Oslo kommune

2200 medlemmer i Oslo kommune

Norsk Sykepleierforbund organiserer i overkant av 2200 medlemmer i Oslo kommune. Medlemmene er ansatt i bydeler og etater, fortrinnsvis i sykehjemmene, hjemmetjenesten og ved helsestasjonene.

Oslo kommune er et selvstendig tariffområde. Oslo kommune har over 43 000 ansatte og fordelt på omlag 32 000 årsverk.I Oslo kommune er det 30 organisasjoner som har partsforhold med kommunen. 

Disse organisasjonene er fordelt på hovedorganisasjonene Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Oslo (KAH), Unio - Oslo der blant annet NSF er medlem, 

Akademikerne, seksjon kommune og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS-K, Oslo).

I tillegg til gjeldende lover er det Hovedavtalen med underliggende avtaler (dok. 24) og Overenskomsten (dok.25) i Oslo kommune som regulerer de ansattes lønns- og arbeidsforhold.

Gå til Oslo kommunes hjemmesider

Lønnspolitikk i Oslo kommune

NSFs lønnspolitikk handler om å sette mål for lønnsutviklingen til våre medlemmer, prioritere og fordele, samt utvikle virkemidler for å nå målene. Lokal lønnspolitikk i de ulike virksomhetene er et styringsdokument som skal uttrykke hvordan lønn kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Forhandlingsbestemmelser i Oslo kommune Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Forhandlingsbestemmelsene i Overenskomsten gir rammer for hvilke muligheter man har til å kreve lønnsforhandlinger.

Lønnssystemet i Oslo kommune Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Med lønnssystem mener vi den struktur og det regelverk som legger rammene for hvordan lønnsfastsettelsen skal foregå. Overenskomsten i Oslo kommune (Dok. 25) regulerer både hvordan sentrale og lokale parter kan fastsette lønnen til ansatte i Oslo kommune.  

Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene

Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

Justeringskrav i Oslo kommune

Unio leverte i dag sitt første krav i justeringsforhandlingene med Oslo kommune. – Vi ønsker å få på plass lønnstiltak som målretter seg mot våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Unio enig med Oslo kommune

Natt til 1. mai kom Unio til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Løsningen innebærer at alle får et generelt tillegg, samt at det avsettes midler til justeringer. Det avsettes også pott til lokale forhandlinger.

Viktig pensjonsgjennomslag

Etter flere års kamp vant sykepleierne i Oslo kommune og NSF fram med sitt krav om at deltidsansatte skal ha pensjon for det de jobber ekstra. – Viktig gjennomslag, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Oslo kommune diskriminerer deltidsansatte

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet at pensjonsvedtektene i Oslo kommune er i strid med likestillingsloven og at et medlem ble diskriminert fordi hun som deltidsansatt ikke fikk pensjonsopptjening for ekstravakter ut over fast stilling.