Jeg vil bli leder

Sykepleiere har alltid tatt ansvar for ledelse av eget fag.

Hvorfor bli leder

Man hører ofte om alle utfordringene man har som leder, det er likevel viktig å huske på at stort sett alle som er ledere ønsker å være ledere, og det er det mange grunner til!

Ledere oppgir at det er gøy å være leder, det er en kjempespennende jobb hvor man har stor innflytelse og mulighet til å være med å påvirke og ta beslutninger.
Du får en dypere og mer inngående kunnskap til hvordan helse- og omsorgtjenesten viker, og det er en mulighet til å være med å forme både tilbudet til pasienter, men ikke minst være med å skape en arbeidsplass og et arbeidsmiljø for andre.

Ledere som har vært ledere en stund kan ha gode råd og tips til deg som går med en leder i magen:

 • Vær engasjert og motivert
 • Vær deg selv
 • Sørg for å skaffe deg lederveiledning
 • Knytt til deg et ledernettverk du kan hente råd og støtte hos
 • Just do it!

Hvordan bli leder

Sykepleiere har alltid tatt ansvar for ledelse av eget fag. Sykepleiere kvalifiserer seg til ledelse av tverrfaglige team i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, gjennom grunnutdanning, kliniske videreutdanninger og lederutdanninger.
Det er ingen spesifikke kvalifikasjonskrav for å bli leder i helse- og omsorgssektoren. NSF mener derimot at sykepleietjenesten skal ledes av sykepleiere.

I flere studier kommer det frem at mange sykepleiere har en dobbel fagkompetanse med både lederutdanning og sykepleierutdanning, og ofte også klinisk videreutdanning i sykepleie. Dette kan du lese mer om i Lederundersøkelsen 2021, Agenda Kaupang (PDF).

Flere høyskoler og universitet har etablert lederutdanninger innenfor helse. Mange helseforetak har egne lederprogram.

 • BI tilbyr en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.
 • NSF tilbyr lederutviklingsprogrammet Leadership for Change.
 • ICN Global Nursing Leadership Institute tilbyr et strategisk lederprogram for sykepleiere i topplederstillinger.

Dersom du har lyst å bli sykepleierleder, snakk med andre ledere. Meld interesse til din egen leder. Det er flere virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som har lederutviklingsprogram og satser på å utvikle ledere. Til slutt er det bare å si, søk på stillinger og prøv om det er noe for deg!

Ny som leder

Å være ny leder kan være utfordrende og krevende, enten man har byttet fra en lederjobb til en annen, eller det er din første lederjobb.

I den nye jobben har du nye forventninger, nye kollegaer og en ny rolle som skal fylles. Du skal bli kjent med medarbeiderne dine og i tillegg skal du også bli kjent med organisasjonen. Enten fordi det er en ny organisasjon, eller fordi du har en ny rolle i samme organisasjon.

Det er skrevet mye om hvordan man kan lykkes som ny leder. Her har vi samlet noen råd som kan bidra til å gjøre den første tiden som ny leder litt enklere for deg.

Finn en god rådgiver eller mentor

En rådgiver eller mentor kan støtte, gi råd og utfordre deg i ditt lederskap. Med denne kan du diskutere krevende situasjoner og hvordan du kan utøve ditt lederskap. Mentoren kan hjelpe deg med å prioritere. Dette er også tema du kan snakke med din nærmeste leder om, men mange finner en ekstra støtte i å kunne ha en som er litt utenforstående i tillegg.

Gjør forventningsavklaringer

Så raskt som mulig bør du gjøre forventningsavklaringer. Både med nærmeste leder og øvrig ledelse, men også til medarbeiderne du skal lede. Å få klarhet i hvilke forventninger de ulike har til deg kan være med på å klarhet i rollen din. I tillegg så kan det være fint å avklare urealistiske forventninger. Forventningsavklaringen bør også omhandle dine forventninger til både medarbeidere og nærmeste leder.

Bruk tid til å være ny og til å reflektere

De aller fleste vil ha forståelse for at du er ny som leder. Å være leder er en travel stilling. Det er mange oppgaver som skal løses og mange medarbeidere som gjerne vil ha mye av din tid. Det er viktig å sette av tid til å reflektere. Si ifra at dette må jeg tenke over, dette er nytt for meg, for å kunne ha mulighet til å reflektere og finne ut av hva som er riktig å gjøre.

