Oslo kommune

2200 medlemmer i Oslo kommune

Norsk Sykepleierforbund organiserer i overkant av 2200 medlemmer i Oslo kommune. Medlemmene er ansatt i bydeler og etater, fortrinnsvis i sykehjemmene, hjemmetjenesten og ved helsestasjonene.

Oslo kommune er et selvstendig tariffområde. Oslo kommune har over 43 000 ansatte og fordelt på omlag 32 000 årsverk.I Oslo kommune er det 30 organisasjoner som har partsforhold med kommunen. 

Disse organisasjonene er fordelt på hovedorganisasjonene Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Oslo (KAH), Unio - Oslo der blant annet NSF er medlem, 

Akademikerne, seksjon kommune og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS-K, Oslo).

I tillegg til gjeldende lover er det Hovedavtalen med underliggende avtaler (dok. 24) og Overenskomsten (dok.25) i Oslo kommune som regulerer de ansattes lønns- og arbeidsforhold.

Gå til Oslo kommunes hjemmesider

Enighet i Oslo kommune

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune. 2.500 sykepleiere er omfattet av oppgjøret.

Vil prioritere høyere utdanning i Oslo

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune startet torsdag. Unio vil prioritere grupper innen helse og utdanning med krav om høyskole- og universitetsutdannelse.

Lønnspolitikk i Oslo kommune

NSFs lønnspolitikk handler om å sette mål for lønnsutviklingen til våre medlemmer, prioritere og fordele, samt utvikle virkemidler for å nå målene. Lokal lønnspolitikk i de ulike virksomhetene er et styringsdokument som skal uttrykke hvordan lønn kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Forhandlingsbestemmelser i Oslo kommune Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Forhandlingsbestemmelsene i Overenskomsten gir rammer for hvilke muligheter man har til å kreve lønnsforhandlinger.

Lønnssystemet i Oslo kommune Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Med lønnssystem mener vi den struktur og det regelverk som legger rammene for hvordan lønnsfastsettelsen skal foregå. Overenskomsten i Oslo kommune (Dok. 25) regulerer både hvordan sentrale og lokale parter kan fastsette lønnen til ansatte i Oslo kommune.  

Viktig pensjonsgjennomslag

Etter flere års kamp vant sykepleierne i Oslo kommune og NSF fram med sitt krav om at deltidsansatte skal ha pensjon for det de jobber ekstra. – Viktig gjennomslag, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Oslo kommune diskriminerer deltidsansatte

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet at pensjonsvedtektene i Oslo kommune er i strid med likestillingsloven og at et medlem ble diskriminert fordi hun som deltidsansatt ikke fikk pensjonsopptjening for ekstravakter ut over fast stilling.