Oslo kommune

Oslo kommune er et selvstendig tariffområde. Kommunen har over 50 000 ansatte, og partsforhold til 30 organisasjoner. Organisasjonene er fordelt på hovedorganisasjonene LO kommune Oslo, Unio Oslo kommune, Akademikerne seksjon kommune og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS-K, Oslo). Norsk Sykepleierforbund er medlem i Unio Oslo kommune.

I tillegg til gjeldende lover er det Hovedavtalen med underliggende avtaler (dok. 24) og Overenskomsten (dok.25) i Oslo kommune som regulerer de ansattes lønns- og arbeidsforhold.

Avtaler for tariffområdet

Den laveste mulige lønnsinnplasseringen fra 1. mai 2024

Oslo kommune har et lønnssystem som består av ulike lønnsrammer. Hver lønnsramme har 25 ulike lønnsrammealternativer. 01 er det laveste alternativet i en lønnsramme, mens 25 er det høyeste. Sykepleier har stillingskode 58 og er innplassert i lønnsramme 26, med alternativ 01 som den absolutt laveste lønnsinnplasseringen. Spesialutdannet sykepleier, helsesykepleier og jordmor er innplassert i lønnsramme 30, med alternativ 01 som den laveste lønnsinnplasseringen. De ulike bydelene og de ulike etatene (for eksempel Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og Helseetaten) tilbyr en høyere lønnsinnplassering enn det laveste lønnsrammealternativet. Medlemmer bør ta kontakt med NSFs fylkeskontor i Oslo eller med tillitsvalgte ved spørsmål om lønnsnivået i en bestemt bydel eller etat i Oslo kommune.

 • Stk. 58 Sykepleier - lønnsramme 2601

  Ansiennitet (år) Lønnstrinn Lønn i kroner
  0 23 515 250
  1 24 522 500
  2 25 526 900
  3 26 531 900
  4 26 531 900
  5 26 531 900
  6 27 537 100
  7 28 542 700
  8 29 548 600
  9 30 555 000
  10 31 561 600
  11 31 561 600
  12 32 569 400
  13 33 577 500
  14 34 586 600
  15 35 595 700
  16 36 606 000
 • Stk. 59 Spesialutdannet sykepleier, 60 Helsesykepleier, 61 Jordmor - lønnsramme 3001

  Ansiennitet (år) Lønnstrinn Lønn i kroner
  0 28 542 700
  1 28 542 700
  2 32 569 400
  3 32 569 400
  4 33 577 500
  5 33 577 500
  6 33 577 500
  7 33 577 500
  8 33 577 500
  9 34 586 600
  10 35 595 700
  11 35 595 700
  12 37 617 400
  13 37 617 400
  14 37 617 400
  15 39 638 600
  16 42 673 500

  *Spesialsykepleier i geriatri og psykiatri skal avlønnes 1 lønnsrammealternativ høyere, det betyr at grunnlønnen for disse er lønnsrammealternativ 3002 som på 10 års trinnet er lønnstrinn 36 og 606 000 kroner.

 • Stk. 94 Klinisk sykepleier (med mastergrad i klinisk sykepleie, når det er stilt krav om slik utdanning) - lønnsramme 3009

  Ansiennitet (år) Lønnstrinn Lønn i kroner
  0 36 606 000
  1 36 606 000
  2 40 650 600
  3 40 650 600
  4 41 661 600
  5 41 661 600
  6 41 661 600
  7 41 661 600
  8 41 661 600
  9 42 673 500
  10 43 686 100
  11 43 686 100
  12 45 711 100
  13 45 711 100
  14 45 711 100
  15 47 739 500
  16 50 781 900
 • Stk. 136 Assisterende avdelingssykepleier - lønnsramme 2801

  Ansiennitet (år) Lønnstrinn Lønn i kroner
  0 23 515 250
  1 23 515 250
  2 27 537 100
  3 27 537 100
  4 28 542 700
  5 28 542 700
  6 28 542 700
  7 28 542 700
  8 30 555 000
  9 30 555 000
  10 30 555 000
  11 30 555 000
  12 32 569 400
  13 32 569 400
  14 32 569 400
  15 33 577 500
  16 35 595 700
 • Stillingskoder innplassert i lønnsrammer uten ansiennitetsstige

  Lønnsrammene består av 25 lønnsrammealternativer (mulighet til høyere lønnsplassering lokalt).

