Utvidet Livsforsikring

Få tilbud Meld skade/hendelse Kontakt oss

Hvem kan kjøpe utvidet livsforsikring?

Alle som er medlem av NSF kan kjøpe denne forsikringen. For å kjøpe utvidet livsforsikring forutsettes det at du har Livsforsikringspakken. Du må også være 100 prosent arbeidsdyktig (arbeidsfør) på søknadstidspunktet. Det er en øvre aldersgrense på 70 år for å tegne dødsfallforsikring, og 60 år for å tegne uførekapital/uførerente. Ved søknad om forsikringen må det fylles ut helseerklæring.

Utvidet livsforsikring kan også kjøpes for ektefelle/samboer. Samboer må ha hatt felles adresse i folkeregisteret med medlemmet i de siste 2 år, eller ha felles barn og bosted med medlemmet for å kunne tegne utvidet livsforsikring.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på forsikring@nsf.no eller

telefon 994 02 409

Vilkår

Vi tilbyr dødsfallforsikring, uførekapital og uførerente.

Vårt tilbud på livsforsikring er kun et utvalg blant alle de ulike type forsikringer som finnes på markedet. Videre kan du lese om hva våre forsikringene dekker og hva de vil koste. Pris avhenger av alder og vær også oppmerksom på at forsikringssummen trappes ned jo eldre man blir. Velg derfor en forsikringssum som vil være høy nok for ditt behov for å sikre deg økonomisk.

Dødsfallforsikring

Tegner du en dødsfallforsikring så sikrer du dine etterlatte. Denne gir en engangsutbetaling til etterlatte ved død.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

 • 1 304 820 kr (11G)
 • 2 609 640 kr (22G)
 • 4 744 800 kr (40G) 
 • Pris per år for dødsfall - medlem

  Alder11G22G40G
  18-35kr 563kr 1 126kr 2 046
  36-40kr 601kr 1 202kr 2 186
  41-45kr 777kr 1 554kr 2 826
  46-50kr 1 114kr 2 228kr 4 052
  51-55*kr 1 605kr 3 210kr 5 836
  56-60*kr 2 236kr 4 472kr 8 132
  61-70*kr 2 739kr 5 478kr 9 960

  *Forsikringssummen for NSF Dødsrisiko Hovedforsikret avtrappes etter følgende regler:

  • Fra 51 til 60 år avtrappes forsikringssummene med 3,64 prosent per år
  • Fra 61 til 70 år avtrappes forsikringssummene med 1,82 prosent per år

  Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år. Dødsfallforsikring kan ikke kjøpes etter fylte 70 år.

 • Pris per år for dødsfall - ektefelle/samboer

  Alder11G22G40G
  18-35kr 805kr 1 610kr 2 926
  36-40kr 863kr 1 726kr 3 140
  41-45kr 1 161kr 2 322kr 4 222
  46-50kr 1 830kr 3 660kr 6 654
  51-55*kr 2 735kr 5 470kr 9 946
  56-60*kr 3 882kr 7 764kr 14 117
  61-70*kr 4 838kr 9 676kr 17 594

  *Forsikringssummen for NSF Dødsrisiko ektefelle/samboer avtrappes etter følgende regler:

  • Fra 51 til 60 år avtrappes forsikringssummene med 3,64 prosent per år
  • Fra 61 til 70 år avtrappes forsikringssummene med 1,82 prosent per år

  Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år. Dødsfallforsikring kan ikke kjøpes etter fylte 70 år.

Hvorfor trenger jeg dødsfallforsikring?

Skulle du eller din samboer/ektefelle falle fra, kan en dødsfallforsikring gjøre det mulig for familien å beholde boligen sin og slippe økonomisk urolighet mens de vender seg til en ny hverdag.

Hvor høy forsikringssum skal jeg velge på dødsfall?

Forsikringssummen, som er det dine etterlatte vil få utbetalt, bør være din andel av gjeld + en årsinntekt. På den måten vil utgiftene for lån være det samme, og familien får tid til å omstille seg og redusere de andre faste kostandene.

Uførekapitalforsikring

Ved å tegne uførekapitalforsikring så sikrer du deg økonomisk dersom du skulle bli varig arbeidsufør.

Det er tre valgfrie forsikringssummer:

 • 1 304 820 kr (11G)
 • 2 609 640kr (22G)
 • 3 558 600 kr (30G) 
 • Pris per år for uførekapital - medlem

  Alder11G22G30G
  18-35kr 2 478kr 4 956kr 6 759
  36-40kr 4 171kr 8 342kr 11 377
  41-45kr 6 681kr 13 362kr 18 222
  46-50kr 11 153kr 22 306kr 30 416
  51-55*kr 16 871kr 33 742kr 46 010
  56-60*kr 23 222kr 46 444kr 63 329

  *Forsikringssummen for NSF Uførekapital medlem avtrappes etter følgende regler:

  • Fra 51 til 60 år avtrappes forsikringssummene med 3,64 prosent per år

  Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år. Uførekapital kan ikke kjøpes etter fylte 60 år.

