Er det forsvarlig drift å ha flere tusen ledige vakter?

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Plikt til forsvarlighet:

«Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.»

Det er på tide å få en bemanningsnorm som er forpliktende. Det holder tydeligvis ikke at det er en tydelig føring i lov om spesialisthelsetjenesten at RHF-ene plikter å drive forsvarlig.

I en helt uoffisiell undersøkelse utført av NSFLIS ble det avdekket at vi har flere tusen ledige vakter i vårt langstrakte land, og at det er flere av våre kolleger som ikke kan ta ferie i sommer.

Riksrevisjonen bekreftet våre varsler og rapporter om at det er store bemanningsutfordringer i alle HF-ene. Det ble også dokumentert at 18 % av de ansatte ikke er intensivsykepleiere, og at så mange som halvparten av våre avdelinger har ubesatte stillinger.

Problematikken ble dekket av VG hvor flere hovedtillitsvalgte uttalte seg om situasjonen. Det er fasinerende hvor ulikt ledige vakter oppfattes av ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Høie svarer på spørsmål om saken:

"Jeg har ikke fått noe varsel om at de ikke har kontroll på situasjonen. Det er viktig å holde kontrollen på smitteutviklingen og sørge for lav belastning på sykehusene."

Det viser viktigheten av å si i fra både høyt, tydelig og klart.