  Stk. Stillingsbetegnelse Lønns-ramme Ltr. Grunnlønn i kroner
  63 Avdelingsjordmor 5403 29 548 600
  64 Avdelingssykepleier 5602 32 569 400
  65 Avdelingshelsesykepleier 5504 32 569 400
  66 Ledende spesialsykepleier 5501 29 548 600
  68 Opplæringssykepleier 5602 32 569 400
  70 Overhelsesykepleier 5501 29 548 600
  72 Oversykepleier 5801 35 595 700
  73 Sykepleierkonsulent 5601 31 561 600
 • Lønnstabell i Oslo kommune

Tillegg for ubekvem arbeidstid

Kvelds- og nattillegg
kl. 17 - 06
40 % av ordinær timelønn
Lørdags- og søndagstillegg
kl. 00 lørdag til 24 søndag
22 %, min. 70 kr/time.
For min. 19 helger/minst 285 t/år: 30 %, min. 105 kr/time.
For min. 345 t/år: 35 %, min. 130 kr/t.
Helge- og høytidstillegg133,33 % av ordinær timelønn

Lønnspolitikk og forhandlinger

 • Lønnspolitikk i Oslo kommune

  Norsk Sykepleierforbunds lønnspolitikk handler om å sette mål for lønnsutviklingen til våre medlemmer, prioritere og fordele, samt utvikle virkemidler for å nå målene. Lokal lønnspolitikk i de ulike virksomhetene er et styringsdokument som skal uttrykke hvordan lønn kan bidra til å nå virksomhetens mål.

  Vår overordnede lønnspolitikk fastsettes av landsmøtet som vedtar både overordnede prinsipper og innsatsområder. Innenfor disse rammene, og på bakgrunn av råd fra tariffkonferansene, vedtar forbundsstyret kravene som fremmes i tariffoppgjørene. På samme måte legger landsmøtets vedtak, og medlemsmøtene, rammene for arbeidet tillitsvalgte skal gjøre lokalt.

  Norsk Sykepleierforbund mener at vi må bruke alle virkemidler i kampen for høyere lønn, og utnytte både sentrale og lokale muligheter på alle arenaer til å forhandle lønn. Hoveddelen av lønnen skal fastsettes sentralt, men innholdet i en sykepleierstilling er ikke lik overalt, og gjennom lokale forhandlinger har man mulighet til å rette opp urimelige skjevheter og verdsette økt kompetanse, ansvar og innsats. Vi mener at utdanning og kompetanse er viktige kriterier, men lønnen skal også gjenspeile den enkeltes funksjon og ansvar.

  Vi mener at likelønn skal ivaretas både for den enkelte og for yrkesgruppen. Ingen enkeltpersoner skal diskrimineres, verken direkte eller indirekte. Vi kjemper også for at yrkesgruppen sykepleiere, som en kvinnedominert yrkesgruppe, ikke systematisk skal lønnes lavere enn mannsdominerte yrkesgrupper med tilsvarende utdanningslengde, kompetanse og ansvar.  

  En viktig del av vår lønnspolitikk er å påvirke den lokale lønnspolitikken i den enkelte virksomhet. Mye av lønnsdannelsen skjer lokalt, gjennom lønnsfastsettelse ved tilsetting og lokale forhandlinger, derfor forutsetter lønnssystemet i Oslo kommune at hver enkelt virksomhet har sin lokale lønnspolitikk, jfr. Overenskomsten, Del B Lønnsrammesystemet, punkt 1.1.5. Med lokal lønnspolitikk mener vi et dokument som blant annet beskriver hva som skal legges til grunn for lokale lønnstillegg og lønnsplasseringer. Det skal kunne brukes som et grunnlag både ved lokale forhandlinger og ved tilsetting. Hensikten med en lokal lønnspolitikk er å bruke lønn som et personalpolitisk virkemiddel, og tanken er at arbeidstakerne skal kunne innrette seg etter dette, og dermed bidra til gode tjenester og nå virksomhetens mål. Arbeidet med lokal lønnspolitikk, påvirkning av økonomiske rammer, nettverksbygging og samarbeid både med arbeidsgiver og andre fagforeninger bør foregå hele året hvis vi skal få et godt resultat for våre medlemmer. Skal lønnspolitikken virke etter hensikten må den ha en tydelig plass på arbeidsplassen og være kjent og forstått av alle.

  Faktaark om NSFs lønnspolitikk

 • Forhandlingsbestemmelser i Oslo kommune

  Forhandlingsbestemmelsene i Overenskomsten gir rammer for hvilke muligheter man har til å kreve lønnsforhandlinger.

  Sentrale forhandlinger
  Sentrale forhandlinger gjennomføres med frist 1. mai. I disse forhandlingene blir partene enige om rammen for tariffoppgjøret og hvordan lønnstilleggene skal fordeles. Lønnstillegg fremkommer hovedsakelig gjennom generelle tillegg, eventuelle endringer av ubekvemstillegg, justeringsforhandlinger samt eventuelle avsetninger til lokale lønnsforhandlinger.

  Lokale forhandlinger
  I tariffoppgjøret kan de sentrale parter avtale at en viss andel (pott) av den økonomiske rammen skal avsettes til lokale forhandlinger.  De lokale parter skal så gjennomføre forhandlingene innen gitte frister. Lokale parter kan også forhandle om lønn på særskilt grunnlag uten at sentrale parter har avsatt midler til det (Overenskomsten kapittel 16, § 16.2). Det kan for eksempel fremmes krav om forhandlinger når det:

  • Når stillingens/stillingenes arbeids- og ansvarsområde er blitt vesentlig endret.
  • Når kommunen har særlige vansker med å rekruttere eller beholde kvalifisert arbeidskraft.
  • Når kompetansekravene til en stilling er endret.
  • Når det gjennomføres organisasjonsmessige endringer som følge av omstillingsprosesser i kommunen.
  • Ved kompetanseutvikling hos arbeidstaker som er relevant for vedkommende arbeidsområde.

  I tillegg kan arbeidsgiver fatte vedtak om lønnsplassering av stillinger (Overenskomsten kapittel 15). Arbeidsgiver skal gi hovedtillitsvalgte en oversikt over de administrative lønnsvedtakene, slik at det er mulig og eventuelt forhandle på vedtak fattet på vegne av NSFs medlemmer. Forhandlinger etter disse bestemmelsene er ikke basert på en fastsatt pott, men må dekkes av virksomhetens eget budsjett. Det er ulike regler om det oppstår uenighet, noe som også fremkommer i forhandlingsbestemmelsen.
  Partene lokalt har ulike virkemidler til bruk i lokale forhandlinger. En kan endre stillingskode og lønnsramme, endre alternativ i lønnsrammen og eventuelt bruke kronetillegg.
  Overenskomsten Del C, punkt 4 – Veiledning, regulerer muligheter for at tillitsvalgte og arbeidsgiver lokalt kan inngå avtale om veiledning og opplæring innen sykepleietjenesten. I punkt 5 – Fagutviklingsprogram har de lokale parter mulighet for å etablere et fagutviklingsprogram for sykepleiere/sykepleieledere slik at de gis mulighet for å delta i undervisning, veiledning, hospitering og nødvendig faglig fordypning/kompetanseutvikling.

 • Lønnssystemet i Oslo kommune

  Med lønnssystem mener vi den struktur og det regelverk som legger rammene for hvordan lønnsfastsettelsen skal foregå. Overenskomsten i Oslo kommune (Dok. 25) regulerer både hvordan sentrale og lokale parter kan fastsette lønnen til ansatte i Oslo kommune.

  Oslo kommunes lønnssystem er et såkalt normallønnssystem, hvor det er fastsatt lønnsrammer for minimum og maksimum lønn for ulike stillingskoder. Lønnen er knyttet opp til lønnsregulativet som du finner i Overenskomsten kapittel 9, § 9.1. Dette er en lønnstrinntabell som angir hvor mye et bestemt lønnstrinn utgjør i årslønn. Bakerst i overenskomsten finner du et vedlegg som viser årslønn, månedslønn og timelønn. I Overenskomsten Del B, «Kriterier for lønnsfastsettelse og likelønn» fremkommer hvordan lønnsrammesystemet skal anvendes.

  Ved tilsetting i Oslo kommune skal man innplasseres i en stillingskode som gjenspeiler de oppgavene, det kompetansekravet og det ansvaret som er tillagt stillingen. Hver enkelt stillingskode er knyttet til en bestemt lønnsramme med 25 lønnsrammealternativer. Alle stillingskodene med tilhørende lønnsramme fremkommer i stillingsregisteret som du finner som vedlegg til overenskomsten. Det er lønnsrammer med ansiennitetsstiger og lønnsrammer kun med et lønnsspenn. Stillinger som er knyttet opp til lønnsrammer med ansiennitetsstige gir automatisk opprykk ut fra den enkeltes lønnsansiennitet. Ansiennitetsbestemmelsene er regulert i overenskomsten, del A, kapittel 12. Endringer i lønn utover ansiennitetsopprykk skjer gjennom endring av lønnstabellen, justeringsforhandlinger, lokale lønnsforhandlinger eller gjennom administrative vedtak.

  Lønnsopprykk i lokale forhandlinger skal gis ved at man flyttes til nytt lønnsrammealternativ eller ved endring av stillingskode med ny tilhørende lønnsramme.

  Overenskomsten Del C inneholder særbestemmelser mellom Oslo kommune og Norsk Sykepleierforbund. En av bestemmelsene omfatter Klinisk spesialist i sykepleie. Partene er enige om at det er ønskelig at det legges til rette for at flere sykepleiere gjennomgår godkjenningsprogram for klinisk spesialist og at slik opplæring bør igangsettes i samarbeid med arbeidsgiver. Bestemmelsen regulerer også lønn for denne godkjenningen.

  Norsk Sykepleierforbund har en egen avtale om et lønnstillegg som kommer i tillegg til regulativlønnen; «Avtale om stabiliseringstillegget».  Avtalen omfatter sykepleierspesifikke stillingskoder og er basert på samlet tjenesteansiennitet i Oslo kommune.

  Tilsetting er også en viktig forhandlingssituasjon for den enkelte fordi arbeidstakeren da er i en situasjon hvor arbeidsgiver ønsker å ansette akkurat han/henne. De tillitsvalgte må være flinke til å motivere sine medlemmer til å utnytte denne forhandlingssituasjonen og til å opplyse om lønnsvilkårene i virksomheten.

De siste tariffoppgjørene