  Forsikringen utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og varig. Karensperioden regnes fra første dag i den sykmeldingsperioden som viser seg å gå over til varig arbeidsuførhet. Karensperioden må være påbegynt innen den dag uføreforsikringen opphører. Forsikringen opphører i utgangen av det året du fyller 60 år.

 • Pris per år for uførekapital - ektefelle/samboer

  Alder11G22G30G
  18-35kr 1 668kr 3 336kr 4 549
  36-40kr 2 923kr 5 845kr 7 973
  41-45kr 4 561kr 9 122kr 12 438
  46-50*kr 7 831kr 15 662kr 21 358
  51-55*kr 12 245kr 24 490kr 33 395
  56-60*kr 17 609kr 35 218kr 48 024

  *Forsikringssummen for NSF Uførekapital ektefelle/samboer avtrappes etter følgende regler:

  • Fra 51 til 60 år avtrappes forsikringssummene med 3,64 prosent per år

  Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år. Uførekapital kan ikke kjøpes etter fylte 60 år.

  Forsikringen utbetales når du i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år (karensperioden) som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, - og arbeidsuførheten er minst 50 prosent og bedømt varig. Karensperioden regnes fra første dag i den sykmeldingsperioden som viser seg å gå over til varig arbeidsuførhet. Karensperioden må være påbegynt innen den dag uføreforsikringen opphører. Forsikringen opphører i utgangen av det året du fyller 60 år.

Hvorfor trenger jeg uførekapitalforsikring?

Hvis du blir varig ufør, vil inntekten din reduseres og utgiftene forbli det samme. For at du skal kunne opprettholde livsstilen du hadde tidligere, må dette gapet tettes.

Dette kan gjøres på to måter:

 • Redusere utgiftene, for eksempel ved å nedbetale gjeld, ved hjelp av en erstatning fra uførekapitalforsikringen. Forsikringssum bør være din andel av gjeld.
 • Øke inntekten, gjennom månedlig utbetaling fra uførerente.

Uførerente

Dette er en tilleggsdekning til uførekapital. Ved å tegne uførerente så sikrer du deg dersom du skulle bli langvarig sykemeldt. Denne gir en månedlig utbetaling i inntil fire år, som bidrar til å redusere gapet mellom gammel og ny inntekt.

Det er to valgfrie årlige forsikringssummer:

 1. 118 620 kroner (1G)
 2. 237 240 kroner (2G)

Kan kjøpes hvis du allerede har, eller kjøper, uførekapitalforsikring. Den varer ut det året du fyller 60 år. Uførerente kan ikke kjøpes etter fylte 55 år.

Hvorfor trenger jeg uførerente + uførekapital?

Sammen bidrar de to forsikringene til at du får økonomisk hjelp med en gang inntekten faller. Noe som vil skje etter ett år sykemelding. Du vil da få fire år til å enten komme deg ut i jobb eller bli varig ufør. Blir du varig ufør, så får du hjelp til å kutte de faste utgiftene ved en utbetaling på uførekapital forsikringen.

Uførerenten gir en månedlig utbetaling i inntil fire år, slik at gapet blir mindre, ved å øke inntekten. Det gir familien fire år på å tilpasse seg en lavere inntekt, blant annet ved å ta grep og endre utgiftene.

Uførekapitalen gir en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet, som gjør det mulig å nedbetale gjeld, og på den måten redusere utgifter og minske gapet mellom ny inntekt og utgifter.

Etter fire år har forsikringen gitt deg tid og mulighet til å redusere utgiftene tilsvarende reduksjonen i inntekter, slik at det ikke lenger er et gap mellom inntekter og utgifter.

 • Pris for uførerente - medlem og ektefelle/samboer

  Alder1G2G
  20-35kr 772kr 1 544
  36-40kr 1 450kr 2 900
  41-45kr 2 500kr 5 000
  46-50kr 4 677kr 9 354
  51-55kr 9 423kr 18 846
  56-60kr 7 942kr 15 884

Utbetales månedlig dersom du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder (karenstid). Uførerenten utbetales fra karenstidens utløp, og i henhold til din uføregrad, mellom 50 – 100 prosent.

Forsikringen er levert av Fremtind Livsforsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).  

Det er ditt forsikringsbehov som avgjør hvilken type livsforsikring du bør ha. Vårt tilbud på Livsforsikring er kun et utvalg blant alle de ulike type forsikringer som finnes på markedet. Det er viktig å være klar over hva som er akkurat ditt behov. Ring oss gjerne på 994 02409 dersom du trenger rådgiving.

Relaterte forsikringer: