Vårt politiske arbeid innen ledelse

Vi jobber for at sykepleierledere skal ha rammevilkår som gjør det mulig å skape gode arbeidsplasser og gode tjenester for pasienter, brukere og pårørende.

Vårt hovedmål er at sykepleietjenesten skal ha en organisering, lederstruktur og rammevilkår for sykepleierledere som fremmer god kvalitet, god ressursutnyttelse, koordinerte og utviklende tjenester, og som gir gode fagmiljøer for studenter, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Vi jobber for at sykepleiere skal lede eget fag og sykepleietjenesten, og ha lederansvar på alle nivå i helsetjenesten. Vi vil at våre sykepleierledere skal ha rammevilkår for å utøve god ledelse og slik bidra til en faglig forsvarlig, samordnet og effektiv helsetjeneste av høy kvalitet.

 • Mer enn 6000 sykepleiere jobber som leder i helse- og omsorgstjenesten.
 • De fleste har formell lederutdanning og lang erfaring som sykepleiere.
 • Et stort flertall har en eller flere videreutdanninger innenfor sykepleie.
 • De fleste har ansvar for både økonomi, personell og fag.
 • Mange har ansvar for et stort antall ansatte.

Faget i front

NSF skal gå foran for sykepleiernes samfunnsoppdrag; å bidra til å skape gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Vi har i denne landsmøteperioden valgt en strategi som vi har kalt Faget i front.

Det betyr at vi kan påvirke makthaverne i samfunnet som aktiv samfunnsaktør i et demokrati, synlig i media og som oppsøker politikere og byråkrater. Det kan vi gjøre med gode argumenter fulle av fakta, kunnskap og verdier. Vi må i større grad underbygge argumenter med fakta, bruke vår faglighet og kunnskap om pasientbehandlingen inn i argumentasjonen.

Faget i front betyr at du som sykepleier og som leder - skal fronte sykepleieperspektivet. Den jobben du gjør, og de beslutningene du tar, skal være basert på kompetanse innen sykepleiefaget. Som leder har du et stort ansvar. Men du har også en gyllen mulighet. Du er eksperten – ingen andre kan gjøre det du kan.

Du får ikke alltid gehør for dine krav og forventninger. Men du kan alltid argumentere sykepleiefaglig. Du kan sette faget i front.

Se Lill Sverresdatter Larsen snakke om faget i front og vår ledersatsing her:

Utfordringer og mulige løsninger

Flere ledere innen sykepleietjenesten opplever utfordringer knyttet til blant annet lønn, tidspress, ensomhet, lojalitet, og beslutningsmyndighet og ansvar.

Vi har spurt ledere hva disse utfordringene konkret går ut på, hvordan de løser dem, og hvilke forventninger de har til NSF som sin organisasjon. Her kan dere se hva lederne svarer, og hvordan NSF jobber med disse utfordringene.

Bruk filmene for å få tips og råd til hvordan du kan løse noen av de utfordringene du har som leder. Filmene gir også et innblikk i noe av det arbeidet NSF gjør for å bedre rammevilkår og arbeidsforhold for ledere.

NSFs ledersatsing

Vi jobber med ledelse på mange områder, blant annet:

NSF innhenter informasjon om hvordan det er å være leder i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Dette gjør vi blant annet gjennom dialog med medlemmene, eller ved bruk av forskningsrapporter, både bestilt av NSF eller andre aktører. Denne informasjonen bruker vi for å påvirke politisk og gjennom det forsøke å sette ledelse på dagsorden.

 • Politisk påvirkning

Vi formidler våre syn på ledelse og organisering i aktuelle saker og prosesser i Storting og regjering, helseforetak og kommuner. Dette gjør vi gjennom møter med aktuelle beslutningsmyndigheter og:
- Innspill til statsbudsjettet
- Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan og andre meldinger til Stortinget
- Dialog med arbeidsgiverorganisasjoner og administrative enheter
- Høringssvar til regionale utviklingsplaner
- Innspill til oppdragsdokumentet til regionale helseforetak
- Innspill til aktuelle høringer
- Deltakelse i og innspill til ulike utvalg
- Innspill om konkrete saker i ulike medier

Kurs og konferanser

NSF arrangerer mange kurs og konferanser for ledere. Her gir vi opplæring, påfyll av kunnskap, tips, råd og gode eksempler fra andre ledere som kan gi inspirasjon og gjøre lederrollen enklere håndterbar. Hvert år arrangerer vi både nasjonale og regionale lederkonferanser.

Hvert fjerde år arrangerer vi prekonferanser i tilknytning til sykepleierkongressen. Vi har også temabaserte kurs som arrangeres med jevne mellomrom. Disse kan handle om finansieringssystem, arbeidstid, kriseledelse o.l.

Lederutviklingsprogram Leadership for Change (LFC)

Programmet strekker seg over ett år, har 30 plasser og er gratis for NSF-medlemmer. Programmets hovedmål er å styrke sykepleieres lederskap.

