Rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere

En lønn som rekrutterer, mobiliserer og beholder sykepleiere i yrket

I dag mangler det 4300 sykepleiere og spesialsykepleiere i Norge. I 2040 kan vi mangle 30 000, ifølge beregninger fra SSB. Gode lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av løsningen. Det nytter ikke å utdanne flere til sykepleieryrket, hvis man ikke greier å beholde de som allerede er der.

Helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet avhenger av nok bemanning og rett kompetanse på rett sted. Mangelen på sykepleiere er en alvorlig trussel mot dette. Det er derfor i alles interesse at samfunnet klarer å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i helse- og omsorgssektoren.

Et lønnsnivå som reflekterer sykepleiernes utdanning, kompetanse og ansvar, er avgjørende.

Norsk Sykepleierforbund vil:

  • jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere. Ingen spesialsykepleiere skal tjene mindre enn 650 000 etter 10 år

Helsefremmende arbeidstidsordninger

I arbeidsmiljøloven står det at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende. Det betyr at arbeidstidsordningene i helsesektoren også skal være det.

Arbeidstidsordningene på den enkelte arbeidsplass må være forsvarlige og slik at de ivaretar hensynet til både pasientsikkerhet og de ansattes helse og velferd.

For å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i yrket, er helsefremmende arbeidstidsordninger avgjørende for at sykepleierne kan makte å bli i yrket og arbeide, i hele stillinger gjennom hele arbeidslivet.

Norsk Sykepleierforbund vil:

  • jobbe for arbeidstidsordninger som ivaretar ansattes helse og velferd, slik at de kan stå i full stilling gjennom hele arbeidslivet

Sykepleiere har lik rett til yrkesskadeerstatning som andre yrker

Sykepleiere skal være trygge på at de får rettmessig yrkesskadeerstatning når de skader seg på jobb, eller blir syke av jobben. NSF ser at det er langt igjen til vi har et regelverk som sikrer dette. NSF ser med bekymring på en innstramning i praktiseringen av yrkesskaderegelverket både i NAV, i forsikringsselskapene og i rettsvesenet. Vi ser flere likestillingsutfordringer på yrkesskadeområdet. Det gjelder både i forbindelse med godkjenning av yrkesskader og yrkessykdommer.

NSF jobber for at sykepleiere ikke selv skal bære det økonomiske tapet, i tillegg til det menneskelige, når de skader seg på jobb. Det er mange utfordringer:

Det er lavest sannsynlighet for å få godkjent yrkesskade i helse- og sosialsektoren. Kun 30 % av alle som får uføretrygd etter særreglene for yrkesskader er kvinner, selv om nær 60 % av alle uføre er kvinner.

Et arbeidsmiljø med tidspress og underbemanning utgjør en trussel for sykepleiernes helse og fører til yrkesskader. Det gjelder i særlig grad muskel- og skjelettskader ved forflytning av pasienter, samt vold i psykiatri og demensomsorgen. Dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø forårsaker høyt sykefravær blant sykepleiere. Ca. 25 % av sykefraværet blant sykepleiere på sykehus er helt eller delvis arbeidsrelatert.

Vi tror det er store mørketall knyttet til fysiske og psykiske skader blant sykepleiere. Vi mistenker underrapportering av skader. Det er behov for bevisstgjøring både blant sykepleiere og arbeidsgivere på hva en yrkesskade er, og når skade må meldes.

Norsk Sykepleierforbund vil:

  • Jobbe for at sykepleiere som blir påført yrkesskade eller yrkessykdom får rettmessig erstatning
  • Jobbe for et mer likestilt yrkesskaderegelverk

Lønn under videreutdanning

For å sikre pasientene et faglig forsvarlig tilbud er det et stort behov for flere sykepleiere med spesialkompetanse. Nok kapasitet og kompetanse innen Jordmorfag, Helsesykepleie, Psykisk helse- og rusbehandling, anestesi-, operasjon-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie er avgjørende for å kunne gi befolkningen et godt tilbud.

Spesialsykepleiere har en sentral rolle i utredning og behandling innenfor mange fagområder. De fyller funksjoner i helse- omsorgstjenesten som direkte påvirker behandlingskapasitet og -kvalitet.

I løpet av de neste årene vil en stor andel av spesialsykepleiere innen anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft (ABIOK) gå av med pensjon. Det er et nasjonalt ansvar at det utdannes nok spesialsykepleiere for fremtiden. Norsk Sykepleierforbund mener derfor at det er behov for en nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere. Det må også på plass en opptrappingsplan for spesialutdanning slik at samfunnet er sikret denne kompetansen nå og i fremtiden.

Et viktig virkemiddel for å få flere sykepleiere med videreutdanning er å tilrettelegge for mastergrad og sikre lønn under videreutdanning. I dag må mange sykepleiere finansiere videreutdanningen selv. De er heller ikke sikret lønn som spesialsykepleier etter endt utdanning.

NSF mener at

  • det bør være full lønn for sykepleiere under videreutdanning

Nyttige veier videre