Bli medlem og medlemsfordeler

Dine medlemsgoder

 • Tilhørighet til en lokal faggruppe i fylket
 • Mulighet til å melde inn saker og delta på generalforsamling og dermed påvirke Helsesykepleiernes satsningsområder. 
 • Stemmerett ved valg av styremedlemmer lokalt og sentralt.
 • Mulighet til å nominere helsesykepleier til årlige utmerkelser
 • Medlemspris på lokale fagdager og årlig helsesykepleierkongress
 • Bistand i arbeidet med å skrive fagartikler
 • Et sted å ta kontakt for råd og veiledning i daglige saker

Hva brukes medlemskontingent til?

Medlemskontingenten dekker en leder i 100% stilling, fagrådgiver i 100% engasjementstilling og administrasjonskonsulent i 60% stilling. De jobber med dette:

 • Daglig drift av faggruppen med nesten 4000 medlemmer inkludert sentralt styre og 19 lokale grupper
 • Rigging av NSFs største årlige fagkongress hvert år, helsesykepleierkongressen
 • Koordinering av helsesykepleiers bidrag i sentrale arbeidsgrupper og deltakelse en på en rekke arenaer
 • Daglige henvendelser fra helsesykepleiere, samarbeidspartnere, politikere, myndigheter og media
 • Oppfølging av utvalg nedsatt av LaH NSF
 • Helsesykepleiers stemme i fag- og samfunnspolitisk påvirkning gjennom formelle og uformelle møter, høringer mm.
 • Undervisning og samarbeid med utdanningene
 • Administrering av nettsider og facebook for oppdatert info på fagfeltet.
 • Skape møteplass for fag‐ og kunnskapsutvikling
 • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet
 • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap
 • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet
 • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen
  NSFs fag‐ og  helsepolitiske prioriteringer
 • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde
 • Fremme folkehelsearbeidet og ta opp til behandling aktuelle spørsmål som vedrører helsesykepleiertjenesten
 • Tilføre NSFs organisasjonsledd vår faglige ekspertise
 • Være bindeledd mellom NSFs ledelse og LaH NSFs medlemmer

Fagstipend

Helsesykepleiernes fagstipend skal stimulere til fagutvikling og forskning innen helsesykepleierfaget, fremme kvaliteten på helsesykepleierfaget og helsesykepleiertjenester, videreformidle kunnskaper og stimulere til samarbeid mellom helsesykepleiere, og samarbeid på tvers av faggrenser.

 • Helsesykepleiernes styre avsetter årlig en sum på kroner 50.000 til stipend (jfr. styrevedtak 2016)
 • Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom styret finner det hensiktsmessig

Formål:

 • Stimulere til fagutvikling og forskning innen helsesykepleierfaget
 • Fremme kvaliteten på helsesykepleierfaget og helsesykepleiertjenester
 • Videreformidle kunnskaper
 • Stimulere til samarbeid mellom helsesykepleiere, og samarbeid på tvers av faggrenser

Faglige kriterier:

 • Prosjektet det søkes støtte til, skal være et helsesykepleierfaglig utviklingsarbeid i forhold til brukere av helsesykepleiertjenester
 • Prosjektene/aktivitetene det søkes om midler til må ha overføringsverdi ut over søkers arbeidssted

Generelle kriterier og retningslinjer for tildeling av LaHs fagstipend:

 • For tildeling av stipend, stilles det krav om sammenhengende medlemskap i Helsesykepleierne siste 3 år før søknad sendes.
 • Søknad om stipend skal inneholde formål, kort beskrivelse av prosjektet/aktiviteten, tidsplan og kostnadsoversikt.
 • Stipend innebærer tilbakerapporteringsplikt med tidsfrist i henhold til inngått avtale ved tildeling.
 • Stipend vurderes av helsesykepleiernes styre og/eller sakkyndig komite.
 • Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling.
 • Avslag kan ikke ankes, og det gis ingen begrunnelse for avslaget.
 • Helsesykepleierne forbeholder seg retten til å legge prosjektene tilgjengelig på sine hjemmeside.
 • Midlene skal, helt eller delvis, tilbakebetales til Helsesykepleierne dersom mottakeren ikke følger den plan som ble godkjent ved tildeling.

Søknadsfrist er 1.juni hvert år. Send inn til oss på lah@nsf.no

Støtte til fagutvikling

Som medlem kan du søke om støtte hos NSF til å delta på fagdager, kurs, konferanser og kongresser.