Finn din nye rolle

Du har fått jobben fordi du er dyktig! I den nye jobben skal du kanskje ikke gjøre det du har gjort tidligere, men du skal ta med deg alle dine erfaringer. Hvis du nå leder det som tidligere var dine kolleger, vil du gå fra å være en av dem, til å bli den de snakker om. Dette er helt naturlig, og følger med rollen.

For alle er det viktig å få anerkjennelse, men det er spesielt viktig å få dette av sin leder. Gi medarbeiderne dine ros for god innsats og konstruktive tilbakemeldinger.

Lytt mer enn du prater, det vil kunne føre til at medarbeiderne føler seg verdsatt. Godta at du ikke alltid er den smarteste. Du trenger ikke kunne alt og du behøver ikke være feilfri. Du skal lede og forvalte kompetansen og kunnskapen som eksisterer i din avdeling/arbeidsplass.

Å være leder betyr at du skal jobbe gjennom medarbeiderne dine. Du lykkes gjennom å gjøre medarbeiderne dine gode. Å få tillit fra de ansatte og vise dem at du bryr deg om dem, vil være avgjørende for å lykkes som leder.

Balanser og prioriter tiden og oppgavene dine

Som leder skal du være lojal for beslutninger og tiltak som kommer fra ledelsen over deg, samtidig som du skal være en god leder for dine medarbeidere. Medarbeiderne dine forventer at du er på deres side og taler deres sak. Dette kan være en vanskelig balansegang. Det kan hjelpe å lage en plan for hva du ønsker å få til som leder, og prioritere deretter.

Et hjelpemiddel til å prioritere kan være å dele oppgavene dine inn i

 • viktig og haster
 • mindre viktig, men haster
 • viktig, men haster ikke
 • uviktig og haster ikke
Prioriteringsskjema fra Idébanken
Kilde: Idébanken

Planlegg opplæringstiden og videre lederutvikling

Det er ofte mye nytt å sette seg inn i. Prøv å få en oversikt over alt som er ukjent og nytt og lag en plan på hvordan du skal få satt deg inn i nye oppgaver og ny kunnskap. Noe kan du gjøre på egenhånd, andre ting er du kanskje avhengig av andre for å få til. Vær åpen og aksepter at det er mye nytt å lære.

Husk at en viktig lederegenskap er å delegere, det er kanskje ikke du som skal utføre alle oppgavene selv om du har ansvar for dem.

Husk også at for å lede andre på en god måte må du også klare å lede deg selv. Det er viktig at du er åpen for utvikling. Delta på kurs, konferanser, lederutvikling eller ta mer utdannelse.

De beste lederne er ofte de som har et ønske om å bli bedre og det er ofte de beste lederne som ønsker å lære mer.

Mentorprogram

– et pilotprogram for sykepleierledere innen psykisk helse og rus feltet

Mentorprogrammet har vært gjennomført knyttet til NSFs satsning på psykisk helse og rus. Prosjektet ble gjennomført over 10 måneder høsten 2021 og våren 2022. Programmet har gitt et tilbud til 10 sykepleiere i lederposisjoner med blant annet mål om:

 • å fritt kunne diskutere og reflektere over utøvelse av lederfunksjonen
 • å gi rom for erfaringsdeling for å sikre god oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø
 • åpen refleksjon over hvordan ledelse kan bidra til måloppnåelse med betydning for egen lederposisjon, ledelse og virksomhet
 • overføring og deling av kunnskap, innsikt, utvide erfaringer og økt kompetanse relatert til lederfunksjonen

Om mentorordning

Mentordningen er en samarbeidsrelasjon mellom mentor og deltaker (adept), hvor objektivitet, ansvar, ærlighet, tillit og konfidensialitet er avgjørende. Mentors oppgave er å hjelpe og støtte adept i egen læring for å utvikle lederferdigheter, øke prestasjoner, maksimere sitt potensial og gjøre vedkommende i stand til å bli den lederen som han/hun ønsker å være.

Evalueringen

Pilotprosjektet er evaluert med svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne og har hatt følgeforskning. Artikler vil bli publisert i løpet av høsten 2022 og våren 2023.

Det er ikke tatt stillingen om mentorordningen vil bli videreført.

Les mer om mentorordningen på NSFs kunnskapsportal psykisk helse, rus og avhengighet.

Veier videre