Studentforsikring

Hvem kan bli studentmedlem?

Går du på bachelorstudie i sykepleie kan du bli studentmedlem hos oss (gjelder ikke studenter som tar videreutdanning). I studentmedlemskapet inkluderes Livsforsikringspakken og innboforsikring.

Er du ferdig student? Fra student til nyutdannet medlem

Innboforsikring student

Mange studenter glemmer å kjøpe innboforsikring, men for studentmedlemmer hos oss er det en unødvendig bekymring. Innboforsikring er allerede inkludert i medlemskapet - uten at det må betales ekstra for det. Dette får du:

 • Ubegrenset forsikringssum.
 • Ingen egenandel, med unntak av noen særskilte skader (punkt 6.2 i vilkår).
 • Forsikringen gjelder på ditt faste bosted i Norden, og i bolig som benyttes i forbindelse med studie eller jobb.
 • Tyveri av sykkel dekkes med inntil 40 000 innenfor Norden.
 • Dekker på nytt og gammelt bosted i din flytteperiode.
 • Hva dekker innboforsikringen

  • Brann, vann, lynnedslag og eksplosjon
  • Tyveri og skadeverk
  • Tyveri av sykkel og barnevogn innenfor Norden
  • Ansvar & rettshjelp
  • Naturskader
  • Offentlig påbud
  • Merkostnader når boligen er ubeboelig etter skade
  • Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)
  • Uhellskader på innbo
  • Uhellskader på Mobiltelefon og Nettbrett innenfor Norden
  • Flytteforsikring
  • ID-tyveri
  • Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker etter ulykke
  • Tyveri av personlige eiendeler personbil og fritidsbåt
 • Er det noen begrensninger i dekningen?

  • Enkeltgjenstander eller samlinger verdi over kroner 350.000
  • Smykker og gull verdi over kroner 350.000
  • For visse skader og objekter er erstatningsbeløpet begrenset
  • Det er en egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) og vinsamlinger inkludert sprit på inntil kr 500 000. Ta kontakt med forsikringskontoret hvis du har større verdier.
  • Fra 01.01.23 er ikke elsparkesykkel lenger dekket under ansvarsdekningen på innboforsikring. Det blir lovpålagt med egen forsikring for elsparkesykkel. Ta kontakt med oss, så ordner vi en slik forsikring for deg.

Livsforsikringspakke student

Du får Livsforsikringspakken inkludert i studentmedlemskapet ditt. Denne inneholder tre ulike livsforsikringer satt sammen i én pakke:

 • Dødsfallsforsikring

  For medlemmet er forsikringssummen 500 000 kroner ved død. Forsikringen ved død utbetales til etterlatte etter reglene i forsikringsvilkårene.

  1. Ektefelle/registrert partner/samboer. Som samboer regnes person som har lik folkeregistrert adresse med medlemmet de siste 2 år, eller person som har felles bopel og barn med medlemmet.
  2. Livsarvinger
  3. Testamentarvinger i den utstrekning vedkommende arving er tilsagt forsikringssummen i testament
  4. Arvinger etter loven

  Forsikringer opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Hvis du ønsker at dødsfallerstatningen skal gå til annen person, må du særskilt begunstige ønskede person(er). Det gjør du ved å fylle ut og sende inn begunstigelsesskjema.

 • Uførekapitalforsikring

  Du som medlem har en uførekapitalforsikring som gir en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet. Maksimal utbetaling er 80 prosent av forsikringssummen ved død (400 000 kroner). Etter fylte 25 år reduseres forsikringssummen med 2 prosent hvert år. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året medlemmet fyller 60 år.

  Forsikringen kan utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst to år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 % og varig. Erstatningen utbetales likevel tidligst på det tidspunkt selskapet mottar nødvendig dokumentasjon for arbeidsuførhetens størrelse og at den er varig. Karensperioden regnes fra første dag i den sykmeldingsperioden som viser seg å gå over til varig arbeidsuførhet. Karensperioden må være påbegynt innen utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 60 år.

  Siden det ikke kreves helseerklæring fra den enkelte forsikrede/medlem, er du ikke dekket for arbeidsuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom eller lyte som du hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at du kjente til.

  Mer informasjonen finner du i forsikringsbeviset eller forsikringsvilkåret. Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF hvis du lurer på hva som gjelder for din avtale.

 • Familieulykkeforsikring

  En ulykkesforsikring som gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke. Størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden du får. Du og din familie er dekket med følgende forsikringssummer ut i fra familiesammensetningen du har. Forsikringssum ved 100 prosent invaliditet:

  1. Enslig medlem: 1 000 000 kroner
  2. Medlem: 500 000 kroner og ektefelle/samboer: 500 000 kroner
  3. Medlem: 300 000 kroner og ektefelle/samboer 300 000 kroner, barn: 600 000 kroner*
  4. Medlem 500 000 kroner og barn 600 000 kroner*

  * Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn.

  Hjemmeboende barn er inkludert ut det kalenderåret de fyller 21 år. Ved varig medisinsk invaliditet under 15 prosent utbetales ingen invaliditetserstatning for voksne. For barn utbetales det erstatning fra og med 1 prosent.

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring og Fremtind Livsforsikring (som er DNB sine forsikringsselskap).

Ofte stilte spørsmål

 • Hva betyr 2 års karenstid for meg?

  Når man blir medlem i NSF, så får man automatisk Livsforsikringspakken uten å fylle ut helseerklæring om egen helse. Dersom du har en sykdom når du melder deg inn, og du innen de neste 2 årene (karenstid) blir arbeidsufør på grunn av denne sykdommen, så vil du ikke være dekket for dette.  Dersom du blir arbeidsufør innen 2 år etter innmelding, av annen årsak eller ny årsak (som du ikke vet om ved innmelding), gjelder ikke 2 års karensen og du kan ha krav på utbetaling.

 • Hva legges til grunn for beregning av erstatning for uføreforsikring?

  Det er tre vilkår som må være oppfylt før du kan få utbetalt erstatning på uføreforsikring. Du må ha vært minst 50% arbeidsufør i minst 2 år sammenhengende og uførheten må ha blitt vurdert til minst 50% varig. Alderen som legges til grunn ved beregning av utbetaling er alderen når alle tre vilkårene for utbetaling er oppfylt. (Det er altså ikke alderen ved første sammenhengende sykedag.)

 • Hvor finner jeg begunstigelsesskjema?

  Hvis du ønsker at dødsfallerstatningen skal gå til annen person, må du særskilt begunstige ønskede person(er). Det gjør du ved å fylle ut og sende inn begunstigelsesskjema.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på forsikring@nsf.no eller telefon 994 02 409

Kjøp reiseforsikring til gunstig medlemspris

Skal du bare på en kort dagstur, eller kanskje ta praksis i utlandet? Vår reiseforsikring er det beste valget for sykepleierstudenter. Vi har 100 dagers reisevarighet dersom du skal ta praksis i utlandet og den dekker ansvarsforsikringen du trenger. Les mer om reiseforsikring.

Vår reiseforsikring har 100 dagers reisevarighet for deg som student. Ansvarsforsikring for studenter i praksis i utlandet er inkludert i forsikringen. Varer praksisoppholdet ditt i mer enn 100 dager, tilbyr vi utvidet reiseforsikring til studentpris. Ta kontakt med forsikringskontoret på 994 02409 for tilbud.

Andre medlemsfordeler for studenter

På våre student medlemsider finner du flere medlemsfordeler for deg som er studentmedlem.

Relaterte forsikringer