Søknad om bruk av langvakter i turnus – hva må søknaden inneholde?

Av NSF

Arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) åpner for at virksomheten kan inngå avtale med sentral fagorganisasjon om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10. Dette kan bl.a. være aktuelt dersom man ønsker å ta i bruk turnus med langvakter ut over 12,5 timer. Arbeidsgiver som ønsker å inngå slik avtale, må sende søknad til sentral arbeidstakerorganisasjon.

Søknad om bruk av langvakter for sykepleiere som er medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF) sendes til følgende e-postadresse: post@nsf.no

Søknad pr. post kan sendes til: Norsk Sykepleierforbund, Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

 

Ved inngåelse av denne typen avtaler legger Norsk Sykepleierforbund avgjørende vekt på hensynet til de ansattes helse og velferd. Det er også en avgjørende forutsetning at turnusen er drøftet med NSFs tillitsvalgte, og at ordningen med bruk av langvakter er frivillig for den enkelte sykepleier.

 

Søknaden om bruk av langvakter må inneholde følgende opplysninger/dokumenter:

 • Hvilken virksomhet/enhet søknaden gjelder for

 • Ønsket avtaleperiode (fra/til – dato)

 • Kontaktinformasjon til arbeidsgiver og tillitsvalgt (telefon, e-post, postadresse)

 • Begrunnelse for hvorfor man ønsker å ta i bruk langvakter (inkludert spesielle faglige hensyn/lokale forhold, etc.)

  • Referat fra møte med tillitsvalgte må vedlegges

  • Arbeidstakernes syn på bruk av langvakter

 • Beskrivelse av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon (intensitet i arbeidet, innslag av rolige perioder, krav til årvåkenhet, fysisk krevende arbeid, egenkontroll, mv.). Legg evt ved døgnrytmeplan/aktivitetsplan.

 • Beskrivelse av turnusen (vaktlengde, hviletid i tilknytning til langvakter, vakt på vaktrom, etc.)

  • Turnusplan med forklarende vaktkoder vedlegges, samt turnusavtale hvis den allerede foreligger.

  • NSF-medlemmer som omfattes av ordningen markeres på turnusplanen

  • Er kravet til kompenserende hvile oppfylt?

  • NB! Vi gjør oppmerksom på at turnusplanen ikke godkjennes sentralt, men at dette gjøres lokalt i forkant eller etterkant av at det inngås sentral avtale om langvakter.

 • Antall, lengde og fordeling av pauser. Tilgang til pauserom og mulighet til å trekke seg tilbake/hvile.

 • Lokale parters vurdering av helse- og velferdsmessige konsekvenser av ordningen

 • Plan for evaluering av ordningen, både underveis i perioden, og før en eventuell fornyelse av søknaden.