Kompensasjon for ubekvem arbeidstid og forskjøvet arbeidstid

Av NSF

Tariffavtalene gir særskilt kompensasjon for å jobbe ut over det som regnes for å være normalarbeidstid. Kompensasjonsordningene er ment å være et slags «plaster på såret» fordi arbeidstakeren må jobbe på ubekvemme tider av døgnet eller på spesielle dager i året da folk flest har fri. 

Kompensasjonen kan gis både i form av penger og fritid, avhengig av hvilken godtgjøring det er snakk om. Størrelsen på tilleggene varierer også for de ulike tariffområdene. Tariffavtalene for de ulike tariffområdene finner du på NSFs hjemmeside.

Tariffavtalene har egne bestemmelser om overtidsgodtgjøring dersom arbeidstaker må arbeide overtid, dvs. ut over det som er ordinær arbeidstid for full stilling pr. dag og pr. uke. 

Tillegg for arbeid på kveld, natt, lørdag og søndag
Tilleggene beregnes i henhold til oppsatt turnusplan og utbetales per måned. Vaktene i en turnusplan vil variere fra måned til måned, men tariffavtalene regulerer at disse tilleggene skal gjennomsnittsberegnes og utbetales som faste beløp pr. måned.

Tidspunktene for når kvelds- og nattilegg beregnes varierer for de ulike tariffområdene og betales i form av kronebeløp eller prosentsats pr. arbeidet time. Beløpets størrelse er knyttet opp til grunnlønnen og vil variere for de ulike stillingskategorier sykepleiere.

Derimot vil lørdags- og søndagstillegget betales som kronebeløp pr. arbeidet time, og beløpets størrelse vil være likt for alle sykepleiere.  

Tillegg for arbeid på helge- og høytidsdager
Tidspunktene for når helge- og høytidstilleggene slår inn varierer for de ulike tariffområdene.

Helge- og høytidstilleggene utbetales i form av en prosentsats i tillegg til timelønnen.
I flere tariffavtaler kan hele eller deler av kompensasjonen for arbeid på helge- og høytid tas ut i fritid. For å oppnå en lengre periode fri i høytiden legges slik fritid ofte i tilknytning til en helge- og høytidsdag hvor man er satt opp på fri i turnusen.

Forskjøvet arbeidstid 
I begrepet forskjøvet arbeidstid ligger det at arbeidet utføres på en annen tid enn det som følger av turnusplanen. Eksempelvis kan en sykepleier som i sin turnus er satt opp på en dagvakt fra kl. 07.00 til kl. 15.30, bli spurt om å forskyve arbeidstiden eller vakten til kl. 15.00–21.00 samme dag. Tariffavtalene fastsetter kompensasjon for de ulemper sykepleieren påføres ved å si ja til å forskyve arbeidstiden. Kompensasjonens størrelse er avhengig hvor lang tid i forkant av forskyvningen, varselet er gitt.

 

For å finne ut hvilke tillegg som gjelder for deg, må du se hvilke satser som er avtalt i din tariffavtale. Her finner du oversikt over de ulike tariffområdene.