Studentforsikring

Innboforsikring student

Mange studenter glemmer å kjøpe innboforsikring, men for studentmedlemmer hos oss er det en unødvendig bekymring. Innboforsikring er allerede inkludert i medlemskapet - uten at det må betales ekstra for det. Dette får du:

 • Ubegrenset forsikringssum.
 • Dekker alle fysiske skader på mobilen.
 • Dekker på nytt og gammelt bosted i hele din flytteperiode.
 • Dekker hvis gjenstanden skades ved uhell.
 • Tyveri av sykkel dekkes med inntil kr 40 000.
 • Dekker utgifter til sanering av veggedyr i hjemmet.
 • Forsikringssum Ubegrenset
  Type skader som dekkesBrann, vann lynnedslag, tyveri, hærverk, og alle plutselig uforutsette skader
  Hvor forsikringen gjelderI Norden, på medlemmets bosted, og i leilighet/hybel som benyttes av sikrede i forbindelse med skolegang. Ved flytting gjelder forsikringen på nytt og gammelt bosted i flytteperioden. Gjelder også i sikredes egen bolig når den leies ut, men ikke utover ett år. Ved utleie dekkes ikke punkt 4.7 i vilkårene
  Tyveri fra låst garderobeskap på arbeidsplassen dinKr 10 000
  Tyveri av sykkelKr 40 000
  Plutselige og uforutsette skader på/tap av innbo utenfor hjemmetKr 100 000
  Plutselige og uforutsette skader på/tap av innbo utenfor NordenKr 20 000
  EgenandelKr 2 000.
  Midlertidig lagret innboInntil kr 500 000, men er begrenset til kr 100 000 for enkeltgjenstander og samlinger
  ID - TyveriKr 1 mill.
  Tyveri fra privat boligs utearealKr 30 000
  Hobbyvektshus Ubegrenset
  Ombygging av bolig etter ulykkesskade som medfører varig bruk av rullestolKr 250 000
  Ved flyttingKr 100 000 per skadehendelse. Dekker ikke skader i forbindelse med flytting utført av flyttebyrå
  AnsvarsforsikringKr 5 mill.
  NaturskadeUbegrenset
  Rettshjelpkr 100 000
  Fysisk skade mobilKr 1000, meldes 3 eller flere skader i ett kalenderår blir egenandelen kr 2000.

Livsforsikringspakke student

Du får Livsforsikringspakken inkludert i studentmedlemskapet ditt. Denne inneholder tre ulike livsforsikringer satt sammen i én pakke:

 • For medlemmet er forsikringssummen 500 000 kroner ved død. Forsikringen ved død utbetales til etterlatte etter reglene i forsikringsvilkårene.

  1. Ektefelle/registrert partner/samboer. Som samboer regnes person som har lik folkeregistrert adresse med medlemmet de siste 2 år, eller person som har felles bopel og barn med medlemmet.
  2. Livsarvinger
  3. Testamentarvinger i den utstrekning vedkommende arving er tilsagt forsikringssummen i testament
  4. Arvinger etter loven

  Forsikringer opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Hvis du ønsker at dødsfallerstatningen skal gå til annen person, må du særskilt begunstige ønskede person(er).

 • Uførekapital er en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. For medlemmet er maksimal utbetaling 80 prosent av forsikringssummen ved død (400 000 kroner). Etter fylte 25 år reduseres forsikringssummen med 2 prosent hvert år. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 60 år.

  Forsikringssummen kan utbetales når du er minst 50 prosent varig arbeidsufør, tidligst 2 år etter at du ble syk. Informasjonen om dette finner du i forsikringsbeviset eller forsikringsvilkåret. Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF hvis du lurer på hva som gjelder for din avtale. DNB Liv tar en selvstendig vurdering i om arbeidsuførhet kan anses som varig, og det er ikke krav til at det er innvilget uføretrygd fra NAV.

  Hvis du oppfyller vilkårene utbetales hele forsikringssummen uavhengig av hvilken uføregrad du har (men må være minst 50 prosent). Utbetalingen er skattefri og du kan disponere utbetalingen etter eget behov.

 • En ulykkesforsikring som gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke. Størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden du får. Du og din familie er dekket med følgende forsikringssummer ut i fra familiesammensetningen du har. Forsikringssum ved 100 prosent invaliditet:

  1. Enslig medlem: 1 000 000 kroner
  2. Medlem: 500 000 kroner og ektefelle/samboer: 500 000 kroner
  3. Medlem: 300 000 kroner og ektefelle/samboer 300 000 kroner, barn: 600 000 kroner*
  4. Medlem 500 000 kroner og barn 600 000 kroner*

  * Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn.

  Hjemmeboende barn er inkludert ut det kalenderåret de fyller 20 år. Ved varig medisinsk invaliditet under 15 prosent utbetales ingen invaliditetserstatning for voksne. For barn utbetales det erstatning fra og med 1 prosent.

Forsikringsbevis og vilkår

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring og Fremtind Livsforsikring

Kjøp reiseforsikring til gunstig medlemspris

Skal du bare på en kort dagstur, eller kanskje ta praksis i utlandet? Vår reiseforsikring er det beste valget for sykepleierstudenter. Vi har 90 dagers reisevarighet per reise og den dekker ansvarsforsikring når det ytes helsehjelp i utlandet. Reiseforsikring for en person koster 996 kroner per år. Les mer om reiseforsikring.

Vår reiseforsikring har 90 dagers reisevarighet. Ansvarsforsikring for studenter i praksis i utlandet er inkludert. Varer praksisoppholdet ditt i mer enn 90 dager, tilbyr vi deg som student, utvidet reiseforsikring. Ta kontakt med forsikringskontoret på 994 02409 for tilbud.

Andre medlemsfordeler for studenter

På våre student medlemsider finner du flere medlemsfordeler for deg som er studentmedlem.

Relaterte forsikringer