forskning og utdanning med vekt på å:

 • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av kunnskapsbasert praksis
 • Bidra med etablering, utvikling og evaluering av helsesykepleierutdanningene
 • Forsknings- og utdanningsutvalget jobber på oppdrag fra LaH NSF sentralt. Arbeidet i utvalget skal bygge på foreliggende vedtekter og handlingsplaner for LaH. Utdanningsutvalget skal også være et bindeledd mellom sentralstyret og helsesykepleieutdanningene i Norge.

  Forsknings- og utdanningsutvalget skal ha en rådgivende rolle ovenfor sentralt styre i LaH NSF i utdanningsfaglige saker ved å: utrede og forelegge saker som styret har delegert til utdanningsutvalget. Fremme og arbeide med egne saker innen forskning/utdanning. Holde seg orientert om NSFs utdanningspolitikk. Bidra med innspill og høringer i utdanningspolitiske saker.

  FoU utvalget skal også jobbe med å fremme informasjonsarbeidet til LaH NSF gjennom nasjonale og internasjonale interessegrupper i saker som angår utdanning, fagutvikling og forskning. Opprettholde kontakt med utdanningsinstitusjoner som utdanner helsesykepleiere, og ved behov være rådgivende ovenfor den enkelte utdanningsinstitusjon.

  FoU utvalget har ansvar vurdering av postere og posterpresentasjoner på helsesykepleierkongressen. Søke midler til fagutvikling etter avtale med sentralstyre i LaH NSF. Lage idebank på tema/problemstillinger til master og doktorgrader.

  Utvalget består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Sentralstyret utnevner et styremedlem til leder av utvalget. To medlemmer og vara velges på LaH NSFs generalforsamling for 2 år, med mulighet for gjenvalg.

  Nåværende medlemmer i FoU utvalget er Dagny-Elise Ulvøy (leder), Lisbeth Valla, Solveig Bae Nordal og Runa Anneli Andersen (vara)

  Kontakt: dagny-elise.ulvoy@askoy.kommune.no

  Merk e-posten i emnefeltet med "FoU LaH".

  Helsesykepleierutdanningen

  Helsestasjon 0-5 år

  Helsestasjonstjenesten i Norge er et lovpålagt, universelt og lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle gravide, barn og deres foreldre. Helsestasjonen har lange tradisjoner, og de første helsestasjonene kom for over 100 år siden.

  Formålet med helsestasjonstjeneste er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, samt å forebygge sykdom og skader. Helsestasjonen skal bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår, god helse, opplevelse av mestring, og gi tilbud om veiledning, råd og støtte.

  Skolehelsetjenesten

  Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. ​Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring og å øke elevenes helsekompetanse. Skolehelsetjenesten tilbyr både individuell oppfølging og universelle tiltak. Tilgjengelighet er viktig, og ingen trenger henvisning for å ta kontakt med tjenesten.

  Helsestasjon for ungdom

  Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til ungdom. På HFU kan ungdom få veiledning om prevensjon og seksuell helse, og hjelp innenfor psykisk helse og andre helsespørsmål. Alle kommuner skal ha et tilbud til ungdom, enten i egen kommune eller i samarbeid med andre kommuner.

  Nasjonalt nettverk for helsesykepleiere som tar PhD

  Nettverk for helsesykepleiere som tar PhD
  Medlemmer av nettverket i 2023

  Nettverket ble etablert høsten 2021 og første møte ble arrangert på Zoom 26.11.21. Initiativtakere er Astrid Midtsund (OsloMet) og Bente Høgmo (UiS).

  Nettverket teller i dag hele 17 stipendiater og vi har deltakere med fra Tromsø, Harstad, Ålesund, Bergen, Stavanger, Lindesnes, Porsgrunn og Oslo.

  Vi møtes digitalt ca. annenhver mnd. og har hatt ett treff fysisk i desember 2022 hvor det ble arrangert «Shut up and write!» skriveseminar og julebord.

  Hensikten med etableringen av nettverket var å få en oversikt over og samle helsesykepleiere som er stipendiater. Vi bruker nettverket til:

  • Erfaringsutveksling
  • Være et sted hvor vi kan dele «gleder og sorger», opp og nedturer knyttet til stipendiatlivet
  • Et sted hvor vi kan søke råd, hjelp og støtte hos hverandre
  • Skape en arena hvor det er rom for både faglige og sosiale treff
  • En mulighet til å knytte kontakter og skape nye nettverk, skrive kronikker og faglige innlegg sammen – fokus på å stimulere hverandre til å være bidragsytere i det offentlige ordskiftet

  S­mittevern

  Smittevern og vaksinering har i alle år vært en viktig del av helsesykepleiers kompetanseområde. Helsesykepleiere har en viktig rolle i Barnevaksinasjonsprogrammet og forebygging av smitte. I 2020 så vi i stor grad viktigheten av denne kompetansen i forbindelse med Covid-19-pandemien.

  Materiell

  Plakater til skolehelsetjenesten

  Ordskyer som kan brukes som enkel informative plakater som gir elevene eksempler på hva de kan snakke med helsesykepleier om. De viser på en tydelig og enkel måte bredden i tema!

  Mer er ikke alltid bedre

  Veiledningsmateriell