Vårt politiske arbeid

Viktige saker vi jobber med

Vi vil ha politisk samling om et sykepleierløft, med klare politiske mål, tiltak og visjoner. Gjennom sykepleierløftet og kampanjen "Nasjonens anatomi er truet" krever vi at de politiske partiene tar ansvar.

For å sikre likeverdig og god tilgang til helsetjenester i hele landet, må det tenkes nytt om kompetanse, ledelse, teknologi, samhandling og oppgavedeling. Sykepleierne er nøkkelen til en bærekraftig helsetjeneste med god kvalitet. Riktig kompetanse må brukes på riktig sted. Sykepleierledere skal ha beslutningsmyndighet og rammevilkår for å kunne utøve faglig- og administrativ ledelse.

God kvalitet på sykepleierutdanningen er avgjørende for å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsbasert praksis. Endringer i helse- og omsorgstjenesten øker. Ny teknologi vil endre hvordan informasjon skapes og deles, og hvordan man samhandler med pasient, pårørende, annet helsepersonell og mellom de ulike nivåene i helsetjenestene. Sykepleierutdanningen må gjenspeile utviklingen i praksisfeltet, og legge til rette for livslang læring.

Den store sykepleiermangelen i Norge utfordrer både pasientsikkerhet og målet om et likeverdig helsetilbud i hele landet. For å dekke pasientenes og samfunnets behov må sykepleiere ha attraktive lønns- og arbeidsvilkår. Dette vil sikre rekruttering, mobilisere arbeidskraftreserven, og gjøre at helsetjenesten beholder kvalifisert personale. Sykepleiere må derfor tilbys heltidsstillinger, helsefremmende arbeidstidsordninger og konkurransedyktig lønn.

Politiske dokumenter

Veier videre