Fag, utdanning og forskning

Landsgruppen av helsesykepleiere er opptatt av faget, helsesykepleierutdanningen og forskning på vårt fagfelt. Fagfeltet vårt er stort og skal favne bredt.

Forskning- og utdanningsutvalget

LaH har et utdanningsutvalg. Sentralstyremedlem Hanne Nissen Bjørnsen leder utvalget og representerer oss i helsesykepleierutdanningen. Hun kan kontaktes ved spørsmål og innspill som handler om helsesykepleierutdanningen.

Kontakt: hanne.n.bjornsen@ntnu.no

Merk e-posten i emnefeltet med "FoU LaH".

Helsesykepleierutdanningen

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonstjenesten i Norge er et lovpålagt, universelt og lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle gravide, barn og deres foreldre. Helsestasjonen har lange tradisjoner, og de første helsestasjonene kom for over 100 år siden.

Formålet med helsestasjonstjeneste er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, samt å forebygge sykdom og skader. Helsestasjonen skal bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår, god helse, opplevelse av mestring, og gi tilbud om veiledning, råd og støtte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. ​Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring og å øke elevenes helsekompetanse. Skolehelsetjenesten tilbyr både individuell oppfølging og universelle tiltak. Tilgjengelighet er viktig, og ingen trenger henvisning for å ta kontakt med tjenesten.

Fagressurser

Hvordan hjelper vi gutta?

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til ungdom. På HFU kan ungdom få veiledning om prevensjon og seksuell helse, og hjelp innenfor psykisk helse og andre helsespørsmål. Alle kommuner skal ha et tilbud til ungdom, enten i egen kommune eller i samarbeid med andre kommuner.

Nasjonalt nettverk for helsesykepleiere som tar PhD

Nettverk for helsesykepleiere som tar PhD
Medlemmer av nettverket i 2023

Nettverket ble etablert høsten 2021 og første møte ble arrangert på Zoom 26.11.21. Initiativtakere er Astrid Midtsund (OsloMet) og Bente Høgmo (UiS).

Nettverket teller i dag hele 17 stipendiater og vi har deltakere med fra Tromsø, Harstad, Ålesund, Bergen, Stavanger, Lindesnes, Porsgrunn og Oslo.

Vi møtes digitalt ca. annenhver mnd. og har hatt ett treff fysisk i desember 2022 hvor det ble arrangert «Shut up and write!» skriveseminar og julebord.

Hensikten med etableringen av nettverket var å få en oversikt over og samle helsesykepleiere som er stipendiater. Vi bruker nettverket til:

  • Erfaringsutveksling
  • Være et sted hvor vi kan dele «gleder og sorger», opp og nedturer knyttet til stipendiatlivet
  • Et sted hvor vi kan søke råd, hjelp og støtte hos hverandre
  • Skape en arena hvor det er rom for både faglige og sosiale treff
  • En mulighet til å knytte kontakter og skape nye nettverk, skrive kronikker og faglige innlegg sammen – fokus på å stimulere hverandre til å være bidragsytere i det offentlige ordskiftet

S­mittevern

Smittevern og vaksinering har i alle år vært en viktig del av helsesykepleiers kompetanseområde. Helsesykepleiere har en viktig rolle i Barnevaksinasjonsprogrammet og forebygging av smitte. I 2020 så vi i stor grad viktigheten av denne kompetansen i forbindelse med Covid-19-pandemien.

Materiell

Plakater til skolehelsetjenesten

Ordskyer som kan brukes som enkel informative plakater som gir elevene eksempler på hva de kan snakke med helsesykepleier om. De viser på en tydelig og enkel måte bredden i tema!

Mer er ikke alltid bedre

Veiledningsmateriell