LFC har som formål å styrke sykepleiere til å:

 • være engasjerte ledere i utviklingen innen fag- og helsepolitikk
 • være effektive og dynamiske ledere
 • styrke sykepleierprofesjonens bidrag til utvikling i endringstider
 • opprettholde og videreutvikle egen lederkompetanse og identifisere, utvikle og støtte neste generasjons sykepleieledere

NSF viderefører samarbeidet med International Council of Nurses (ICN) om gjennomføring av lederutviklingsprogrammet.

Programmet er internasjonalt forankret og innført i nærmere 60 land. Det er tilpasset nasjonale og lokale forhold, men bygger på flere prinsipper og strategier som er felles.

Programmet består av tre workshops, samt selvstudier og gruppeaktiviteter. Deltakerne forventes å gjennomføre et gruppebasert forbedringsarbeid i løpet av det året som programmet varer.

Lederutviklingsprogrammet har vært gjennomført 3 ganger i Norge, sist 2022-2023.

Kunngjøring av nytt kull med mulighet for å søke opptak var april 2024, med oppstart første workshop august 2024.

Lederutviklingsprogram Global Nursing Leadership Institute (GNLI)

Det innovative og anerkjente Global Nursing Leadership Institute (GNLI) arrangerer et strategisk politisk lederprogram i regi av International Council of Nursing (ICN). Målet er å styrke deltakernes politiske forståelse og innflytelse. GNLI ser sykepleiefaget i et globalt perspektiv og har søkelys på blant annet bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål, helseforskjeller og likestilling.

Aktuelle kandidater fra Norge godkjennes av forbundsstyret i NSF.

Våre innsatsområder og mål

Innsatsområder

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har følgende innsatsområder knyttet til ledelse og sykepleierledere perioden 2020-2023 Sykepleiertjenesten skal organiseres og sikres rammevilkår slik at faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, yrkesetiske retningslinjer og juridiske krav ivaretas.

 • Sykepleiere skal bidra aktivt til innovasjon, teknologi-, fag- og tjenesteutvikling
 • Sykepleiere skal ha lederansvar på alle nivå i helsetjenesten
 • Sykepleietjenesten skal være forankret med sykepleier i toppledelsen; nasjonalt, i helseforetakene og i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Pasientenes behov for sykepleie skal være grunnlaget for bemanning, ressurser og kompetansesammensetning

Våre strategiske mål

Hovedmål:

 • Sykepleiere og jordmødre har en sentral rolle i den nødvendige utviklingen av helse- og omsorgstjenesten

Delmål:

 • Sykepleierledere skal ha beslutningsmyndighet og rammevilkår for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse.
 • Flere sykepleiere innehar strategiske lederposisjoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Vårt arbeid med ledelse

NSF har over flere år hatt en ledersatsing. God sykepleieledelse er helt avgjørende – for pasientene, for samfunnet og for de som jobber i tjenestene.
Sykepleierledere står opp, trer frem og viser hva god sykepleiefaglig ledelse betyr for helse- og omsorgstjenesten. Uten ansvarlige sykepleierledere fungerer ikke helsetjenestene, hverken i kriser eller i en normalsituasjon.

I NSFs formålsparagraf har vi tre bein – et samfunnspolitisk, et fagpolitisk og et interessepolitisk.

 • Vårt samfunnspolitiske engasjement går på hva slags helse- og omsorgstjenester vi ønsker. Vi mener helsetjenesten skal «fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer»
 • Vårt fagpolitiske engasjement går på at sykepleiere skal ha og utvikle kompetanse ut fra pasientenes behov. Forskning og fagutvikling innenfor sykepleie er viktig her. Sykepleie skal også utføres utfra yrkesetiske standarder – som hele tiden må holdes i hevd.
 • Vårt interessepolitiske engasjement er relatert til organisatoriske, juridiske og økonomiske betingelser for at sykepleiere skal kunne gjøre en god jobb. Lønns- og arbeidsvilkår er vesentlige faktorer her.

Rammebetingelser for god sykepleieledelse berører alle disse beina, både på nasjonalt politisk nivå, og i den enkelte enhet ute i tjenestene.

Våre styrende dokumenter

Vi arbeider for:

 • at organisering og lederstrukturer i sykepleietjenesten fører til helhetlige og koordinerte sykepleietjenester av god kvalitet
 • at sykepleierledere har god kompetanse, rammevilkår og et lederspenn som sikrer god faglig ledelse og mulighet til å ta ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og ny teknologi i bruk i sykepleiertjenesten
 • at sykepleietjenesten er organisert og ledet slik at fagmiljøet er rekrutterende og utviklende
 • at sykepleiere og jordmødre leder sykepleietjenesten, og har ansvar for og reell myndighet over organisering og ressurser
 • at ledere av sykepleietjenesten har tilgang til relevante fagstøttesystemer, støttepersonell og styringsverktøy, herunder gode systemer for pleiekategorisering
 • at miljø- og klimahensyn vektlegges i utvikling, ledelse og drift av sykepleietjenesten
 • at ledere sikres flerkulturell kompetanse og mulighet til å ivareta mangfoldsledelse
 • at NSF er det naturlige valget for sykepleierledere.

Veier videre