Jeg vil bli leder

Sykepleiere har alltid tatt ansvar for ledelse av eget fag.

Hvorfor bli leder

Man hører ofte om alle utfordringene man har som leder, det er likevel viktig å huske på at stort sett alle som er ledere ønsker å være ledere, og det er det mange grunner til!

Ledere oppgir at det er gøy å være leder, det er en kjempespennende jobb hvor man har stor innflytelse og mulighet til å være med å påvirke og ta beslutninger.
Du får en dypere og mer inngående kunnskap til hvordan helse- og omsorgtjenesten viker, og det er en mulighet til å være med å forme både tilbudet til pasienter, men ikke minst være med å skape en arbeidsplass og et arbeidsmiljø for andre.

Ledere som har vært ledere en stund kan ha gode råd og tips til deg som går med en leder i magen:

 • Vær engasjert og motivert
 • Vær deg selv
 • Sørg for å skaffe deg lederveiledning
 • Knytt til deg et ledernettverk du kan hente råd og støtte hos
 • Just do it!

Hvordan bli leder

Sykepleiere har alltid tatt ansvar for ledelse av eget fag. Sykepleiere kvalifiserer seg til ledelse av tverrfaglige team i alle deler av helse- og omsorgstjenesten, gjennom grunnutdanning, kliniske videreutdanninger og lederutdanninger.
Det er ingen spesifikke kvalifikasjonskrav for å bli leder i helse- og omsorgssektoren. NSF mener derimot at sykepleietjenesten skal ledes av sykepleiere.

I flere studier kommer det frem at mange sykepleiere har en dobbel fagkompetanse med både lederutdanning og sykepleierutdanning, og ofte også klinisk videreutdanning i sykepleie. Link til rapport og statistikk

Flere høyskoler og universitet har etablert lederutdanninger innenfor helse. Mange helseforetak har egne lederprogram.

 • BI tilbyr en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.
 • NSF tilbyr lederutviklingsprogrammet Leadership for Change.
 • ICN Global Nursing Leadership Institute tilbyr et strategisk lederprogram for sykepleiere i topplederstillinger.

Dersom du har lyst å bli sykepleierleder, snakk med andre ledere. Meld interesse til din egen leder. Det er flere virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som har lederutviklingsprogram og satser på å utvikle ledere. Til slutt er det bare å si, søk på stillinger og prøv om det er noe for deg!

Mentorprogram

– et pilotprogram for sykepleierledere innen psykisk helse og rus feltet

Mentorprogrammet har vært gjennomført knyttet til NSFs satsning på psykisk helse og rus. Prosjektet ble gjennomført over 10 måneder høsten 2021 og våren 2022. Programmet har gitt et tilbud til 10 sykepleiere i lederposisjoner med blant annet mål om:

 • å fritt kunne diskutere og reflektere over utøvelse av lederfunksjonen
 • å gi rom for erfaringsdeling for å sikre god oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø
 • åpen refleksjon over hvordan ledelse kan bidra til måloppnåelse med betydning for egen lederposisjon, ledelse og virksomhet
 • overføring og deling av kunnskap, innsikt, utvide erfaringer og økt kompetanse relatert til lederfunksjonen

Om mentorordning

Mentordningen er en samarbeidsrelasjon mellom mentor og deltaker (adept), hvor objektivitet, ansvar, ærlighet, tillit og konfidensialitet er avgjørende. Mentors oppgave er å hjelpe og støtte adept i egen læring for å utvikle lederferdigheter, øke prestasjoner, maksimere sitt potensial og gjøre vedkommende i stand til å bli den lederen som han/hun ønsker å være.

Evalueringen

Pilotprosjektet er evaluert med svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne og har hatt følgeforskning. Artikler vil bli publisert i løpet av høsten 2022 og våren 2023.

Det er ikke tatt stillingen om mentorordningen vil bli videreført.

Les mer om mentorordningen på NSFs kunnskapsportal psykisk helse, rus og avhengighet.

Veier videre